Trnava

Mesačník Naša Senica oslavuje tento rok 40 rokov od prvého vydania

Noviny, ktoré štyri desaťročia každý mesiac informujú o dianí v meste a spríjemňujú svojim verným čitateľom, ktorí každý mesiac netrpezlivo čakajú na nové číslo, chvíle s novinami v ruke, si toto výročie pripomenuli v piatok 1. decembra slávnostným zasadnutím redakčnej rady.
 

 

V obradnej sieni Mestského úradu sa stretli členovia redakčnej rady, blízki spolupracovníci, dopisovatelia, predstavitelia kultúrneho, športového i hospodárskeho života mesta, ktorí s mestskými novinami spolupracovali počas uplynulých rokov a spolupracujú aj teraz. 
 

Prvé číslo mesačníka vyšlo v septembri 1977. Malo 8 strán a od začiatku to bol mesačník. Z pôvodného periodika menšieho rozsahu so zameraním najmä na oznamy komunálneho charakteru, kultúrne a športové dianie, sa noviny postupne vyprofilovali na moderného informátora všestranného zamerania, ktorého redakciu po Zlatici Havlovej a krátkom pôsobení Márie Bezdekovej už 37 rokov úspešne vedie šéfredaktorka Viera Barošková. 
 

Aj keď hlavným poslaním novín bolo a stále je informovanie, Naša Senica si dala aj iné poslanie – spájať, integrovať, združovať, tvoriť komunitu a tento aspekt sa snažia tvorcovia novín budovať prostredníctvom rôznych stálych rubrík. Noviny Naša Senica boli vždy o meste, o Seničanoch a Seničania ich tvorili. Možno práve v tom je kľúč k tomu, že po prerušení vydávania ich v roku 1993 opäť obnovili a prihovárajú sa ľuďom doteraz. A hoci doba pokročila a Našu Senicu si môžeme prečítať na internetovej stránke mesta, predsa len stále najviac „chutí“, keď môžeme noviny chytiť do ruky.
 

Na príprave vydania každého nového čísla tvorivo spolupracuje redakčná rada, ktorá sa snaží, aby boli noviny hutnejšie, príťažlivo, zaujímavo, pútavo spracované, stali sa platformou spolupráce, súdržnosti a budovania hrdosti na svoje mesto. Aj preto boli počas slávnostného zasadnutia redakčnej rady do Pamätnej knihy mesta zapísaní jej súčasní členovia – Marek Grimm, Anna Maximová, Štefan Orth, Ján Peter, Katarína Soukupová, Ivan Tobiáš a Katarína Vrlová. „Vďaka vám čitateľ nachádzal i nachádza v jednotlivých rubrikách Našej Senice prepojenie s aktuálnym životom v našom meste, ktorý zmapovať by jeden človek sám nezvládol. Vaša aktívna práca pri tvorbe nového čísla posúva naše periodikum vždy vpred. Vážim si, že ste nikdy neskĺzli do vydania konfrontačných článkov, nedôstojných, neoverených faktov či názorov. Udržali ste ľudskú dôstojnosť a tým už 40 rokov i mimoriadne výstižné pomenovanie Naša Senica,“ prihovoril sa a poďakoval členom redakčnej rady primátor mesta Branislav Grimm. 
 

šéfredaktorka Mgr. Viera Barošková

 Po členoch redakčnej rady sa do Pamätnej knihy zapísala aj duša novín, šéfredaktorka Mgr. Viera Barošková. Jej práca nie je len obsahovo noviny naplniť. Najviac drobnej, neviditeľnej a často nezáživnej práce jej začína po uzávierke čísla, kedy treba všetky príspevky zredigovať, odstrániť chyby, upraviť štylisticky i rozsahom, upraviť či vymyslieť titulok, postrehnúť, aby sa na jednej strane titulky nepodobali, správne priradiť fotografie, texty k fotografiám, odovzdať podklady do Tlačiarne Durlák, kde všetko znovu kontroluje a mnohokrát improvizuje, aby všetko do seba zapadlo ako má. „Najdôležitejšia a najzodpovednejšia osoba redakčnej rady. Osobnosť s výborným písaným prejavom, štylistikou, organizátorka, analytička, často improvizátorka, motivátorka v jednej osobe. Pod jej vedením nadobudol mesačník za tie roky výpovednú hodnotu podrobnej kroniky,“ vyzdvihol osobitne prácu šéfredaktorky primátor mesta, ktorý na záver oficiálnej časti zaželal mestským novinám: „Želám Našej Senici do ďalších rokov nech je naďalej životaschopnou, tvorivou, vynachádzavou, nech neutícha o ňu čitateľský záujem a nech je pre Seničanov naďalej tou „našou“ Senicou.“ 
Po tejto oficiálnej časti slávnostného zasadnutia redakčnej rady sa potom v zasadacej miestnosti uskutočnila pracovná časť. Prítomní si zaspomínali na začiatky a vývoj novín, ale padli aj návrhy, čo do novín doplniť, ako ich vylepšiť. Tu si na osemdesiate roky minulého storočia zaspomínala aj vtedajšia riaditeľka Okresnej knižnice Elena Sochorová – Feldsamová a spolu s ňou i ďalší pamätníci, ktorí boli neodmysliteľnou súčasťou novín exprimátor Pavol Grimm, stredoškolský pedagóg a vtedajší vedúci rozhlasového krúžku Štefan Mocko, bývalý podpredseda MsNV Štefan Melega. Pripomenuli si tvorbu novín bez dnešnej modernej techniky, bez emailovej komunikácie, mobilných telefónov a digitálnych fotoaparátov, na čítanie príspevkov z Našej Senice v miestnom rozhlase, na ľudí, ktorí sa rôznym spôsobom zapísali do histórie mesta a tým aj na stránky našich mestských novín. Ako sa všetci zhodli, nie je veľa takých periodík, ktoré vychádzajú 4 desiatky rokov a sú u čitateľov stále žiadané a životaschopné.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore