Tlačové správy

Ako nás ohrozujú globálne a klimatické zmeny?

Odpovede prinesú účastníci prvej medzinárodnej vedeckej konferencie nazvanej Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat, ktorú spoločne pripravili Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a Nord University v  nórskom prístavnom meste Bodø. Podujatie, podporené z grantov z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, sa uskutoční v Košiciach od 2. do 6. mája 2017 za účasti 120 odborníkov z 13 krajín štyroch kontinentov sveta.

„Naším cieľom je poskytnúť platformu pre diskusiu o výskume, ktorý prispieva k šíreniu najnovších  teoretických, metodologických a empirických poznatkov a lepšiemu pochopeniu globálnych a klimatických zmien, ktorých sme už  dnes svedkami,“ uviedla gestorka konferencie rektorka UVLF profesorka Jana Mojžišová. Diskutovať sa podľa jej slov bude o „vysoko aktuálnych témach podpory trvalo udržateľného rozvoja, environmentálnych, epidemiologických a epizootologických problémoch, ktoré ovplyvňujú zdravie humánnej a animálnej populácie a majú vplyv na ekonomiky krajín.“

Včela v logu konferencie  odkazuje na známy výrok Alberta Einsteina, ktorý varoval, že ak zo zemského povrchu zmizne posledná včela, ľudstvo ju prežije iba o štyri roky. Predseda organizačného výboru konferencie prorektor UVLF pre zahraničné štúdium Martin Tomko v tejto súvislosti pripomenul, že o globálnych zmenách sa často hovorí len v zmysle klimatických zmien. „Faktom však je, že majú priamy dopad na zdravie a životy ľudí aj zvierat. A to nielen z pohľadu medicínskeho, ale aj sociálneho. Aktuálne migračné vlny prinášajú nielen riziko šírenia chorôb, ale začínajú ovplyvňovať aj sociálny systém v Európe. Sú to výzvy na ktoré musí vedecká i akademická komunita reagovať, “ uviedol na margo širokého záberu konferencie. Pravdou tiež je, že kým pred 30 rokmi sa študenti učili o chorobách trópov s tým, že sa európskeho kontinentu netýkajú, dnes to už neplatí. „Tie, ktoré boli kedysi označované za choroby strednej Afriky sú dnes už chorobami Európy. Svetová zdravotnícka organizácia WHO aj Svetová organizácia pre zdravie zvierat OIE preto pristupujú k novej kategorizácii infekčných chorôb ľudí aj zvierat,“ doplnila vedúca Katedry epizootológie a parazitológie UVLF docentka Anna Ondrejková.

Medzi účastníkmi  konferencie sú rešpektované vedecké osobnosti, výskumní pracovníci,  ale aj mladí doktorandi a študenti z oblasti veterinárnej medicíny, biológie, klimatológie, hydrológie, aquakultúry, poľnohospodárstva, lesníctva, ale aj sociálnych vied. Spoločne budú zdieľať najnovšie poznatky a diskutovať o nich v rámci 20 prednášok, rozdelených do troch tematických sekcií. Dvojdňový vedecký program začne v stredu 3. mája o 9:00 hod. v kongresových priestoroch košického hotela Yasmin.

Medzi očakávané patria najmä vyžiadané príspevky významných vedcov zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Známy slovenský klimatológ profesor Milan Lapin sa bude venovať  fyzikálnym princípom klimatických zmien a ich možným dopadom, doktor Mikuláš Oros z Parazitologického ústavu SAV bude hovoriť o vplyvoch globálnych zmien na výskyt chorôb a parazitofaunu rýb, docent Michal Stanko z rovnakej inštitúcie poukáže na vplyv klimatických zmien na výskyt a rozšírenie kliešťov v poslednom desaťročí na Slovensku.

K hlavným zahraničným rečníkom patria: bioklimatológ z Národného výskumného inštitútu vedy a technológie životného prostredia a poľnohospodárstva/IRSTEA vo Francúzsku doktor José Martinez, ktorý prestaví prebiehajúci výskum vplyvu klimatických a globálnycg zmien na nedostatok vody a poškodzovanie lesov v Európe. Docent Pavel Novák z pražského Výskumného ústavu živočíšnej výroby bude odpovedať na otázku, či je dopad klimatických zmien na zdravie zvierat vedeckou fikciou alebo realitou. Docentka Camilla Risvollová z Nordlandského výskumného ústavu v Nórsku, špecializujúca sa na adaptáciu lokálnych komunít v súvislosti so zmenami v sociálno-ekonomickej oblasti, prednesie prípadovú štúdiu o flexibilite chovateľov sobov v reakcii na klimatické zmeny.  Ohrozeniu verejného zdravia arbovírusovými chorobami, ktoré sú prenášané prostredníctvom článkonožcov (najmä kliešťami a komármi) a posilňovaniu pripravenosti na túto situáciu v oblasti Stredozemného mora a Čierneho mora sa bude venovať doktorka Maria Grazia DenteIstituto Superiore di Sanità v Ríme. Špecialistka na zoonózy z Národného veterinárneho ústavu vo švédskom meste Uppsala doktorka Ann Albihnová priblíži vplyv klimatických zmien na výskyt infekčných chorôb zvierat.

Konferencia je otvorená a prístupná študentom univerzít a vysokých škôl, ako aj ostatným záujemcom o danú problematiku. Výstupy vo forme príspevkov a abstraktov budú publikované v recenzovanom elektronickom zborníku.

Viac informácií poskytne:   

MVDr. Martin Tomko, PhD.

prorektor pre zahraničné štúdium a predseda organizačného výboru konferencie

+ 421 918 413 553    martin.tomko@uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore