Tlačové správy

V stredných školách KSK začne nový rok pre necelých 31 tisíc študentov

Školský rok sa začne v pondelok 3. septembra na 65 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V školskom roku 2012/13 by v nich podľa doterajších údajov malo študovať približne 30 600 žiakov. Výchovno-vzdelávací proces v školách, ale tiež v školských zariadeniach, bude zabezpečovať necelých 4500 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Prvácku školskú lavicu si vyskúša 6228 žiakov denného štúdia a do záverečného ročníka vkročí 7876 žiakov denného štúdia. (Údaje sú na základe počtu žiakov v jednotlivých ročníkoch v školskom roku 2011/12, aktuálne presné počty prinesie štatistické sčítanie k 15. septembru).

V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bude fungovať 65  škôl s právnou subjektivitou. Je medzi nimi 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy a 42 stredných odborných škôl, ku ktorým patrí 6 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitkového výtvarníctva a 24 stredných odborných škôl. KSK je aj zriaďovateľom dvoch jazykových škôl. K celkovému počtu treba pripočítať aj päť školských zariadení s právnou subjektivitou – jedno regionálne centrum mládeže, tri školské internáty a jednu školu v prírode. Okrem toho začnú školský rok aj tri jazykové školy bez právnej subjektivity a ďalšie školské zariadenia bez právnej subjektivity (12 školských internátov, 4 školské strediská záujmovej činnosti, jeden školský klub detí a 44 zariadení školského stravovania).

V školskom roku 2012/2013 opäť poklesne počet žiakov. V porovnaní s minulým rokom očakávame zhruba o 1100 žiakov denného štúdia menej. Tento údaj sa týka len riadneho denného štúdia, bez nadväzujúcich foriem vzdelávania (nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium, vyššie odborné štúdium), kde sa ešte koncom augusta robia prijímacie pohovory. Presné štatistické údaje budú známe k 15. septembru.

Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa v školskom roku 2012/2013 pripravuje niekoľko zmien. Zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky bola k 31. augustu vyradená a zrušená Stredná priemyselná škola Markušovská cesta 2 v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa zlúčila so Strednou odbornou školou, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves. Vyradené a zrušené boli aj dve strediská odbornej praxe – v Inovciach (ako súčasť SOŠ obchodu a služieb Sobrance) a v Rejdovej (ako súčasť SOŠ obchodu a služieb Rožňava).

Začína sa experimentálne overovanie dvoch študijných odborov. Pomaturitné kvalifikačné štúdium na konzervatóriu (Konzervatórium Timonova 2, Košice) je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom štúdiu získali úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Odbor predaj a servis vozidiel (nadstavbové štúdium), na Strednej odbornej škole automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice, je určený pre absolventov trojročného učebného odboru autoopravár so zameraniami – mechanik, elektrikár, karosár a lakovník.

Na školách pribudnú dvojročné učebné odbory spracúvanie dreva, stavebná výroba, výroba konfekcie a praktická žena pre Strednú odbornú školu v Strážskom. Na základe prieskumu na okolitých základných školách vznikla potreba vzdelávania žiakov, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne.

Trojročný učebný odbor pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby pribudne v SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach. Návrh na jeho zriadenie prišiel zo strany rady školy, od primátora mesta, poslanca KSK a súvisí s projektom na získavanie biomasy v okolí Sobraniec, pestovanie rýchlorastúcich rastlín. Orientuje sa na rómske etnikum. Ďalší trojročný učebný odbor elektromechanik – automatizačná technika bude na SOŠ Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

Na piatich školách boli zaradené nové študijné odbory. Grafik digitálnych médií, mechanik stavebno-inštalačných zariadení a elektromechanik – automatizačná technika pre SOŠ Hviezdoslavova 5 v Rožňave, staviteľstvo a drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve pre SOŠ technickú na Kukučínovej 23 v Košiciach, animátor voľného času pre Obchodnú akadémiu na Polárnej 1 v Košiciach, ekonomické lýceum a agropodnikanie – poľnohospodársky manažment pre SOŠ ekonomickú, Stojan 1, Spišská Nová Ves, obchod a podnikanie a krajinárske úpravy a tvorba krajiny a vidiecka turistika (študijné odbory vyššieho odborného štúdia) pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice.

Odbory bilingválneho štúdia v anglickom jazyku sú zaradené pre Gymnázium na Komenského 32 v Trebišove a pre Gymnázium na Trebišovskej 12 v  Košiciach, ktoré plánuje v ďalšom období zaviesť bilingválne vzdelávanie aj v nemeckom jazyku.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore