Tlačové správy

Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

KAMPAŇ 16 DNÍ AKTIVIZMU PROTI NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH 2012

KONAJME!

Viac ako pol milióna žien na Slovensku zažíva násilie od svojho intímneho partnera. POZNÁME ICH?

Slovenské ženské mimovládne organizácie a tisíce organizácií na celom svete vyzývajú k zastaveniu násilia páchaného na ženách v rámci kampane 16 dní aktivizmu 2012. 25. novembra 2012 organizácie Fenestra Košice, Pomoc rodine Michalovce, MyMamy Prešov, Progresfem Poprad, Žena v tiesni Martin,  Slovensko-český ženský fond Bratislava, Divadlo na opätkoch Spišská Nová Ves, ktoré sa pridávajú ku kampani vyzývajú vládu SR, aby zodpovedne konala proti násiliu páchanému na ženách, chránila ženy a ich deti pred takýmto násilím a aktívne mu predchádzala.

Kampaň realizujeme vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. Hlavným mediálnym partnerom kampane je Rozhlas a televízia Slovenska.

KAMPAŇ 16 DNÍ AKTIVIZMU PROTI NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH

je iniciatívou na zastavenie násilia páchaného na ženách. Táto kampaň je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. 6000 ľudí sa zapojilo priamo do aktivít kampane v roku 2011. K viac ako 140 000 tisícom ľudí sa dostali informácie o kampani a jej aktivitách prostredníctvom sociálnej siete facebook.

Násilie páchané na ženách je závažným spoločenským problémom ako aj porušovaním ľudských práv žien. Viac ako pol milióna žien na Slovensku zažíva násilie od svojho intímneho partnera. Ženy, ktoré zažívajú násilie narážajú pri riešení tohto problému na množstvo prekážok, ktoré sú spôsobené nedostatočným scitlivením spoločnosti na túto problematiku a stále vysokou mierou tolerancie násilia. Mnoho žien sa stretáva s nepochopením v rodine, komunite a na inštitúciách kde hľadajú pomoc. Mnoho žien na Slovensku nemá prístup k ochrane a špecializovanej pomoci. Situácia v oblasti ochrany, pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie má z nášho pohľadu v posledných rokoch negatívny vývoj. Napriek mnohým pozitívnym zmenám najmä v legislatívnej oblasti, ženy zažívajúce násilie, ktoré žijú v našej spoločnosti nenájdu pomoc, podporu a ochranu. Za závažný považuje problém implementácie legislatívy a opatrení v praxi, ktorý je zároveň výzvou do budúcich rokov. Mnoho minulých skúseností nám ukazuje, že dohovory, národné akčné plány a legislatíva, ktoré nie sú implementované v praxi neposkytujú ženám a deťom náležitú ochranu a podporu.

Slovenská republika podpísala v máji 2011 v Istanbule Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Nasledujúcim krokom zo strany vlády SR by mala byť ratifikácia tohto Dohovoru. Dohovor podpísalo doposiaľ 23 vlád, ratifikovalo ho však iba Turecko.  Preto vyzývame vládu SR k tomu, aby prijímala a realizovala nevyhnutné kroky a opatrenia, ktoré budú viesť k ratifikácii tohto Dohovoru. V Európe doteraz neexistoval právne záväzný dohovor, ktorý by členské štáty zaväzoval k realizácii konkrétnych krokov k účinnej prevencii a odstraňovaniu násilia páchaného na ženách. Doterajšie opatrenia na úrovni Rady Európy mali charakter odporúčaní, ktoré členské štáty prijímali v rôznej miere a rozsahu. Ratifikácia takéhoto právne záväzného dohovoru bude zárukou, že štáty si budú musieť svoje záväzky plniť a prebrať zodpovednosť za systémové riešenie problematiky násilia páchaného na ženách a vyčleňovať za týmto účelom finančné prostriedky zo svojich štátnych rozpočtov.

PREČO SA ZAPÁJAME DO CELOSVETOVEJ KAMPANE?

Násilie páchané na ženách je závažný spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých

Osobné výpovede žien ostávajú nevypočuté

Miera tolerancie násilia páchaného na ženách je v našej spoločnosti stále vysoká

Akútny nedostatok špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti 

 Aká je skutočná situácia v oblasti špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti na Slovensku?

Ak porovnáme medzinárodné odporúčania s reálnou situáciou na Slovensku, je zrejmé, že je potrebné pripomenúť predstaviteľom a predstaviteľkám vlády SR, aby si plnili záväzky ku ktorým sa sami zaviazali v rámci medzinárodných a národných dokumentov a dohovorov.

 Podľa odporúčaní Rady Európy by každá krajina mala mať aspoň 1 národnú špecializovanú krízovú telefonickú linku pre ženy zažívajúce násilie.  Táto linka by mala fungovať 24 hodín denne 7 dní v týždni, mala by byť bezplatná, mala by fungovať na národnej úrovni a mala by poskytovať adekvátnu podporu ženám zo všetkých regiónov krajiny. Ďalším z odporúčaných minimálnych štandardov Rady Európy je, že každá krajina by mala mať aspoň 1 špecializované poradenské centrum na 50.000 žien. Na Slovensku by sme podľa týchto minimálnych štandardov mali mať minimálne 54 takýchto špecializovaných poradenských centier. V súvislosti s bezpečným ubytovaním pre ženy, by každá krajina mala mať 1 miesto v Bezpečnom ženskom dome na 10.000 obyvateľov. Bezpečný ženský dom by mal poskytovať ženám a deťom rýchle a bezpečné ubytovanie, kde môžu byť bez strachu, že budú zažívať ďalšie násilie. Bezpečné ženské domy by mali byť pre ženy a deti dostupné 24 hodín 7 dní v týždni, mali by poskytovať holistickú a komplexnú podporu. Na Slovensku by sme teda mali mať minimálne 519 takýchto miest v bezpečných ženských domoch.

Ak vychádzame z minimálnych štandardov Rady Európy, toho ako presne definujú jednotlivé typy služieb a na základe akých východísk a princípov majú tieto služby fungovať, tak musíme konštatovať, že situácia v našej krajine je alarmujúca a vyžaduje si náležitú pozornosť predstaviteľov a predstaviteliek vlády SR, nie len na formálnej, deklaratívnej úrovni, ale najmä realizáciou konkrétnych a zodpovedných krokov, ktoré by situáciu v oblasti špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti výrazne zlepšili.

Aká je teda skutočná situácia? Na Slovensku nemáme žiadnu národnú špecializovanú krízovú telefonickú linku pre ženy zažívajúce násilie. Špecializovaných poradenských centier, ktoré pri práci so ženami vychádzajú z rodového a ľudsko-právneho vnímania násilia páchaného na ženách v súlade s tým, ako to definujú mnohé medzinárodné dokumenty a odporúčania, máme na Slovensku 5. Z toho vyplýva, že podľa minimálnych štandardov Rady Európy nám na Slovensku chýba 45 špecializovaných poradenských centier. V otázke bezpečného ubytovania pre ženy zažívajúce násilie a ich deti máme 60 miest v špecializovaných zariadeniach, ktoré sú porovnateľné z Bezpečnými ženskými domami v Európe, chýba nám teda 459 takýchto miest pre ženy a deti na Slovensku.

Kampaň 16 dní aktivizmu je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Organizovaním rôznych aktivít, ktoré upozorňujú na problematiku násilia páchaného na ženách, robíme tento problém viditeľným, vyjadrujeme podporu ženám a deťom, ktoré násilie zažívajú a upozorňujeme mužov, ktorí sa správajú násilne k svojim manželkám/partnerkám, že nesú zodpovednosť za svoje násilné správanie.

Spolu môžeme vytvoriť spoločnosť, ktorá nebude tolerovať násilie páchané na ženách

Ženy  potrebujú cítiť, že násilie nie je len ich problém, ale že je to problém nás všetkých. Potrebujú cítiť, že celú spoločnosť tento problém zaujíma.

Odkaz kampane KONAJME! je výzvou pre všetkých ľudí, organizácie, verejné a štátne inštitúcie, aby sme spoločne začali realizovať konkrétne kroky v boji proti násiliu páchanému na ženách.  Veríme, že spoločným úsilím dokážeme vytvoriť krajinu, v ktorej ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti nájdu rýchlu a účinnú pomoc, podporu a ochranu.

Odkaz kampane KONAJME! je aj výzvou pre všetkých ľudí, organizácie, verejné a štátne inštitúcie na Slovensku, aby sa v  pridali ku kampani, aby sme vytvorili spoločnosť, ktorá hovorí jasné NIE násiliu páchanému na ženách.

NAŠE CIELE

 • Posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku.
 • Zvýšiť bezpečie žien.
 • Zabezpečiť ženám a deťom rýchlu a účinnú pomoc, podporu a ochranu.
 • Zvýšiť aktívny prístup štátnych a verejných inštitúcií zodpovedných za tvorbu a implementáciu politík v problematike násilia páchaného na ženách.
 • Zvýšiť informovanosť širokej a odbornej verejnosti, mladých ľudí o násilí páchanom na ženách ako jednej z najčastejších foriem porušovania ľudských práv žien a o potrebe spoločného úsilia v boji proti tomuto závažnému spoločenskému problému.
 • Prispieť k zvýšeniu angažovanosti širokej verejnosti, odbornej verejnosti a mladých ľudí v boji proti násiliu páchanému na ženách a na ochrane ľudských práv žien a podporiť širokú verejnosť, odbornú verejnosť a mladých ľudí vo vyjadrovaní postojov k dôležitým spoločenským a ľudsko-právnym témam.
 • Posilňovať aktivity zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách na lokálnej úrovni.

 HLAVNÉ AKTIVITY KAMPANE

Verejné zhromaždenie „Vypískajme násilie“

Počas 16 dní kampane pripravujeme verejné zhromaždenie pod názvom „Vypískajme násilie“, ktoré bude prebiehať v 7 mestách na Slovensku. 25.novembra 2012 budete mať možnosť „Vypískať násilie“ v Martine, Spišskej Novej Vsi, Prešove a Michalovciach, 9. decembra 2012 v Poprade a 10. decembra 2012 v Bratislave a Košiciach. Píšťalky budeme rozdávať na mieste aktivity. Počas verejných zhromaždení bude mať verejnosť možnosť dozvedieť sa viac o tomto probléme, ľudia sa budú môcť odfotiť s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách a vyjadriť tak jasný odmietavý postoj k tomuto závažnému problému.

2. ročník Súťaže – Násilie páchané na ženách NIE JE IN – KONAJME!

Svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách môžu ľudia vyjadriť aj tým, že sa zapoja do 2. ročníka Súťaže – Násilie páchané na ženách NIE JE IN – KONAJME.  Súťažiť môžu v kategóriách Fotografia  / Plagát / Text. Súťaž bude prebiehať do 15. decembra 2012. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci a všetky, tým že budú hlasovať za najlepšie práce na Facebookovej stránke SÚŤAŽ – Násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME.  Hlasovanie verejnosti bude uzavreté 30.decembra 2012 o polnoci. Práce, budú hodnotené aj odbornou porotou, ktorá vyberie najlepšiu prácu v každej kategórii.

Hovoríme NIE násiliu páchanému na ženách

Táto aktivita bude pozostávať z niekoľkých konkrétnych aktivít. Spoločným cieľom týchto aktivít je vytvoriť  priestor pre rôzne skupiny ľudí aktívne sa zapojiť do kampane prostredníctvom vyjadrenia jasného odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti a tiež aktivizovať ľudí, aby neboli ľahostajní a aby sa aktívne podieľali na prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.

Fotografie s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách

Počas kampane bude prebiehať fotografovanie mienkotvorných osobností Slovenska, ktoré sa pridajú ku kampani a podporia ju tým, že sa odfotia s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách. NIE násiliu hovoria napríklad divadelný herec Robert Roth, vydavateľ Kolam Kertész Bagala, televízna moderátorka a predsedníčka správnej rady Slovensko-českého ženského fondu Andrea Vadkerti, spisovateľky Zuska Kepplová a Monika Komapaníková, spisovateľ Michal Hvorecký a iné známe osobnosti. Tieto fotografie budú vystavené 14. februára 2012 v Bratislave počas slávnostného vyhlásenia ocenení za rôzne formy angažovania sa proti násiliu páchanému na ženách. Niektoré z týchto osobností natočia krátke video, v ktorom vyjadria svoj postoj k problematike násilia páchaného na ženách, k samotnej kampani a výzvu ľudí, aby „povedali NIE násiliu páchanému na ženách“ a aby neboli ľahostajní a konali. Z fotografií mienkotvorných osobností zároveň vytvoríme publikáciu s ich osobnými  výpoveďami.

Zapojiť sa do tejto aktivity môže každý. Ľudia sa budú môcť odfotiť s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách, svoju fotografiu uverejniť na Faceebokovej stránke k tejto aktivite.  Takýmto spôsobom môže každý povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň, prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme a podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú. Odfotiť sa budú mať ľudia možnosť aj na verejných happeningoch „Vypískajme násilie“.

Povedať NIE násiliu bude mať každý aj prostredníctvom webovej aplikácie „Povedzte NIE násiliu páchanému na ženách“, ktorú nájdete na  web stránke ku kampani www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu, na ktorej môže každý zanechať aj svoj osobný odkaz.

Udeľovanie cien za rôzne formy angažovania sa v boji proti násiliu páchanému na ženách na Slovensku

Poslednou aktivitou, ktorá bude prebiehať počas kampane a po nej bude oceňovanie za rôzne formy  angažovania sa v boji proti násiliu páchanému na ženách na Slovensku. Slávnostný ceremoniál a udeľovanie ocenení sa uskutoční 14. februára 2013 chceme v Bratislave. Takouto cestou by sme chceli oceniť ľudí, ktorý sa rôznou formou angažujú v boji proti násiliu páchanému na ženách v našej krajine. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bude aj výstava fotografií mienkotvorných osobností, ktoré sa zapoja do kampane ako aj výstava výherných prác súťaže a odovzdávanie cien výherkyniam a výhercom.

Počas 16 dní kampane budú vďaka mediálnemu partnerstvu s Televíziou a Rozhlasom Slovenska bežať televízne spoty kampane na STV 2 a rozhlasové spoty kampane na Rádiu FM.

Viac informácii o kampani, presných časoch a miestach jej aktivít, o výstupoch z kampane nájdete na webovej stránke ku kampani www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu.

PÔVOD MEDZINÁRODNEJ KAMPANE

Medzinárodná kampaň 16 aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách vznikla z iniciatívy Women‘s Global Leadership Institute sponzorovaného Center for Women’s Global Leadership v roku 1991. 23 žien, ktoré pochádzali z rôznych krajín sveta malo záujem rozvíjať celosvetové hnutie za ľudské práva žien.

Od tej doby sa do kampane zapojilo viac ako 4100 skupín zo 172 krajín sveta.

Kampaň 16 dni aktivizmu je úspešná vďaka podpore ľudí a organizácií na celom svete, ktoré každý rok zvyšujú informovanosť o problematike násilia páchaného na ženách vo svojich komunitách.

Kampaň 16 dní aktivizmu je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.

Organizovaním rôznych aktivít, ktoré upozorňujú na problematiku násilia páchaného na ženách, robíme tento problém viditeľným, vyjadrujeme podporu ženám a deťom, ktoré násilie zažívajú a upozorňujeme mužov, ktorí sa správajú násilne k svojim manželkám/partnerkám, že nesú zodpovednosť za svoje násilné správanie.

Dosah tejto kampane ako iniciatívy za boj proti násiliu páchanému na ženách ponúka jeden z úspešných príkladov toho, ako sa z miestneho aktivizmu 23 žien môže stať celosvetová aktivita.

16 faktov o násilí páchanom na ženách v intímnych vzťahoch

Násilie páchané na ženách je „akýkoľvek čin násilia, založený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je, alebo ktorý smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bolo fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ženy, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek upierania slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote“ a „je namierené proti žene kvôli tomu, že je žena, alebo ktoré postihuje ženy nepomerne viac“.

Rodové a ľudsko-právne chápanie násilia páchaného na ženách je kľúčovým východiskom pri jeho riešení.

Na Slovensku zažíva násilie 21,2% dospelých žien vo veku od 18 – 64 rokov, ktoré majú v súčasnosti partnera. Teda približne 570 tisíc slovenských žien.

Výskyt násilia zo strany bývalých partnerov a manželov je ešte vyšší – 27,9% žien. Násilie zo strany svojho bývalého partnera zažilo približne 750 tisíc slovenských žien.

Takmer 70% žien, ktoré zažívajú násilie zo strany svojho súčasného partnera žije v domácnosti s jedným dieťaťom, alebo viacerými deťmi.

Násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch môže mať rôzne formy (fyzické, psychické, sexualizované, ekonomické a prenasledovanie), v násilnom vzťahu však málokedy ide iba o jednu z týchto foriem – zvyčajne ide o kombináciu niekoľkých foriem násilia.

Násilný muž sa násilia dopúšťa opakovane a dlhodobo.

Miera a intenzita násilného správania má tendenciu časom sa stupňovať.

Cieľom násilného správania muža je dosiahnutie absolútnej moci a kontroly nad partnerkou/manželkou.

Zodpovednosť za násilie nesie vždy ten, kto ho pácha. Pre násilie neexistuje žiadne ospravedlnenie.

Podľa zákonov SR je násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby (§ 208 Trestného zákona).  

Je zodpovednosťou štátu zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom účinnú pomoc a ochranu.

Každá krajina by mala mať aspoň 1 národnú špecializovanú krízovú linku pre ženy zažívajúce násilie.  Táto linka by mala fungovať 24 hodín denne 7 dní v týždni a mala by byť bezplatná. Na Slovensku nemáme takúto špecializovanú krízovú telefonickú linku.

Každá krajina by mala mať aspoň 1 špecializované poradenské centrum na 50.000 žien. Na Slovensku by sme mali mať minimálne 54 takýchto špecializovaných poradenských centier. Momentálne máme na Slovensku 5 takýchto centier, to znamená, že nám chýba 49 Špecializovaných poradenských centier.

Každá krajina by mala mať 1 miesto v Bezpečnom ženskom dome na 10.000 obyvateľov.  Bezpečný ženský dom by mal byť pre ženy a deti dostupný 24 hodín 7 dní v týždni. Na Slovensku by sme mali mať 519 takýchto miest. Momentálne máme na Slovensku 60 takýchto miest, to znamená, že nám chýba 459 miest pre ženy a deti zažívajúce násilie v Bezpečných ženských domoch.

Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím.

16 vecí, ktoré môžete urobiť

 • Vyhľadajte si informácie o násilí páchanom na ženách, o jeho príčinách a dôsledkoch.
 • Šírte informácie o problematike násilia páchaného na ženách vo svojom okruhu blízkych ľudí, priateľov a priateliek, v škole alebo v zamestnaní.
 • Nepodporujte tradičné predstavy o roly žien a mužov v rodine a v spoločnosti.
 • Netolerujte prejavy násilného správania vo svojom okolí.
 • Hovorte o násilí páchanom na ženách. Mlčaním násilie  podporujete.
 • Ozvite sa proti názorom, ktoré hovoria, že správať sa znevažujúco alebo násilne k ženám je v poriadku.
 • Šírte myšlienku nulovej tolerancie násilia páchaného na ženách svojim vlastným správaním a postojmi.
 • Veďte svoje deti k rešpektovaniu práv iných. Povedzte im, že násilie páchané na ženách nie je v poriadku.
 • Nájdite si informácie o mimovládnej organizácii (MVO) vo vašom okolí, ktorá poskytuje pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie.
 • Šírte informácie o aktivitách a o práci miestnych MVO vo vašom okolí.
 • Podporte aktivity MVO vo vašom okolí.
 • Staňte sa dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi v MVO, ktoré pracujú v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách.
 • Aktívne sa zúčastňujte kampaní a iných aktivít proti násiliu páchanému na ženách.
 • Zaujímajte sa o to, k akým krokom sa slovenská vláda zaviazala v súvislosti s násilím páchaným na ženách a ako si svoje záväzky plní.
 • Spýtajte sa zástupcov a zástupkýň vo svojich miestnych zastupiteľstvách čo robia preto, aby prispeli k zastaveniu násilia páchaného na ženách.
 • Vyzvite politikov a političky na miestnej aj národnej úrovni, aby zabezpečili dostatočný počet a kvalitu špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie (telefonické linky pomoci, špecializované poradenské centrá a bezpečné ženské domy).

 

Kontakty:

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore