Tlačové správy

Publikácia T. Ferka predstavuje prvé syntetické dejiny divadla v Košiciach

Vydavateľstvo EQUILIBRIA

Tibor Ferko: „Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice, 1557 – 1945 v súvislostiach dejín“.

 

Autor súbežne s divadelným životom zaznamenal aktuálne dejinné udalosti v medzinárodnom kontexte. Dejiny divadla a divadelného života sú v publikácii komponované do piatich chronologických častí. Každý kalendárny segment uvádza autor pôvodnou historickou štúdiou.

Úvodná kapitola informuje o začiatkoch divadelných prejavov v nemeckom jazyku od roku 1557 po rok 1816, vtedy začínajú dejiny divadelných predstavení v maďarskom jazyku. Nasledujúca kapitola sa sústredila na maďarské divadlo v prerušovaných cykloch, keď do roku 1836 v meste hrali výlučne len nemecké divadelné spoločnosti alebo sa striedali s maďarskými. Sto rokov maďarského divadla trvalo do r. 1918.

V rokoch 1919 – 1938 sa vystriedali v miestnom divadle spoločnosti troch národných divadelných kultúr. V priamom kontakte s vyše storočnou tradíciou profesionálneho českého divadla sa začalo formovať slovenské profesionálne divadlo. Jeho zrod bol sprevádzaný aj prítomnosťou maďarského divadla, ktorého profesionálna éra v prerušených cykloch prekročila sto rokov svojho trvania. Prirodzene tak vznikala konfrontácia nielen umelecká, ale často aj politická, ako to vystihujú aj paralelne uvádzané dobové dokumenty a materiály.

Osobitnú kapitolu venuje autor košickému divadlu Proletkultu 1920 -1921. Samostatnu kapitolu napísal autor o divadle a politických udalostiach v období maďarského interregna 1938-1945. Súčasťou publikácie o divadelnom živote v Košiciach sa stala chronológia uvádzania hier Williama Shakespeara od roku 1781-833 najprv v nemeckej, neskôr v maďarskej, českej a slovenskej reči. Popri shakesperovskej divadelnej tradícii v Košiciach sa rekapitulujú aj edície a inscenácie diel J. P. Moliéra.

Príslušná literatúra a editované zdroje tvoria záverečnú časť textovej časti. Príloha pod názvom Dokumenty a fotografie umožňuje nahliadnuť do archiválií a na stránky dobovej tlače, ktoré sú uložené v domácich a zahraničných archívoch.

Publikácia na 870 stranach predstavuje prvé syntetické dejiny divadla v meste v súvislostiach s udalosťami, ktoré zodpovedajú vývojovej logike politických a spoločenských premien mesta na pozadí toho, čím a ako žil i čo tvoril okolitý svet. Publikácia sa stala kronikou pohybov v dejinách kultúry mesta, pritom od stredoveku rekonštruuje jej pôsobenie aj v kultúrnych centrách za hranicami Rakúsko-Uhorska. Súčasne archivuje v pamäti mesta jeho významnú multikultúrnu minulosť.

Tibor Ferko, narodil sa 2. 4. 1932 v Košiciach. Absolvent štúdia teatrológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Novinár, v r. 1967-68 vedúci umeleckého programu košického štúdia Slovenskej televízie. Po r. 1969 striedal post dramaturga a robotnícke povolania. Od r. 1976 dramaturg činohry Štátneho divadla. V rokoch 1990 – 2000 zahraničný spravodajca denníka Národná obroda v Budapešti, zástupca šéfredaktora denníka Slovenský východ, vedúci redaktor Sme na východe, prílohy denníka Sme, šéfredaktor dvojtýždenníka Euroreport. Od r. 2002 externý dramaturg. Prekladá z češtiny, ruštiny a maďarčiny. Autor románového triptychu, dramatických textov a televíznych scenárov. V slovenských periodikách publikuje články, glosy a eseje, v teatrologickej tlači kritiky a štúdie z divadelnej teórie a dejín.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore