Tlačové správy

Vznikla Regionálna sociálna mapa

IMG_1163 copyZáverečným štvordňovým workshopom v dňoch 5. – 9. septembra 2013, ktorý sa koná v Košiciach, vrcholí slovensko-maďarský cezhraničný projekt Regionálna sociálna mapa REGSOM (Regionális Szociális Mappa – REGSZOM), ktorý od minulého roku prebiehal v Košickom samosprávnom kraji a v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe.

Podujatie je zamerané na záverečné hodnotenie projektu, na spoločnú výmenu skúseností, prezentáciu výsledkov dobrej praxe na regionálnej úrovni Súčasťou prezentácie je návšteva konkrétnych zariadení v Sečovciach, Košiciach a Kecerovciach (v piatok) a v obciach Kázsmárk a Selyeb v Maďarsku (v sobotu). Vedúcim partnerom slovensko-maďarského cezhraničného projektu č.HUSK/1101/1.6.1/0131 je Spoločenskovedný ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach, cezhraničným partnerom Inštitút sociológie Filozofickej fakulty Univerzity v Miskolci. Projekt podporil Európsky fond regionálneho rozvoja sumou 205 381 eur.

Ako informovala odborná koordinátorka projektu Mgr. Timea Verešová, PhD., prvý deň sa predstavili tie inštitúcie a organizácie, ktorých zástupcovia sa zúčastnili na vzdelávacom procese, zorganizovanom na obidvoch stranách hranice. Účastníci workshopu sa v prvý deň  oboznámili s trojjazyčným produktom projektu s Regionálnou sociálnou mapou, ktorú predstavili, ako aj internetovým portálom www.regsom.sk, na ktorom je prehľadný zoznam občianskych združení a nadácií, poskytovateľov sociálnych, charitatívnych i zdravotníckych služieb ako aj sociálneho poradenstva, zabezpečujúcich sociálne služby predovšetkým v Košickom kraji. Na webstránke sú tiež zverejňované poznatky, riešenia a skúsenosti a môžu z nich čerpať tak samosprávy, neziskové organizácie, ako aj široká verejnosť.

„Za rok sme urobili množstvo dobrej práce a splnili sme stanovené ciele – vytvoriť interaktívnu Regionálnu sociálnu mapu, zorganizovať vzdelávacie aktivity tak pre zamestnancov pracujúcich so sociálne odkázanými ľuďmi, ako aj pre samostatných sociálne odkázaných,“ povedala Timea Verešová.

Veľké a nečakanému záujmu sa tešil bezplatný štvormesačný kurz rómskeho jazyka od februára do mája 2013, ktorý výrazne prevýšil kapacitné možnosti organizátorov. „Do kurzu sme mohli zobrať len 18 záujemcov z radov tých, ktorí sú vo svojej profesii často v kontakte s Rómami – príslušníkov poriadkovej polície, učiteľky Materskej školy na Luniku IX v Košiciach, pracovníčky úradov práce, duchovného a iných. Podobný kurz sa konal aj v Maďarsku, kde  je situácia zložitejšia, pretože mnohí tamojší Rómovia už rómskym jazykom nehovoria,“ informovala hlavná koordinátorka projektu za SAV Mgr. Zlatica Sáposová, PhD. (Za maďarskú stranu bola zodpovedná Doc. Kinga Szabó-Tóth, vedúca Ústavu sociológie pri Filozofickej fakulte Univerzity v Miskolci.)

Špeciálny vzdelávací kurz pripravili aj pre 30 pracovníkov sociálnej sféry z oboch strán. Ďalších 40 záujemcov z radov sociálne znevýhodnených absolvovalo kurz aktivít zvyšujúcich ich konkurencieschopnosť na trhu práce, pričom to môžu využiť aj pre získanie odborného vzdelania.

Ďalšie informácie: Mgr. Timea Verešová, PhD. –  0915  412 917

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore