Aktuality

Celoštátna súťaž o Cenu Daniela Tupého

Dekan Filozofickej fakulty UK pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., vyhlasuje celoštátnu súťaž o Cenu Daniela Tupého v oblasti spoločensko-vednej, humanitnej, umeleckej a mediálnej tvorby.

Cena Daniela Tupého sa už niekoľko rokov na FiF UK udeľuje ako súčasť Študentskej vedeckej a odbornej konferencie a jej udelením si učitelia a študenti FiF UK pripomínajú pamiatku študenta Daniela Tupého, ktorý bol v roku 2005 zavraždený vo veku 21 rokov. V novembri tohto roka uplynie už desať rokov od jeho násilnej (a doposiaľ neobjasnenej) smrti. Toto smutné výročie si chce FiF UK uctiť vyhlásením celoštátnej súťaže.

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých filozofických fakúlt na Slovensku so svojimi originálnymi prácami, ktoré sú tematicky venované problematike násilia, xenofóbie, rasizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Tento tematický okruh sa chápe v najširšom rozsahu, čo platí aj o spôsoboch spracovania prác. Práce budú hodnotené v troch sekciách:

  1. spoločensko-vedná a humanitná
  2. umelecko-literárna
  3. mediálna

Propozície spoločensko-vednej a humanitnej sekcie:

  1. odborné spoločensko-vedné práce
  2. filozoficko-esejistické práce

Rozsah prác: 10 – 15 normostrán (t. j. v rozpätí od 18 000 do 27 000 znakov s medzerami); potrebné rešpektovanie základných kritérií používania odbornej literatúry a jej citovania.

Propozície umelecko-literárnej sekcie:

  1. prozaické práce (poviedka a žánrové formy od nej odvodené v rozsahu do 10 normostrán, t. j. 18 000 znakov s medzerami);
  2. poézia (cyklus maximálne piatich básní, prípadne rozsiahlejšie žánre ako pásmo, hymnus, poéma a pod. v rozsahu do 5 normostrán, t. j. 9 000 znakov s medzerami);
  3. dráma (krátke dramatické žánre ako skeč, jednoaktovka, scénka, monodráma a pod. v rozsahu do 20 strán dramatického textu).

Propozície mediálnej sekcie:

  1. doposiaľ nepublikovaný novinársky prejav v printových alebo internetových médiách (odporúčaný rozsah 3 – 5 normostrán) – publicistické žánre
  2. doposiaľ nepublikovaný novinársky prejav v rozhlase a televízii – publicistické žánre, rozhlasové pásmo

Ocenenie prác sa nevylučuje s účasťou a ocenením v ŠVOK na jednotlivých katedrách a fakultách.

Študenti, ktorí majú záujem zapojiť sa do súťaže, zašlú svoje práce do 15. 7. 2015 (vytlačený jeden exemplár a elektronicky) a uvedú svoje meno, študijný program, rok štúdia a adresu katedry a fakulty na adresu Mgr. Aneta Feketeová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, P. O. BOX 32,  814 99  Bratislava; aneta.feketeova@uniba.sk.

Prvé, druhé a tretie miesto v každej sekcii (za predpokladu, že do každej sekcie bude prihlásených najmenej päť prác) udelí dekan Filozofickej fakulty UK na návrh komisie ustanovenej pre tento účel a schválenej vo vedení fakulty v zložení:

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. – Katedra filozofie a dejín filozofie  FiF UK (predsedníčka komisie)

Prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc. – Katedra filozofie a dejín filozofie  FiF UK

Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc. – Katedra filozofie a dejín filozofie  FiF UK

Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. – Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK

Mgr. Eva Bachletová, PhD. – Katedra žurnalistiky FiF UK

Vyhlásenie víťazných prác bude spojené s pripomenutím si pamiatky Daniela Tupého v novembri 2015 na FiF UK. Práce budú finančne odmenené a publikované v špeciálnom zborníku. Všetkým prihláseným bude zaslané vyrozumenie o výsledkoch súťaže a o presnom termíne udelenia ocenenia.

Kontaktná osoba – bližšie informácie:

Mgr. Eva Bachletová, PhD., Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta UK

E-mail: eva.bachletova@gmail.com

Mobil: 0905 813 782

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore