Aktuality

12. snem SSN bude 21. novembra 2015

Predstavenstvo

Slovenského syndikátu novinárov

na svojom 16. zasadnutí 20. mája 2015

v zmysle Stanov SSN

zvolalo

12. snem Slovenského syndikátu novinárov

na 21. novembra 2015 (sobota).

12. snem Slovenského syndikátu novinárov

p r e r o k u j e

  • Informatívnu správu Predstavenstva SSN a Kontrolnej rady SSN po 11. sneme SSN
  • Hospodárenie SSN po 11. sneme

s c h v á l i

  • Novelizované Stanovy SSN
  • Zásady na vykonanie referenda
  • Rámcové zameranie činnosti SSN do 13. snemu

z v o l í

  • predsedu SSN

p o t v r d í

  • vo funkciách členov P SSN a KR SSN, tiež aj náhradníkov.

Predstavenstvo SSN stanoví na voľbu delegátov snemu volebný kľúč podľa počtu evidovaných členov k 1. 7. 2015.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore