Tlačové správy

V Galérii umelcov Spiša kolokvium Slovenský sochobraz dnes?!

  • 09.00 – 19.00: GALERIJNÁ STREDA
  • 17.00 – 19.00: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: SLOVENSKÝ SOCHOBRAZ DNES ?!
  • Miesto: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov podujatia: GALERIJNÁ STREDA / do 19.00 otvorené stále expozície a aktuálne výstavy ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: SLOVENSKÝ SOCHOBRAZ DNES ?!
  • Termín / čas podujatia: 21. 11. 2018, streda, 17.00 – 19.00 hod
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie.

ROZHOVORY O UMENÍ dopĺňajú programovú ponuku galérie: sú pravidelným cyklom stretnutí s umením, reflektujúcim aktuálne výstavy a prezentujúce výtvarníkov zo zbierky i z prezentačných činností.

GALERIJNÁ STREDA / v čase od 9.00 – 19.00, vstupné: štandardné. Otvorené stále expozície Terra Gothica, Jozef Hanula a aktuálne výstavy: Jubilanti 2018; Maľbou vanie, sochou mrazí…

ORBIS PICTUS − ROZHOVORY O UMENÍ / SLOVENSKÝ SOCHOBRAZ DNES ?! Koncertná sála od 17.00, vstup voľný.
Komorné kolokvium o situácii slovenskej maľby a sochy mladej a strednej generácie zastúpenej na výstave „Maľbou vanie, sochou mrazí…“ v koncepcii kurátora galérie PhDr. Vladimíra Beskida. Finisáž výstavy spojená s komentovanou prehliadkou výstavy. Podujatie je súčasťou sprievodných programov k výstave „Maľbou vanie, sochou mrazí…“, ktorá bola podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia v rámci projektu „Téma – cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018“.

PROGRAM:

  • PhDr. Vladimír Beskid, GUS: Slovenský sochobraz dnes ?! „Rozhovor“ o súčasnom výtvarnom jazyku v oblasti súčasnej slovenskej maľby a sochárstva, ako aj celej škály autorských prístupov v dielach slovenských umelcov narodených v 70. a 80. rokoch 20. storočia (od Viktora Freša po Rastislava Podhorského).
  • Mgr. Beáta Jablonská PhD., historička umenia: Konformný obraz maľby v situácii neoliberálneho kapitalizmu. Falošné mýty a pravdivé príbehy súčasnej slovenskej maľby. Aj keď súčasná umelecká prax ukazuje, že všetky média sú vzájomne zameniteľné, prítomnosť maľby akoby stále vzbudzovala pochybnosti nad jej schopnosťami viesť kritický dialóg so stavom sveta. Ako najľahšie obchodovateľnej komodite na umeleckom trhu sa tento jej potenciál neraz stráca v trhových a inštitucionálnych mechanizmoch. Kľúčovou otázkou teda je, či je vôbec schopná vzoprieť sa fungovaniu umeleckej prevádzky ? Či dokáže disponovať aparátmi, ktoré sú schopné posunúť jej estetické vnímanie do širších mentálnych priestorov − do roviny filozofických, spoločenských a kultúrnych problémov.
  • Mgr. art. Miro Trubač, sochár, VŠVU Bratislava: O sochárskej tvorbe. Návrat figurálnosti i ľudskej telesnosti na výtvarnú scénu a nová autorská technológia s rozmanitosťou prístupov a materiálov: autorský profil.
  • Mgr. Ján Vasilko, maliar, Košice: O geometrii v obrazoch. Vyjadrovacie prostriedky maľby a ich redukcia na geometriu, či abstrakciu, až ku hranici akceptovateľnosti obrazu: autorský profil.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore