Tlačové správy

V Tatrách sa uskutoční stretnutie slovenských a zahraničných vedcov pracujúcich na troch významných biomedicínskych projektoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

V dňoch 13.–15. januára 2022 sa v Grandhoteli Praha v Tatranskej Lomnici uskutoční  vedecké sympózium Trendy v interdisciplinárnych biovedách, zamerané na prezentáciu troch významných vedeckých projektov koordinovaných pracovníkmi Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jedná sa o projekty biomedicínskeho výskumu financované zo zdrojov EÚ a realizované v spolupráci s významnými domácimi a európskymi univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami: (1) projekt CasProt (Fostering high scientific quality in protein research in Eastern Slovakia ); (2) projekt OPENMED (Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne); a (3) projekt BioPickmol (Vývoj nanosenzorických fotonických systémov na rýchlu detekciu vírusov využitím metód riadenej evolúcie proteínových platforiem: prípad SAR-Cov2).

„Ide o spoločné stretnutie vedeckých pracovníkov z UPJŠ a ich kolegov z Univerzity v Zürichu, Technickej univerzity v Mníchove (obe spolupracujúce univerzity dlhodobo patria medzi dvadsať najlepších európskych univerzít), Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, ako aj s partnermi z priemyselného sektora (SAFTRA Photonics, s.r.o.; JUHAPHARM, s.r.o.; MM Medical, s.r.o.; AUSYS, s.r.o)“, uviedol doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc., vedúci Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ a zodpovedný riešiteľ projektu CasProt. Sympózium je zamerané na prezentáciu doteraz získaných výsledkov, kontrolu plnenia stanovených cieľov a aplikačných výstupov, ako aj na hľadanie ešte efektívnejšieho spôsobu informovanosti, vzájomnej spolupráce a koordinácie pri riešení daných projektov. Veľmi dôležitým cieľom je udržateľnosť pozícií pre kvalitných vedeckých pracovníkov získaných pre potreby týchto projektov na pracoviskách v Košiciach. Spoločné vedecko-výskumné zameranie týchto projektov reaguje na dlhodobé biomedicínske problémy a výzvy, ale aj na aktuálnu pandemickú situáciu a má za cieľ prispieť k zlepšeniu diagnosticko-terapeutických prístupov v liečbe závažných civilizačných ochorení (infekčné, onkologické kardiovaskulárne, neurodegeneratívne), a tým aj k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.

Mgr. Slavomíra Hrabovská, PR a marketing manažér, TIP-UPJŠ v Košiciach

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Slavomíra Hrabovská

e-mail: slavomira.hrabovska@upjs.sk

tel.: +421 948 985 648

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore