Tlačové správy

Uskutočnil sa tretí ročník Letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov v Košiciach

Podujatie sa konalo od 30. júna do 3. júla 2024 v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom v BratislaveKatedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá podujatie hostila. Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov je súčasťou dlhoročného projektu Otvárame dvere – židovsko-kresťanský dialóg na Slovensku.

Na treťom ročníku podujatia sa zúčastnilo 21 účastníkov z rôznych cieľových skupín, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvíjaní vzájomnej židovsko-kresťanskej spolupráce.

Letná škola sa hlási k ideám Pápežskej komisie pre náboženské vzťahy so židmi. Tá vznikla pred 50 rokmi a v nadväznosti na závery II. vatikánskeho koncilu vydala Smernice a návrhy na aplikáciu koncilovej deklarácie Nostra Aetate. Prednášajúci upriamili pozornosť na text preambuly, kde môžeme čítať:

Duchovné putá a historické vzťahy medzi Cirkvou a judaizmom nás povinne zaväzujú k lepšiemu vzájomnému porozumeniu a k obnoveniu vzájomnej úcty. […] je dôležité, aby sa kresťania usilovali lepšie poznať základné prvky náboženskej tradície judaizmu, a aby si osvojili podstatné črty, ktorými židia definujú seba samých vo svetle svojej vlastnej náboženskej skúsenosti.

V rámci programu letnej školy odzneli hodnotné prednášky o interpretácii Svätého písma v judaizme a v kresťanstve. Pútavé výklady doplnili diskusie o ranocirkevnej interpretácii Svätého písma, o rabínskej literatúre a židovskom práve, o kultúrnom dedičstve ako o médiu dialógu a o súčasnom stave židovsko-kresťanských vzťahov vo svete a na Slovensku.

Počas prijatia v sídle Košickej eparchie protosynkel Jaroslav Lajčiak poukázal na úlohu biskupa Pavla Gojdiča vo vzťahoch so židmi a ocenil zámer letnej školy. Prednášky boli doplnené exkurziou do kláštora premonštrátov v Jasove, kde ich sprevádzal opát Martin Štrbák O. Praem a predstavil im vzácne hebraiká uchovávané v knižnici. Návštevu košických synagóg zavŕšilo prijatie vedením Židovskej náboženskej obce Košice.

Košický arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril počas prijatia radosť nad prehlbujúcimi sa vzťahmi medzi oboma náboženskými spoločenstvami a povzbudil organizátorov k pokračovaniu letnej školy v Košiciach.

ThDr. Peter Borza, PhD., univ. prof. – Katedra histórie FF UPJŠ

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore