Tlačové správy

Ministerstvo školstva v spolupráci so zástupcami ZMOS-u vyháňajú deti na ulicu

 

Schválenie novely zákona, ktorá zmení spôsob financovania  záujmového vzdelávania spôsobí nielen zánik centier voľného času ale najmä koniec zmysluplným aktivitám. Po novom totiž obce budú môcť peniaze určené na voľnočasové aktivity použiť na čokoľvek iné a chýbajúce finančné prostriedky na záujmové činnosti budú vyžadované od rodičov.

MŠVVaŠ SR predložilo do parlamentu na prerokovanie novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V návrhu novely však neboli akceptované zásadné pripomienky zo strany škôl a školských zariadení a obsahuje len požiadavky zo strany ZMOSu, ktoré nie sú nijako kvalifikovane odôvodnené. Okrem toho obsahuje ustanovenia, ktoré vážne spochybňujú proklamovanú transparentnosť a garancie efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami.
Organizácia a zabezpečenie záujmového vzdelávania detí a mládeže sa realizuje v súlade s platnou legislatívou v rámci území vymedzených všeobecne platným právnym predpisom. Registrácia detí v zariadeniach záujmového vzdelávania sa teda neviaže výlučne na miesto trvalého bydliska dieťaťa, naopak, umožňuje voľbu podľa ponuky aj v rámci širšieho okolia. V centrách tak môžu byť registrované deti s trvalým pobytom aj na území susediacich okresov. Finančné prostriedky pritom dostáva obec, v ktorej je sídlo príslušného školského zariadenia. Novela zákona však tieto pravidlá mení a finančné prostriedky budú dostávať obce podľa počtu detí vo veku 5-14 rokov s trvalým pobytom v obci, s tým, že rodičovi je odopretá možnosť voľby školského zariadenia, ktoré bude jeho dieťa navštevovať.

Podľa navrhovanej novely peniaze na záujmové vzdelávanie dostane každá obec, teda aj obec, ktorá nemá na túto činnosť žiadne personálne alebo materiálne, či priestorové  podmienky. Navyše o použití týchto finančných prostriedkov bude s konečnou platnosťou rozhodovať obecné zastupiteľstvo, ktoré v mnohých prípadoch nie je odborne spôsobilé rozhodovať o výchove a vzdelávaní.
Zákon tiež nerieši mechanizmus účelovej viazanosti poskytnutých finančných prostriedkov a prípadné sankčné mechanizmy za jej nedodržanie. Je preto veľké riziko, že peniaze budú použité v obciach na iný účel a chýbajúce finančné prostriedky budú vyžadované od rodičov.

Reálne teda hrozí negácia doteraz dosiahnutých výsledkov, likvidácia existujúcich a fungujúcich štruktúr, prerušenie rozbehnutých programov a enormný pokles úrovne záujmového vzdelávania detí a mládeže so všetkými sprievodnými negatívnymi dopadmi (kvalita odborného vedenia, zanedbanie talentov, strata dohľadu nad voľným časom detí, riziko neželaných aktivít, kriminalita, drogy a pod.).

Zástupcovia ZOMOSu a prípravného výboru OZ Nová voľba – za spravodlivú novelu zákona preto žiadajú o stiahnutie novely z rokovania NR SR, následne jej prepracovanie a opätovné prerokovanie vo vláde a parlamente až po zohľadnení pripomienok.

V prípade, že parlament schváli navrhovanú novelu v predloženom znení sme rozhodnutí spustiť petíciu občanov SR za vyhlásenie referenda vo veci prijatia takého zákona, ktorý zabezpečí transparentný a spravodlivý systém financovania škôl a školských zariadení.
Zároveň v čo najkratšom čase vyzývame predstaviteľov MŠVVŠaŠ SR a tiež predstaviteľov ZMOSu na odbornú verejnú diskusiu, kde chceme diskutovať o zásadných otázkach.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore