Tlačové správy

Rektorom Technickej univerzity by sa mal stať Peter Mésároš

Volebné zhromaždenie, pozostávajúce z členov Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach a členov Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach, v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štatútu TUKE a Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora TUKE, ktoré sa konalo 15. mája 2023, zvolilo tajným hlasovaním všetkými hlasmi prof. Ing. Petra MÉSÁROŠA, PhD., za kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach.

Zvolený kandidát na rektora TUKE vo svojom vystúpení v rámci volebného zhromaždenia potvrdil kontinuitu v strategickom smerovaní univerzity a podporu dynamického rozvoja v oblasti poznania a vzdelávania. Zdôraznil tiež potrebu inovácie obsahu a foriem vzdelávania v úzkom prepojení s výskumnými a inovačnými aktivitami, interdisciplinaritu a medzinárodný rozmer pôsobenia univerzity s ohľadom na plnenie poslania a potrieb spoločnosti. Predstavil zámery kooperácie univerzity s partnermi z priemyslu, akademického prostredia a verejnej sféry. Pri riadení univerzity považuje za potrebné profesionalizovať podporné procesy, posilniť digitálnu transformáciu a zamerať sa na podporu a rozvoj ľudí na univerzite. Za prioritu považuje aj rozvoj a modernizáciu univerzitného kampusu.

Prof. Mésároš pôsobil v rokoch 2019 – 2023 ako dekan Stavebnej fakulty TUKE a jeho profesijná orientácia je zameraná na ekonomiku a riadenie v stavebníctve, digitálne technológie v riadení nákladov životného cyklu stavebných projektov a ekonomickú udržateľnosť výstavby.

Funkčné obdobie súčasného rektora Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., po ôsmich rokoch končí 15. augusta 2023. Kandidatúra prof. Mésároša na obdobie 2023 – 2027 by mala byť na základe návrhu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložená prezidentke Slovenskej republiky.

Ing. Jakub Palša, PhD., 

kancelár TUKE

Letná 1/9, 042 00 Košice

             +421 55 602 2003

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore