Tlačové správy

4. ročník medzinárodnej konferencie Biotechnológie a kovy 2016 v Košiciach

Biotechnológie patria podľa Európskej únie medzi kľúčové vedné oblasti 21. storočia. Môžu mať nespočetné množstvo podôb, ale vo všeobecnosti sú definované ako súbor postupov založených na technologickom využití látkovej premeny mikroorganizmov a produktov ich metabolizmu. Biotechnológie spájame predovšetkým s medicínou, farmáciou, potravinárskym priemyslom, výrobou bioplastov a podobne. Výsledky vedy a výskumu však poukazujú na ich prienik aj do takých priemyselných oblastí, v ktorých prepojenie s biologickými vedami považujeme za netradičné. Dôkazom tejto skutočnosti je aj výskum v oblasti využitia biotechnológií pri získavaní kovov z primárnych ako aj sekundárnych surovinových zdrojov.

Vyčerpávanie prírodných zdrojov kovov, znečistenie životného prostredia a hromadenie odpadov s obsahom kovov nás nútia k hľadaniu nových nekonvenčných technológií. Poznatky z minulosti spolu s najnovšími objavmi nasvedčujú tomu, že príroda už po stáročia disponuje unikátnymi spôsobmi ako sa vysporiadať s negatívnymi vlastnosťami kovov. Poznanie týchto procesov a ich aplikácia pri získavaní kovov a spracovaní kovonosných surovín je práve miestom, kde biotechnológie majú nezastupiteľné miesto.

Najnovším trendom využitia biotechnológií pri spracovaní kovonosných surovín a odpadov, odstraňovaní kovov z pôdy, vody, ovzdušia ako aj aplikácii biotechnologických metód v praxi sa budú venovať odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Talianska na 4. medzinárodnej konferencii „Biotechnológie a kovy 2016“. Konferencia sa bude konať 10. – 11. novembra 2016 v novom Pavilóne materiálových vied PROMATECH na Watsonovej 47 v Košiciach. Organizuje ju Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskou baníckou spoločnosťou ZSVTS Základnou organizáciou pri ÚGt SAV.

Tento ročník konferencie sa bude niesť aj v znamení životného jubilea jednej z prvých výskumníčok v oblasti minerálnych biotechnológií na Slovensku a neskôr aj zakladateľky Oddelenia Minerálnych biotechnológií na Ústave geotechniky SAV v Košiciach – doc. Ing. Márie Kušnierovej, PhD.

Ing. Alena Luptáková, PhD.                                             prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD.

predseda organizačného výboru                                               podpredseda organizačného výboru

Slovenská akadémia vied                                                          Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ústav geotechniky
Kontakt:

Ing. Alena Luptáková, PhD.,

email:luptakal@saske.sk,     055/7922 622

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore