Tlačové správy

Protest petičného výboru Petície za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice

Rešpektujúc jedno zo základných ústavných práv ostro protestujeme proti medializovanému spôsobu overovania a vybavovania petície, ktorým orgán samosprávy hodlá kontrolovať petičné hárky v údaji o mieste pobytu osôb podporujúcich petíciu. Tvrdenie primátora mesta, že takými osobami môžu byť výlučne osoby s trvalým pobytom na území mesta Košice, je v rozpore s petičným právom garantovaným jednak Ústavou SR a rovnako tak petičným zákonom.

V danom prípade niet žiadnych zákonných obmedzení, ktoré by bránili osobám podporujúcich petíciu s rezidenciou (údajom o mieste trvalého pobytu) mimo územia mesta Košice predloženú petíciu svojim podpisom podporiť. O tomto bol primátor – adresát petície – upovedomený v sprievodnom liste k odovzdávanej petícii. O prisúdení a neprisúdení petičného práva občanom vo vzťahu k miestu ich trvalého pobytu nerozhoduje Mesto Košice ani jeho primátor, ale ústava a zákon.

Dôrazne žiadame, aby predložená petícia bola vybavovaná a vybavená iba v súlade so zákonom a v medziach zákona. Medializované výstupy primátora R. Rašiho však skôr nasvedčujú opaku. Ním avizované rozsiahle kontroly údajov petície nad rámec zákona vzbudzujú oprávnenú domnienku, že jej skutočným cieľom je ospravedlniť predĺženie lehoty vybavovania tak, aby nebola zaradená na decembrové rokovanie Mestského zastupiteľstva podľa požiadavky petičného výboru.

Overenie platnosti prvých 1000 podpísaných podporovateľov petície (minimálny počet, vyžadovaný podľa § 5d ods. 2 a ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve na povinné prerokovanie petície na zasadnutí obecného zastupiteľstva) postačuje na jej zaradenie do programu mestského zastupiteľstva. Preto žiadame, aby prípadné nestíhanie skontrolovania celej petície do konania decembrového mestského zastupiteľstva nebolo zámienkou na predĺženie termínu vybavenia ani na spochybnenie dovtedy neskontrolovaných podpisov podporovateľov.

Vzhľadom na predpokladaný vysoký záujem verejnosti zúčastniť sa prerokovania petície na mestskom zastupiteľstve žiadame na to vytvoriť podmienky:

  1. plánované rokovanie mestského zastupiteľstva 12. 12. 2016 zvolať na 17. hodinu,
  2. petíciu zaradiť ako samostatný a v poradí prvý bod rokovania,
  3. vo vestibule magistrátu zriadiť videoprenos z rokovania pre tých, ktorí sa nedostanú z kapacitných dôvodov do rokovacej sály.

Ing. Igor Petrovčik, predseda petičného výboru Petície za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice
V Košiciach, 9. 11. 2016

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore