Košice

Prehľad podujatí 42. týždeň – 09.10.2015

UTOROK                     Košice IT Valley

13. októbra                 DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice

9:00                               Témy TB:

 •                                  Ako využiť metódu intelektuálneho kapitálu na Slovensku
 •                                  Nový pohľad na nehmotný kapitál a riadenie organizácií
 •                                  Rozvoj malých a stredných podnikov a vysokých škôl
 •                                  Potenciál využitia metódy na Slovensku
 •                                  Skúsenosti zo zahraničia

Hostia TB:

 •                               slovenskí experti a zahraniční hostia – účastníci konferencie „Ako využiť metódu intelektuálneho kapitálu na Slovensku“ – projekt LEGEND, financovaný z Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci – Prenos inovácií

Svoju účasť potvrďte na kristina.kerteszova@itvalley.sk, 0948 724 859.

(Program odbornej konferencie, ktorá sa začína o 9:30 hod., nájdete v prílohe)

___________________________________________________________________________

STREDA                    Štátne divadlo Košice

14. októbra              Cavearia Theatru – Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                           Téma TB:

K pripravovanej premiére opery G.Verdiho Trubadúr

Hostia TB:

 •                            Zuzana Gilhuus – režisérka
 •                             Peter Hochel – dramaturg
 •                             Nina Rašiová – asistentka réžie
 •                             Lukáš Kozubík – zbormajster

___________________________________________________________________________

 ŠTVRTOK               Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK)

15. októbra              RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí, KE

10:00                         Téma TB:

Číta celá rodina 2015 – v piatok 16. októbra 2015 odštartuje V. ročník literárneho festivalu Číta celá rodina, ktorý bude prebiehať paralelne v košických základných školách a v areáli Kasární/Kulturpark

                                      Hostia TB:

 •                              Iveta Hurná – riaditeľka KMMK
 •                              zástupcovia ZŠ: Polianska, Trebišovská, Park Angelinum, Jenisejská, Bernoláková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Krosnianska 2, Maurerova, Čordáková, ZŠ sv. Košických mučeníkov, Postupimská, Janigová, Nemocnica – ZŠ s MŠ

 ___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK                  Národné lesnícke centrum-Lesnícky výskumný ústav (NLC-LVÚ)

15. októbra                Hotel Dália – konferenčná miestnosť, Löfflerova 1, Košice

11:30                             Téma TB:

Projekt HYDROFOR „Manažment lesa a jeho vplyv na vodný režim v povodí Bodrogu“

Hostia TB:

 •                               Dr. Ing. Tomáš Bucha – riaditeľ NLC-LVÚ
 •                               Mgr. Ivan Barka, PhD, – SK inštitucionálny koordinátor projektu HYDROFOR
 •                               Lesya Loyko – FORZA Užhorod, ukrajinská koordinátorka projektu HYDROFOR

 (Pozvánka a program v prílohe)

 ___________________________________________________________________________

 INÉ

VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA

Nedeľa 11. októbra 2015, o 15:30 hod., Kultúrny dom, Valaliky – Valalická krojovaná parádašpecifické podujatie tradičnej ľudovej kultúry, ktoré vzdáva hold kroju, spôsobu života v minulosti, tradíciám a zvykom regiónu Abova. Súčasťou kultúrneho programu budú ochutnávky tradičných domácich dobrôt a ukážky remesiel – keramika, korytárstvo.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ARPÁD RAČKO

Utorok 13. októbra 2015 o 16:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia (VKJB), Hlavná 48, Košice – VKJB a Dejepisný spolok v Košiciach pozýva na prednášku Ing. Jozefa Slavkovského na tému: „Súborná medailérska tvorba Arpáda Račka a jej interpretácia“.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ŠTYRI VEČERY NEPOKOJA

Štvrtok 15. októbra 2015 o 18:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia – centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5, KošiceŠtyri večery nepokoja – cyklus literárno-hudobných podujatí, stretnutie s poetkou Marikou Smoroňovou a básnikom Michalom Rehúšom. O hudobnú stránku večera sa postarajú Gitarové trio Košického konzervatória a duo Pro musica.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MARGECIANSKE FAJNOTY

V dňoch 17.- 18. októbra 2015, Margecany – Margecianske fajnoty – top podujatie programu Terra Incognita. Maškrty pripravia domáci kuchári z Margecian a z obcí Dolného Spiša. Príďte ochutnať typický margeciansky gruľovník a pozrieť si národnú a technickú pamiatku Margeciansky tunel.
___________________________________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 KRAJSKÉ  ZHROMAŽDENIE  RO  SSN  KOŠICE

Streda 14. októbra 2015 o 14:30 hod., RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí, Košice – Krajské zhromaždenie (KZ) RO SSN Košice za účasti podpredsedov SSN Kláry Grosmannovej a Daniela Modrovského.

Na KZ budeme informovať aj o vývoji členskej základne v našej RO SSN, preto žiadame členov, ktorí nemajú zaplatený členský príspevok za rok 2015, aby tak urobili v kancelárii RO SSN na Szakkayho 1, kde nás nájdete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- € (podrobnosti aj na www.ssn.sk).  Platbu môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre príjemcu uviesť svoje meno!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MEDZINÁRODNÝ  PREUKAZ  IFJ

O medzinárodný preukaz (IFJ) môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok. Cena preukazu je 50,- € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o preukaz IFJ

Člen SSN pošle  elektronicky na adresu: clenske @ ssn.sk nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko/bez titulu/, dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska,
 • 1 ks foto /odporúčaný rozmer – 2,5 x 3 cm/, vo formáte jpg (jpeg),
 • e-mail adresa, tel. kontakt.

Dotlač údajov a fotografie na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti. Členom z regiónov pošleme preukaz doporučenou zásielkou po uhradení poplatku 50,- € na účet SSN – IBAN: SK59 3100 0000 0040 4000 1102, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol 6041.
__________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore