Tlačové správy

Vyjadrenie predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana k medializovaným informáciám

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivan Fiačan ako subjekt oprávnený podať návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu preveruje jednak už skôr zverejnené skutočnosti týkajúce sa možného disciplinárneho previnenia sudcu ústavného súdu Mojmíra Mamojku, ako aj aktuálne medializované informácie týkajúce sa tohto sudcu.

Predseda ÚS SR vníma svoju zodpovednosť za podanie či nepodanie návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu, a tým aj zodpovednosť za zachovanie dôvery k ÚS SR a k postupu jeho predsedu v tejto veci.

Predseda ÚS SR  zdôrazňuje, že návrh na začatie disciplinárneho konania musí byť po skutkovej a právnej stránke riadne odôvodnený a podložený relevantnými dôkazmi, zvlášť ak ide o návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi ústavného súdu.

Predseda ÚS SR je zároveň vždy povinný vziať na zreteľ aj akékoľvek možné zásahy do činnosti ústavného súdu a jeho sudcov a v tomto zmysle chrániť jeho nezávislosť a nestrannosť. Preveruje preto všetky zverejnené informácie tak, aby sa mohol zodpovedne rozhodnúť,
či podá alebo nepodá návrh na začatie disciplinárneho konania proti dotknutému sudcovi. Medializované informácie je potrebné verifikovať a podložiť potrebnými dôkaznými prostriedkami.

Predseda ÚS SR žiadal príslušné orgány o zaslanie informácií, prípadne dôkazov týkajúcich sa už skôr zverejnených skutočností, a  aj v súvislosti s novými zverejnenými informáciami požiada príslušné autority o súčinnosť. Zároveň v súlade s § 54 ods. 1 Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky požiada sudcu ústavného súdu Mojmíra Mamojku o vyjadrenie sa k týmto novým informáciám.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore