Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 28. novembra 2018 rozhodol:

1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 20/2018

o návrhu Okresného súdu Trenčín, zastúpeného sudkyňou JUDr. Tatianou Porubänovou, na začatie konania o súlade § 230 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 4, čl. 20 ods. 1 a 4          a čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Návrh Okresného súdu Trenčín  o d m i e t a   ako zjavne neopodstatnený.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 19/2018

o návrhu Okresného súdu Bratislava II, zastúpeného sudkyňou Mgr. Zuzanou Gašpírovou, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a s čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky.

Návrh Okresného súdu Bratislava II  p r i j í m a   na ďalšie konanie.

3. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 17/2018

o návrhu prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade čl. I § 16 ods. 1 časti prvej vety „okrem služobného úradu, ktorým je kancelária národnej rady“, čl. 1 § 16 ods. 1 druhej vety a čl. I § 46 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.    o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a čl. V štvrtého bodu zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 12 ods. 2 a čl. 13 ods. 3 a 4 v spojení    s čl. 36 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky.

Návrh prezidenta Slovenskej republiky  p r i j í m a   na ďalšie konanie.

4. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 18/2018

o návrhu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zastúpeného predsedom senátu JUDr. Ivanom Rumanom, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 89 ods. 3 druhá veta zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov s čl. 46 ods. 1  Ústavy Slovenskej republiky.

Sťažnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  p r i j í m a   na ďalšie konanie.

 5. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 2/2018

o sťažnosti MUDr. R. R., PhD., MPH, ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb predsedu Košického samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017.

V konaní o sťažnosti MUDr. R. R., PhD., MPH,  p o k r a č u j e.

 6. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 28/2018

o sťažnosti F. C., za účasti Bc. E. N., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb do obecného zastupiteľstva obce Ondrejovce konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť F. C.  p r i j í m a  na ďalšie konanie.

7. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 21/2018

o sťažnosti Mgr. M. K., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov obce Ďačov konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť Mgr. M. K.  o d m i e t a  pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

8. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 22/2018

o sťažnosti P. P., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Nandraž konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť P. P.  p r i j í m a  na ďalšie konanie.

9. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 25/2018

o sťažnosti PhDr. A. S. a Z. J., ktorou namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Plešivec a poslancov do Obecného zastupiteľstva obce Plešivec.

Sťažnosť PhDr. A. S. a Z. J.  o d m i e t a  pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

10. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 29/2018

o sťažnosti Ing. J. Ď., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Lysica konaných 10. novembra 2018 a proti výsledku volieb starostu obce Lysica konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť Ing. J. Ď.  p r i j í m a   na ďalšie konanie.

11. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 24/2018

o sťažnosti R. D. (sp. zn. Rvp 2305/2018), ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Brzotín konaných 10. novembra 2018, za účasti MVDr. T. G. (zvoleného starostu obce Brzotín) a sťažnosti Strany maďarskej komunity Magyar Közösség Pártja, miestna organizácia – helyi szervezet (sp. zn. Rvp 2306/2018), ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do Obecného zastupiteľstva v Brzotíne konaných 10. novembra 2018, za účasti politických strán SME RODINA – Boris Kollár, SMER – sociálna demokracia a MOST – HÍD     a R. D., R. D., P. L., Bc. S. S., MBA, T. S., Ing. K. B., T. P., M. S. a L. S.

  1. Sťažnosti vedené Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2305/2018 a sp. zn. Rvp 2306/2018  s p á j a  na spoločné konanie, ktoré bude ďalej vedené pod sp. zn. Rvp 2305/2018.
  2. Sťažnosti R. D. a Strany maďarskej komunity Magyar Közösség Pártja, miestna organizácia – helyi szervezet  p r i j í m a  na ďalšie konanie.

12. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 35/2018

o sťažnosti Ing. M. O., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Diviaky nad Nitricou konaných 10. novembra 2018, za účasti V. P.

  1. Sťažnosť Ing. M. O.  p r i j í m a  na ďalšie konanie.
  2. Návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia  n e v y h o v u j e.

13. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 27/2018

o sťažnosti D. L., za účasti M. B., ktorou namieta výsledok volieb do obecného zastupiteľstva obce Bunkovce konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť D. L.  p r i j í m a  na ďalšie konanie.

14. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 23/2018

o sťažnosti M. G., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb primátora mesta Čierna nad Tisou konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť M. G.  o d m i e t a  pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

15. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 36/2018

o sťažnosti P. M., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Jánovce konaných 10. novembra 2018, za účasti J. K.

Sťažnosť P. M.  p r i j í m a   na ďalšie konanie.

16. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 31/2018

o sťažnosti Bc. Š. V., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Kaloša konaných 10. novembra 2018 a proti výsledku volieb starostu obce Kaloša konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť Bc. Š. V.  p r i j í m a  na ďalšie konanie.

17. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 32/2018

o sťažnosti J. Š., za účasti M. D., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Prosačov 10. novembra 2018.

  1. Sťažnosť J. Š.  p r i j í m a   na ďalšie konanie.
  2. Návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia  n e v y h o v u j e.

18. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 33/2018

o sťažnosti P. F., za účasti M. V., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Markušovce 10. novembra 2018.

Sťažnosť P. F.  p r i j í m a   na ďalšie konanie.

19. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 34/2018

o sťažnosti Kresťanskodemokratiského hnutia, ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a proti výsledku volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Osturňa konaných 10. novembra 2018 vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2345/2018 a Ing. V. Š., Bc. M. K., J. L., M. L., J. K. a J. L., ktorou namietajú neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva a proti výsledku volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Osturňa konaných 10. novembra 2018 vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 2346/2018.

  1. Sťažnosť Kresťanskodemokratiského hnutia vedenú pod sp. zn. Rvp 2345/2018 a sťažnosť Ing. V. Š., Bc. M. K., J. L., M. L., J. K. a J. L. vedenú pod sp. zn. Rvp 2346/2018  s p á j a  na spoločné konanie, ktoré bude ďalej vedené pod sp. zn. Rvp 2345/2018.
  2. Sťažnosti Kresťanskodemokratiského hnutia, Ing. V. Š., Bc. M. K., J. L., M. L., J. K. a J. L.  p r i j í m a  na ďalšie konanie.

20. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 30/2018

o sťažnosti M. V., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Dolný Harmanec konaných 10. novembra 2018.

Sťažnosť M. V.  p r i j í m a  na ďalšie konanie.

21. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 26/2018

o sťažnosti F. L., ktorou namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb, ako aj výsledok volieb starostu a poslancov obce Malčice konaných 10. novembra 2018.

  1. Sťažnosť F. L. v časti týkajúcej sa neústavnosti a nezákonnosti volieb starostu obce Malčice konaných 10. novembra 2018  p r i j í m a  na ďalšie konanie.

Sťažnosť F. L. v časti týkajúcej sa neústavnosti a nezákonnosti volieb poslancov do obecného zastupiteľstva obce Malčice konaných 10. novembra 2018  o d m i e t a  pre nesplnenie zákonných náležitostí.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť

JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore