Tlačové správy

Šesť európskych univerzít sa spojilo v snahe vytvoriť jednu z prvých dlhodobých nadnárodných aliancií pre vzdelávanie a výskum

Víziou aliancie Ulysseus je vybudovanie európskej univerzity pre občianstvo budúcnosti

Zástupcovia šiestich európskych vysokých škôl a veľký počet pridružených partnerov sa dnes zišli v Bruseli, aby podpísali programové vyhlásenie Ulysseus. Cieľom aliancie je vytvárať dlhodobé spojenectvo, spoločné štruktúry a stratégie v oblasti vzdelávania a výskumu, ktoré súvisia s prioritami regiónov a miest členských štátov. Jej cieľom je prispievať ku konkurencieschopnosti, inovácii a zamestnateľnosti, a podporovať aktívne občianstvo, sociálne začlenenie, súdržnosť a osobný rozvoj študentov a zamestnancov.

Členmi aliancie sú Univerzita v Seville (Španielsko, koordinátor), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Cote d’Azur (Francúzsko), Manažérske centrum Innsbruck (Rakúsko), Technická univerzita v Košiciach (Slovensko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Ulysseus však tvorí viac ako šesť členov, pretože získava silnú podporu miestnych samospráv, regionálnych vlád, ako aj sociálnych a hospodárskych subjektov zo všetkých šiestich zapojených inštitúcií.

„Technická univerzita v Košiciach je súčasťou silného konzorcia šiestich významných európskych univerzít a výskumných centier. Máme veľmi dobrý pocit z veľkej súdržnosti a zaangažovanosti členov aliancie Ulysseus. Páve sme podpísali spoločné poslanie našej európskej univerzity a intenzívne pracujeme na podaní projektu. V tejto aktivite vidíme možnosť zatraktívnenia                    a internacionalizácie štúdia, premostenia výskumu a zlepšenia služieb verejnosti. Sme veľmi radi,  že naša snaha má podporu mesta, samosprávneho kraja, regionálnych obchodných a študentských organizácii ako aj klastrov“. /prof. Stanislav Kmeť, rektor TUKE/

Ulysseus prinesie systémový, štrukturálny a trvalý vplyv na všetkých úrovniach aliancie až do roku 2030. Tento projekt má potenciál postupne transformovať a posilniť inštitucionálnu spoluprácu medzi členmi aliancie a posunúť ju na vyššiu úroveň.

Šesť zakladajúcich členov anticipuje plne angažované spoločenstvo, kde sa budú s príslušnými pridruženými partnermi schádzať pri spoluvytváraní spoločných, interdisciplinárnych a flexibilných výučbových podnikateľských aktivít, významného výskumu a premieňať predstavy na realitu. Navrhovanie a vytváranie spoločného kampusu pre pracovné skúsenosti a začlenená mobilita umožnia študentom voľný presun z jednej univerzity na druhú s automatickým uznávaním kreditov, získanie skúseností zo stáží, a búranie bariér prostredníctvom programov sociálneho začlenenia a aktívnej účasti občanov.

Pridružení partneri členov a hlavných zainteresovaných partnerov

Ulysseus chce byť viac než len akademickou alianciou. To je dôvod, prečo šesť členov získalo podporu pridružených partnerov akými sú radnice v Seville (Španielsko), Nice (Francúzsko), a Košiciach (Slovensko); Andalúzska regionálna vláda, Španielske ministerstvo vysokých škôl, Regionálna rada Sud-Alpes-Côte d’Azur alebo Košický samosprávny kraj.

Do tohto projektu sa však zapájajú nielen vlády. Ulysseus podporujú aj strategickí partneri, akými sú Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (Francúzsko), Európske fórum Alpbach, Asociácia rakúskych univerzít aplikovaných vied, Univerzitný vedecký park Technicom (Slovensko), Košická regionálna komora – Slovenská obchodná a priemyselná komora, Konfederácia podnikateľov v Seville (Španielsko) alebo Andalúzska konfederácia podnikateľov.

Zapojenie študentov a ďalších občanov je jednou z pridaných hodnôt tohto projektu, a to je dôvod, prečo zástupcovia združení študentov z Francúzska (Federácia študentských spolkov a korporácií Alpes Maritimes), Slovenska (študentská organizácia BEST) a Španielska (Asociácia študentov Univerzity v Seville), ako aj občianske združenia, patria medzi priaznivcov a signatárov programového vyhlásenia Ulysseus.

Čo sú európske univerzity?

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti a budú propagovať európske hodnoty a identitu, a ktoré prinesú zásadné zmeny v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Na dosiahnutie tohto významného kroku vpred, Európska komisia testuje rôzne modely spolupráce európskych univerzít prostredníctvom dvoch výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus +.

Tieto aliancie by mali zahŕňať partnerov zo všetkých typov vysokých škôl a mať širokú geografickú pôsobnosť v celej Európe. Za týmto účelom by mali byť založené na spoločne naplánovanej dlhodobej stratégii zameranej na udržateľnosť, špičkovú úroveň a európske hodnoty, a tiež by mali ponúkať učebné plány zamerané na študenta poskytované cez spoločné univerzitné kampusy, kde môžu rôzne študentské orgány vytvoriť svoje vlastné programy a zažiť mobilitu na všetkých úrovniach štúdia.

Členské inštitúcie by mali zvoliť prístup vychádzajúci z výziev, podľa ktorého študenti, akademici  a externí partneri môžu spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch pri riešení najväčších problémov, ktorým dnes Európa čelí.

Programové vyhlásenie vysvetľuje základný účel návrhu a spoločnú dlhodobú víziu pre vzdelávanie, výskum, inováciu a spoločnosť ako celok, ktorým chce vytvoriť systémový, štrukturálny a trvalý vplyv na všetkých úrovniach zúčastnených inštitúcií. Táto vízia by mala presiahnuť rámec trojročného obdobia financovania, v časovom horizonte minimálne do roku 2025.

Kontakt:

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., prorektor pre zahraničných vzťahy a mobilitu, radovan.hudak@tuke.sk, 055/ 602 2013

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore