Tlačové správy

Na Luníku IX sa otvára nový „Learning Lab“

Zlepšenie zručností, kompetencií a všeobecných podmienok rómskej komunity, zvýšenie kvality života prostredníctvom zvyšovania digitálnej, funkčnej a informačnej gramotnosti a využívanie inovatívnych prístupov a digitálnych technológií, je hlavným cieľom novo-vytvoreného „Learning Labu“, ktorý sa otvára v pondelok, 20. decembra 2021, v priestoroch Komunitného centra na Luníku IX v Košiciach.

Learning Lab je súčasťou riešenia projektu Interreg s názvom „Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development“ – DREAM ROAD (č. DTP3-383-4.1), ktorého riešiteľom za Slovensko je Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV), asociovaným partnerom Mesto Košice a ďalším partnerom ETP Slovensko. Projektové konzorcium tvorí celkom 15 partnerov z desiatich krajín dunajského regiónu a ďalších 14 asociovaných partnerov (trvanie projektu: 1.7.2020 – 31.12.2022).

Projekt DREAM ROAD sa snaží posilniť postavenie členov rómskych komunít, aby sa stali aktérmi zmeny. Dynamika sociálnej nerovnosti a chudoby spôsobená vylúčením sa odráža v každom aspekte každodenného života 10 až 12 miliónov Rómov v Európe. V posledných rokoch bola nádej na pokrok zničená tvrdým politickým diskurzom s obzvlášť drsným dopadom na Rómov, ktorí žijú v prevažne zlých podmienkach na okraji spoločnosti a čelia extrémnej miere sociálneho vylúčenia v oblasti Dunajského nadnárodného programu.

Aby bolo možné prekonať dôsledky sociálnej a ekonomickej neistoty a diskriminácie v priebehu histórie, ktoré sa odrážajú v existujúcom stave, DREAM ROAD si kladie za cieľ vytvoriť vzdelávacie laboratóriá, ktoré poskytnú menšine možnosť vzdelávať sa netradičnými cestami v komunitnom prostredí orientovanom na užívateľa a spoluprácu. V rámci 15 Learning Labov, vytvorených v každej partnerskej krajine, môžu členovia prehliadaných a často neúspešných komunít získať zručnosti a know-how, aby mohli fungovať ako informovaní používatelia a rovnocenní členovia spoločnosti. Zmysluplná spolupráca rómskych komunít, verejných orgánov a miestnych spoločenstiev je kľúčom k dosiahnutiu úspechu pri realizácii takýchto komunitných ekosystémov. Projekt DREAM ROAD buduje kapacity verejných orgánov, aby sa lepšie vyrovnali s rómskou problematikou prostredníctvom inovácií a dialógu a poskytuje zástupcom komunít know-how na dosiahnutie trvalých výsledkov.

Základnou premisou projektu je posilnenie postavenia príslušníkov rómskej komunity prostredníctvom zavádzania inovatívnych prístupov na preklenutie existujúcej priepasti medzi rómskymi a nerómskymi obyvateľmi regiónu v oblasti informačnej, digitálnej a funkčnej gramotnosti, a tým zvýšenia úrovne vzdelania príslušníkov rómskej menšiny v celom regióne a poskytnutia dlhodobej možnosti prispievať k ich osobnému a ekonomickému rozvoju, ako aj k rozvoju spoločnosti ako celku.

Pozn. Projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie (EFRR, IPA, ENI) v rámci Dunajského nadnárodného programu Interreg v rámci priority 4 – Dobre spravovaný Dunajský región. Projektová stránka: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Kalistová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, Košice

Email: kalist@saske.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore