Tlačové správy

Zhotovia regionálnu sociálnu mapu

Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach a Sociologický inštitút Univerzity v Miškovci predstavili odbornej verejnosti a novinárom cezhraničný projekt Regionálna sociálna mapa (REGSOM – REGSZOM), ktorý podporí Európsky fond regionálneho rozvoja sumou 205 381,65 eura. Na informačnom dni sa zúčastnila aj generálna konzulka Maďarska v Košiciach Czimbalmosné Molnár Éva.

Cieľom projektu, je prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov Košického samosprávneho kraja a maďarskej Borsodsko –  Abovsko – Zemplínskej župy (Borsod – Abaúj – Zemplén megye).  Pre dané pohraničné územia sú typické vnútroregionálne disparity. Mestá Košice a Miškolc napriek svojim predpokladom nemajú potrebnú silu na vyrovnávanie vnútroregionálnych rozdielov. Štruktúru obyvateľstva a jeho zhoršujúcu sa sociálnu situáciu priamo ovplyvňujú nízka dopravná dostupnosť, rozdielne podmienky pre rozvoj podnikania, rozdielna životná úroveň, vyľudňovanie obcí a zvyšovanie počtu obyvateľov v poproduktívnom veku na vidieku.

Vedúcim partnerom projektu, ktorý potrvá rok, je Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach a zahraničným partnerom Filozofická fakulta Univerzity v Miškolci. Jeho súčasťou je vznik vzdelávacích centier v Košiciach a Miškolci, podporujúcich obyvateľov pri rozvíjaní ich konkurencieschopnosti a flexibility na trhu práce. „Vzdelávaním ľudia z tzv. znevýhodnených skupín získajú vedomosti a skúsenosti, ktoré im pomôžu byť flexibilnejšími na trhu práce, tréningami posilníme aj ich sebavedomie pri hľadaní zamestnania,“ povedala hlavná koordinátorka projektu Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Koiciach, na adrese ktorého (Karpatská ulica č. 5) bude sídliť aj tzv. REGSOM centrum.  Za maďarskú stranu je zodpovedná Dr. Kinga Szabó-Tóth, vedúca Ústavu sociológie pri Filozofickej fakulte Univerzity v Miškolci. Snahou projektového tímu z oboch hraničiacich regiónov je, aby centrum nefungovalo len počas trvania projektu, ale aj ďalej.

Vzdelávanie je zamerané na sociálne znevýhodnené skupiny, ale aj sociálnych pracovníkov, zamestnancov úradov práce, samospráv či štátnej správy. Súčasťou vzdelávania  bude medzi inými aj kurz rómskeho jazyka. O lektorstvo jazykového kurzu koordinátori požiadali Mgr. Annu Koptovú, riaditeľku Súkromného gymnázia na Galaktickej ulici v Košiciach.

Hlavnou prioritou projektu je, aby sa v spoločnom slovensko-maďarskom prihraničnom regióne posilnila spolupráca medzi inštitúciami, organizáciami pracujúcimi v sociálnej sfére, a aby sa medzi nimi vytvorila systematická dlhodobá komunikácia. Vyskytujú sa prípady, kedy dve menšie sociálne organizácie v susedných dedinách vyvíjajú rovnaké aktivity, ale navzájom o sebe nevedia. Ale ak sa ocitnú v regionálnej sociálnej mape, táto kolízia zanikne.

Výsledkom projektu bude zároveň mapa sociálneho rozvrstvenia obyvateľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, využiť ju budú môcť miestne samosprávy, úrady práce či mimovládne organizácie. Celkovo sa má podporiť zvyšovanie sociálnej súdržnosti ľudí a komunít v spoločnom slovensko-maďarskom prihraničnom regióne. Šanca obstáť tu je. „Náš ústav sa roky orientuje aj na problematiku regionálneho výskumu a cezhraničnú spoluprácu. Toto nie je projekt na zelenej lúke, ale  projekt dlhodobej spolupráce. Je to dobrý základ, aby pomohol a bol prínosom pre inštitúcie pôsobiace v tejto časti Európy,“ zdôraznil vo svojom príhovore prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc., zástupca riaditeľa Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach.

Najbližšou aktivitou spoločného projektu bude medzinárodná odborná konferencia  v Miškolci na tému „Sociálna problematika Košického samosprávneho kraja a Boršodsko – Abovsko  – Zemplínskej župy“, ktorá sa uskutoční 10. decembra. Pre ňou je zvolaná tlačová konferencia.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore