Tlačové správy

Manažment lesa a povodňová hrozba v povodí Uličky

Miesto: Hotel ARMALES Stakčín

Dátum: 28. – 29.5.2015

Projekt HYDROFOR je zameraný na optimalizáciu manažmentu lesa z hľadiska hydrických funkcií lesa. Jedná sa o bilaterálny slovensko-ukrajinský projekt, ktorého záujmovou oblasťou je povodie rieky Bodrog, resp. jeho 4 hlavných tokov (Ondava, Laborec, Uh a Latorica) na slovenskej i ukrajinskej strane.

Hlavným cieľom projektu je posúdiť vzťah lesa a jeho manažmentu ku krajine a hydrologickým pomerom v povodí, ako aj vývoj a príprava odporúčaní pre obhospodarovateľov lesa pre dosiahnutie optimálneho stavu hydrických funkcií lesa.

Projekt je založený na využití metód terénneho prieskumu, diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), hydrologického modelovania a hodnotenia hydrických funkcií lesa, pomocou ktorých je analyzovaná súčasná situácia v povodí. Na základe analýzy budú navrhnuté opatrenia pre optimalizáciu manažmentu lesa.

Výstupmi projektu budú príručky pre lesnícku prax zamerané na metódy obhospodarovania lesa umožňujúce zlepšenie hydrických funkcií lesa v krajine, návrh optimalizácie lesného manažmentu vo vybraných modelových povodiach a terénne exkurzie pre odbornú verejnosť prezentujúce výsledky projektu.

http://www.forestportal.sk/sites/hydrofor

Hlavnou riešiteľskou organizáciou je mimovládna organizácia FORZA, Agentúra pre trvalo udržateľný rozvoj karpatskej oblasti so sídlom v Užhorode. Agentúra sa venuje vzdelávaniu odbornej verejnosti a medzinárodným projektom v oblasti lesníctva a ochrany pred povodňami.

Riešiteľskou organizáciou na Slovensku je Národné lesnícke centrum Zvolen, ako celoslovenská organizácia zastrešujúca lesnícky výskum.  Lesníckou výskumnou organizáciou na ukrajinskej strane je Ukrajinský výskuný ústav horského lesníctva v Ivano-frankovsku. Riešitelia projektu majú záujem priamo komunikovať s lesníckou prevádzkou, správcami chránených území a odbornou i laickou verejnosťou, implementovať ich názory, potreby a skúsenosti do výstupov projektu.

Záujmovým územím projektu je povodie rieky Bodrog na slovenskej i ukrajinskej strane, najmä však jeho horné lesnaté časti, tzv. pramenné oblasti.

V týchto zohráva les nezastupiteľnú funkciu vzhľadom na prevahu nepriepustného horninového podložia, ktoré pri nadmerných zrážkach vedie k rýchlemu vzniku povodní.

Správne obhospodarovaný les výrazne prispieva k eliminácii povodňovej hrozby.

Rozloha územia je 10 700 km2.

Projekt je riešený v rámci 3. výzvy Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013.

Program bol schválený Európskou komisiou dňa 23. septembra 2008.

 • Číslo projektu: HUSKROUA/1101/262
 • Rozpočet projektu: 333 225 €
 • Rozpočet slovenského partnera: 156 000 €
 • Doba riešenia: 10/2013 – 7/2015

Kontakty na riešiteľov:

 • Mgr. Ivan Barka, PhD.       tel. 045/5314138       e-mail: barka@nlcsk.org
 • Ing. Ingrid Kriššáková         tel. 045/5314156       e-mail: krissakova@nlcsk.org

Lesnícky výskumný ústav, Národné lesnícke centrum, T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

Program seminára:

 • 8:30 Registrácia
 • 9:15 Otvorenie (Tomáš Hlásny)
 • 9:20 Predstavenie účastníkov
 • 9:30 Informácia o projekte HYDROFOR, Charakteristika územia, lokality (Ivan Barka, Lesya Loyko)
 • 9:50 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., informácia o podniku (LPM) (Alexej Németh, riaditeľ LPM)
 • 10:10 Hodnotenie povodňovej hrozby v povodí Bodrogu (Ivan Barka)
 • 10:30 Lesy a podmienky na ich obhospodarovanie v povodí Bodrogu (Rudolf Petráš)
 • 10:50 Diskusia k predneseným prezentáciám
 • 11:10 Prestávka s občerstvením
 • 11:30 Manažment lesa ako nástroj na predchádzanie a zmierňovanie hrozieb povodní (Vladimír Čaboun)
 • 11:50 Les a jeho vplyv na hydrologický režim povodia Uličky, úvodný prezentačný blok k workshopu (Tomáš Hlásny, Ivan Barka)
 • 12:10 Interaktívna moderovaná diskusia so zámerom zdokonalenia spolupráce, konfrontácie názorov a zodpovedania otázok účastníkov k predneseným prezentáciám
 • 13:00 Obed

HYDROFOR terénny workshop + press tour

 • 14:00 Workshop v povodí Uličky: manažment lesa ako nástroj pre znižovanie hrozieb povodní spojený s účasťou médií
 • Spôsoby obhospodarovania lesa a ich vplyv na povodňovú hrozbu
 • Lesná dopravná sieť a jej údržba
 • Starostlivosť o drobné vodné toky (Ivan Barka v spolupráci s LPM)
 • 17:00 HYDROFOR Press konferencia
 • 18:30 Večera
 • 21:00   Astronomické observatórium Kolonické sedlo (s najväčším ďalekohľadom v strednej Európe)  (Jozef Capuliak)

2 9. 5. 2 0 1 5

HYDROFOR terénny workshop

 • 9:00   Workshop v oblasti VN Starina
 • manažment lesa v povodí vodárenskej nádrže (Ivan Barka, Vladimír Čaboun)
 • 12:00 Obed
 • 14:00 Prírodné dedičstvo UNESCO
 • bukové pralesy Karpát (Jozef Capuliak)
 • 17:00 Odchody účastníkov

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore