Tlačové správy

ETP Slovensko zahajuje RomaNet – projekt podporujúci vzdelávanie rómskych aktivistov a cezhraničné partnerstvá

ETP Slovensko v partnerstve s Karpatskou nadáciou Maďarsko (The Carpathian Foundation-Hungary) zahajuje projekt s názvom “RomaNet – budovanie kapacít na báze spoločenstva”. Projekt je založený na báze budovania spolupráce medzi slovenskými a maďarskými pro-rómskymi neziskovými organizáciami. Slovenskú stranu budú reprezentovať organizácie, ktoré pôsobia v regióne košického a banskobystrického kraja a maďarskú organizácie z druhej strany hranice.

Projekt bude trvať jeden rok a počas neho sa desať neziskových organizácií (päť za každú stranu) zúčastní vzdelávacieho cyklu zameraného na projektový manažment. Zástupcovia organizácií dostanú praktické informácie o tom, ako zisťovať potreby svojej komunity, ako formulovať myšlienky a ciele projektu, ako písať projektové zámery a ako samotné projekty v praxi implementovať. Celý proces vzdelávania je založený na praktických poznatkoch a bude sa uskutočňovať nielen formou štyroch školení, ale hlavne počas realizovania vlastného projektu. Vlastné projekty si každá organizácia navrhne a zrealizuje sama. Zástupcovia organizácií sa budú počas roka stretávať, budú prebiehať vzájomné návštevy a workshopy. Hlavným cieľom je posilniť know-how a spoluprácu organizácií zameraných na prácu so znevýhodnanými skupinami, konkétne s rómskou menšinou, ktorá má viesť s rozvoju miestnych komunít.

S potešením môžeme konštatovať, že už máme prvých záujemcov o vzdelávanie. Radi by sme touto cestou vyzvali aj ďalšie neziskové organizácie, pôsobiace v košickom a banskobystrickom kraji a venujúce sa rozvoju rómskych komunít, k podaniu prihlášky k účasti na projekte RomaNet. Termín na podanie prihlášky je 31. október 2012. Prihlášku a podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.etp.sk.

Projekt RomaNet koordinuje na slovenskej strane Občianske združenie ETP Slovensko, hlavný maďarský partner je Karpatská nadácia Maďarsko. Projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (HU-SK Cross-Border Cooperation Program, www.husk-cbc.eu) prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie.

Viac informácií poskytne programová koordinátorka Lenka Czikková, czikkova@ke.etp.sk, 0917 179 635

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore