Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedu Ivana Fiačana na neverejnom zasadnutí pléna 18. decembra 2019 rozhodol:

 1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 25/2019

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 8     ods. 1 písm. b) a g) a § 8a ods. 1 v slovách „daňové identifikačné číslo“ a v slovách „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“ zákona    č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv         a základných slobôd a čl. 7, čl. 8 a čl. 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie.

  1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  p r i j í m a  na ďalšie konanie.
  2. Návrhu na pozastavenie účinnosti ustanovení § 8 ods. 1 písm. b) a g) a § 8a ods. 1 v slovách „daňové identifikačné číslo“ a v slovách „unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby“, zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992  Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  n e v y h o v u j e.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 24/2019

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o vyslovenie nesúladu časti slov „prvého stupňa“ v ustanovení § 24 ods. 2 písm. b) a časti slov „I. stupňa“ v ustanovení § 24 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 prvou vetou, čl.12 ods. 2, čl. 13 ods. 3 v spojení s čl. 42 ods. 1 a čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 28 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa,  čl. 3 písm. a) Dohovoru proti diskriminácii vo vzdelávaní a s čl. 14 v spojení s čl. 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

  1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v časti, v ktorej namietajú nesúlad časti slov „prvého stupňa“ v ustanovení § 24 ods. 2 písm. b) a časti slov „I. stupňa“ v ustanovení § 24 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 prvou vetou, čl. 12 ods. 2, čl. 13 ods. 3 v spojení s čl. 42 ods. 1 a čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky,  čl. 28 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa a s čl. 14 v spojení s čl. 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd  p r i j í m a  na ďalšie konanie.
  2. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo zvyšnej časti  o d m i e t a pre nedostatok právomoci na jeho prerokovanie.
  3. Návrhu na pozastavenie účinnosti časti slov „prvého stupňa“ v ustanovení § 24 ods. 2 písm. b) a časti slov „I. stupňa“ v ustanovení § 24 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  n e v y h o v u j e.

3. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 26/2019

Návrh prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, o súlade § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, 2 a 4, čl. 13 ods. 4, čl. 26 ods. 1, 2, 3 a 4 a čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 10 a 18 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a návrh prezidentky Slovenskej republiky podľa čl. 125 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu.

  1. Návrh prezidentky Slovenskej republiky  pr i j í m a  na ďalšie konanie.
  2. P o z a s t a v u j e  účinnosť § 17 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, a to v časti jeho zmeny vykonanej čl. IV bodom 1 zákona č. 413/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, na základe ktorého «v § 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „50“».

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore