Tlačové správy

Stavovské a mimovládne organizácie spúšťajú najväčšiu petíciu v dejinách školstva

Bratislava 20. 11. 2012 – Situácia v slovenskom školstve je neúnosná a speje ku kolapsu, tvrdia organizátori najväčšej petičnej akcie, ktorá v novodobých dejinách slovenského školstva nemá obdobu. Chcú tak využiť petičné právo a predložiť najmenej 100 000 podpisov občanov Slovenskej republiky, pomocou ktorých požiadajú poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa zaoberali vážnou situáciou v školstve. Namiesto štrajku sa tak obrátia priamo na tých, ktorí majú zákonodarnú moc a legislatívnu iniciatívu, aby zmenili likvidačné školské zákony.

Zlý stav podľa nich spôsobuje nielen odmeňovanie zamestnancov školstva nad hranicou minimálnej mzdy, ale aj nekontrolovateľné financovanie škôl a školských zariadení prostredníctvom rozpočtov samospráv a diskriminačná politika pri financovaní školskej dochádzky a záujmovej činnosti detí.

Organizátori masívnej petície sa domnievajú, že chyba je najmä v nesprávnom hospodárení štátu a samospráv s finančnými prostriedkami určenými na vzdelávanie. V nových školských zákonoch poukazujú aj na nesúlad noviel s Ústavou SR v spojitosti s článkom 12 ods. 2 Ústavy SR a článkom 2 Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ďalšie rozpory vidia medzi ustanoveniami noviel a dohodami uzatvorenými medzi štátom a Svätou stolicou, resp. štátom registrovanými cirkvami na Slovensku.

Iniciátori školskej petície žiadajú najvyšší zákonodarný zbor, aby sa vrátil k prerokovaniu prijatých noviel školských zákonov a dal ich do súladu s Ústavou SR a s medzinárodnými zmluvami a dohovormi. Organizátori požadujú, aby poslanci NR SR prijali právne normy, ktoré umožnia odmeňovanie zamestnancov školstva na úrovni zodpovedajúcej významu výchovy a vzdelávania pre ďalší vývoj našej krajiny. Zároveň žiadajú, aby sa z prijatých noviel vylúčili všetky ustanovenia, ktoré uvádzajú alebo umožňujú akékoľvek formy diskriminácie alebo znevýhodňovania žiakov podľa ich príslušnosti k rôznym školám a školským zariadeniam. Poslednou požiadavkou je, aby boli samosprávy legislatívne zaviazané poskytovať prostriedky určené na školstvo a vzdelávanie transparentne, spravodlivo, adresne a hospodárne všetkým školám a školským zariadenia bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

Pod petíciou sú podpísaní predstavitelia najvýznamnejších stavovských organizácií v školstve, ako sú Komora učiteľov, Združenie katolíckych škôl Slovenska alebo Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, ale aj Nové školské odbory, občianske združenia OZ Nová voľba a Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) a rodičia z Iniciatívy rodičov za dobré školy. Do petície sa zapájajú aj školské médiá – Dobrá škola a internetový školský magazín Úspešná škola. Svoje podpisy pripojili aj osobnosti spoločenského verejného a športového života, ktorí sú rodičmi detí vo verejných i neštátnych školách a školských zariadeniach.
Najväčšia školská petícia tak spája všetkých, ktorým na slovenskom školstve naozaj záleží.

Petičný výbor:
Renáta Ocilková, rodič, predsedníčka petičného výboru
Mgr. Ján Horecký – prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska
Miroslav Sopko, zastupujúci prezident Slovenskej komory učiteľov
PhDr. Saskia Repčíková – prezidentka ASŠŠZS,
Dana Spurná, Iniciatíva rodičov za dobré školy

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore