Tlačové správy

Vzácne dokumenty z 18. storočia obohatili fond knižnice Jána Bocatia v Košiciach

Vzácne historické dokumenty z obdobia od 18. do začiatku 20. storočia obohatili fond regionálneho oddelenia Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB).   Odborníci z knižnice ich objavili v zahraničných antikvariátoch, kúpa sa podarila vďaka mimoriadnemu účelovému príspevku z Košického samosprávneho kraja (2 tis. eur). Vďaka zriaďovateľovi pribudlo dovedna päťdesiat nových prírastkov v latinskom, maďarskom, nemeckom a českom jazyku. Historické dokumenty súvisia s dianím v Košiciach a na východnom Slovensku. Väčšina z nich bola vydaná v Košiciach, ďalšie sa týkajú pôsobenia významných osobností.

Vo fonde VKJB pribudlo zobrazenie Košíc na medirytine vydanej Gabrielom Bodenehrom v Augsburgu okolo roku 1720. Na tejto vedute je v popredí mestské opevnenie s predmestskými domami a riekou Hornád, v pozadí sa týči neznámy hrad. V nemeckom popise sa spomína, že Košice sú jedným z najlepších miest Horného Uhorska, ktoré v roku 1685 obliehala a dobyla cisárska armáda.

Najpočetnejšiu skupinu tvoria príležitostné tlače. Tie sa v minulosti vydávali pri významných udalostiach, najmä vo forme oslavnej básne či reči. Boli určené širším vrstvám obyvateľstva. Často predstavovali dôležitý zdroj informácií o udalosti alebo osobnosti. „Cenná je pre nás najmä ich faktografická hodnota, no často aj umelecké prevedenie,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.

Novozískané tlače sú významným prameňom k poznaniu cirkevných dejín Košíc a regiónu. Vo fonde knižnice pribudol predpis o získaní plnomocných odpustkov z roku 1826 vydaný košickým biskupstvom pri príležitosti jubilejného roka. Tieto pravidlá určovali veriacim počet vykonaných procesií, predpísaných modlitieb a ďalších náboženských úkonov potrebných na získanie odpustkov. Ak sa niekto nemohol zúčastniť na predpísaných procesiách, bola určená alternatíva. V žiadnom prípade sa však nemohlo upustiť od svätej spovede a prijímania.

Medzi historickými dokumentmi pribudli aj oslavné básne vydané pri príležitosti menovania prvého košického biskupa Ondreja Szabóa z roku 1804, ale i ďalšie, pochádzajúce z obdobia jeho pôsobenia v Košiciach až po oznámenie o jeho úmrtí v roku 1819. „Tieto tlače mapujú celé jeho biskupské pôsobenie v Košiciach a poskytujú nám dôležité informácie o jeho živote,“ povedala vedúca regionálneho oddelenia VKJB Erika Palágyiová. Dodala, že podobnej úcte sa dostalo i jeho nástupcovi Štefanovi Csechovi, ktorý na biskupský stolec nastúpil v roku 1821.

Cenným prírastkom je i niekoľko zväzkov kultúrno-literárneho časopisu Felső Magyar Országi Minerva, ktorý od roku 1825 vychádzal v Košiciach. O jeho vydávanie sa zaslúžil gróf Jozef Dessewffy. Prinášal informácie najmä z oblasti filozofie, histórie, jazykovedy i z prírodných vied a obsahoval množstvo ilustrácií. Často v ňom publikoval i jazykovedec Ferenc Kazinczy, ktorý sa významne zaslúžil o vznik modernej maďarčiny. Bol tiež jedným zo spoluzakladateľov Košickej maďarskej spoločnosti a práve v Košiciach vydával prvý literárny časopis v Uhorsku Maďarské múzeum (Magyar Museum). Aj toto dielo sa nachádza vo fonde knižnice Jána Bocatia.

Všetky novozískané dokumenty sú prístupné k prezenčnému štúdiu na regionálnom oddelení Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Kontakt:

Mgr. Erika Palágyiová, vedúca regionálneho oddelenia VKJB, palagyiova@vkjb.sk

  

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore