Tlačové správy

Výsledky projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“

Výsledky projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“
za rok 2016 konštatujú vysoký počet extrémnych a opakujúcich sa prieťahov v nálezoch Ústavného súdu Slovenskej republiky v dosiaľ právoplatne neskončených konaniach pred všeobecnými súdmi, resp. orgánmi činnými v trestnom konaní

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) v rámci projektu predsedníčky ústavného súdu Ivetty Macejkovej „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky“ prostredníctvom svojich nálezov naďalej monitoruje rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov, resp. orgánov činných v trestnom konaní (ďalej len „OČTK“), v ktorých konštatoval porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“).

A. Ústavný súd vobdobí rokov 2009 až 2016 v rámci projektu evidoval celkovo 1 553 nálezov vo vzťahu k neskončeným konaniam všeobecných súdov, resp. OČTK,
v ktorých konštatoval porušenie už uvedených článkov ústavy a dohovoru. Ústavný súd bude naďalej monitorovať zvyšných 593 nálezov, ktoré k 31. decembru 2016 neboli stále právoplatne skončené.

 B. V rámci projektu sa ústavný súd osobitne zameriava na prípady tzv.extrémnych prieťahov. Ide o kategóriu konaní, ktoré sa pred všeobecnými súdmi, resp. OČTK začali do roku 2000 (vrátane) a k 31. decembru 2016 neboli právoplatne skončené. Ústavný súd konštatoval, že k 31. decembru 2016 sa z593 nálezov až 106 nálezov týkalo extrémnych prieťahov. Medzi najdlhšie konania vedené na všeobecných súdoch patrí 31-ročné konanie vedené na Okresnom súde Košice-okolie pod sp. zn. 1 D 994/90 (IV. ÚS 270/2011), 29-ročné konanie vedené na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 14 C 134/87 (I. ÚS 584/2012) a 28-ročné konanie vedené na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 7 Nc 154/88 (III. ÚS 564/2015). Podrobné informácie nájdete na: <REŠERŠ A>.

C. Opakované prieťahy sú prieťahy v konaniach pred všeobecnými súdmi a OČTK, v ktorých ústavný súd opakovane nálezom konštatoval porušenie už uvedených článkov ústavy a dohovoru. Z celkového množstva 593 neskončených konaní k 31. decembru 2016 pred všeobecnými súdmi, resp. OČTK bude ústavný súd monitorovať výkon 47 nálezov týkajúcich sa opakovaných prieťahov. Pokiaľ ide o opakované prieťahy, ústavný súd vydal najviac nálezov v súvislosti s konaním vedeným na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 29 C 34/97 (II. ÚS 335/2011, II. ÚS 8/05, IV. ÚS 37/05, IV. ÚS 300/04), konaním vedeným na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 18 D 6174/93 (II. ÚS 324/2013, I. ÚS 403/2011, I. ÚS 321/2010) a s konaním vedeným na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 15 C 15/2012 (II. ÚS 157/2014, I. ÚS 126/08I. ÚS 69/03). Podrobné informácie nájdete na: <REŠERŠ A>.

D. Ústavný súd v rámci projektu monitoruje aj konania pred všeobecnými súdmi,  resp. OČTK, v ktorých 21 nálezmi konštatoval extrémne a zároveň aj opakované prieťahy.

„Extrémne a opakované prieťahy v konaniach pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní predstavujú dlhodobý problém s celospoločenským dosahom, ktorý vo svetle princípov a zásad súdnictva vyúsťuje do prehlbujúcej sa nedôvery občanov v súdny systém Slovenskej republiky. Význam ústavného súdnictva spočíva v ochrane ľudských práv a základných slobôd jednotlivca v prípadoch, kedy ostatné štátne orgány zlyhávajú“, uvádza predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

„Ústavný súd Slovenskej republiky si uvedomuje bremeno, no predovšetkým privilégium chrániť občanov Slovenskej republiky v konaniach pred všeobecnými súdmi a OČTK, v ktorých sa svojich práv v dôsledku extrémnych a opakovaných prieťahov nemôžu dlhé roky domôcť. Ústavný súd považuje za absolútne neprípustné, aby v súčasnosti prebiehali konania, začiatok ktorých sa datuje často do čias vzniku samostatnej Slovenskej republiky“, uzatvára predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore