Tlačové správy

K protestnému zhromaždeniu organizovanému 7. decembra 2012 v čase od 9:00 do 12:00 hodiny na zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti pre zariadenia sociálnych služieb verejné aj neverejné v územnom obvode samosprávneho kraja.
Úrad BSK doteraz nevydal pre žiadne zariadenie sociálnych služieb povolenie. Ani pre zariadenia vo svojej priamej zriaďovacej právomoci.
Dôkaz:
Email od Úradu BSK zo dňa 3. decembra 2012 v prílohe č. 1, kde Úrad BSK priznáva cit.: „Na základe vyššie uvedeného Vám Bratislavský samosprávny kraj sprístupňuje požadovanú informáciu a týmto Vám oznamuje, že bolo vydaných„ 0“ povolení – licencií na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti na základe Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovacej právomoci BSK, hl. mesta Bratislavy, mestských častí, miest a obcí, ako aj pre zariadenia neverejných poskytovateľov v územnom obvode samosprávneho kraja.“
Výsledok:
Zariadenia sociálnych služieb verejné aj neverejné v územnom obvode BSK poskytujú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej bez riadnych povolení – na čierno. Klienti zariadení sú tak vo svojej odkázanosti a často v ťažkých stavoch (napr. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota a iné diagnózy – všetky prítomné v zariadeniach sociálnych služieb jednak v zriaďovacej právomoci ako aj v celej územnej pôsobnosti BSK) ponechaní napospas nevybaveným zariadeniam a len zdravotníckemu a ošetrovateľskému personálu. Navyše BSK nevydaním povolení ani pre svojich 15 zariadení priamo poškodil právo prijímateľov sociálnych služieb na zákonným povolením zabezpečovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej, hradenú z verejného zdravotného poistenia klientov svojich zariadení.
Záver:
Podľa uvedeného bude APSSSR žalovať BSK pre nečinnosť správneho orgánu priamo ohrozujúcu stav klientov, poškodzujúcu ich právo na základe zákonného povolenia mať zabezpečovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej ako aj úhradu tejto z verejného zdravotného poistenia klientov.
Či už zariadenia žiadali alebo nežiadali o povolenie, nemôžu bez riadneho povolenia jednak vykonávať, ako aj účtovať na ťarchu klientov a do ekonomicky oprávnených nákladov zdravotné výkony v rozsahu ošetrovateľských, vykonávaných vlastnými zamestnancami až do vydania povolenia Úradom BSK. Takéto si môžu len objednať u toho, kto povolenie má. Náklady hradené z verejného zdravotného poistenia si musia uplatniť voči zdravotnej poisťovni buď tieto subjekty alebo zariadenia.

V Bratislave, 5. decembra 2012

Za APSSSR
Silvester Obuch
prezident APSSSR

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore