Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej                                 na neverejnom zasadnutí pléna 12. decembra 2017 rozhodol

1. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 19/2017

o návrhu skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovení § 11 ods. 7, 8 a 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov a § 12 ods. 8, 9, 10 a 11 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 260/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike s článkom 1 ods. 1, článkom 2 ods. 2, článkom 13 ods. 1 písm. a), článkom 20 ods. 1 a 4, článkom 35 ods. 1, článkom 46 ods. 2, článkom 59 ods. 2 a článkom 123 Ústavy Slovenskej republiky, článkom 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 3 ods. 2, § 9 ods. 1 písm. b) bod 1,
§ 11 ods. 1, § 12 ods. 1 a § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

1. Návrh skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o súlade ustanovení § 11 ods. 7, 8 a 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov s článkom 1 ods. 1, článkom 2 ods. 2, článkom 13 ods. 1 písm. a), článkom 20 ods. 1 a 4, článkom 35 ods. 1, článkom 46 ods. 2, článkom 59 ods. 2 a článkom 123 Ústavy Slovenskej republiky, článkom 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 3 ods. 2, § 9 ods. 1 písm. b) bod 1, § 11 ods. 1, § 12 ods. 1 a § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov prijíma na ďalšie konanie.

2. Vo zvyšnej časti konanie o návrhu skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zastavuje.

2. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 23/2017

o sťažnosti M. M. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017.

Sťažnosť M. M.  odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

3. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 21/2017

o sťažnosti MUDr. I. H. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017, za účasti Mgr. R. H.

Sťažnosť MUDr. I. H. odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

4. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 20/2017

o sťažnosti Mgr. V. V. vo veci namietanej nezákonnosti volieb poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja konaných 4. novembra 2017 vo volebnom obvode č. 8 (Devínska Nová Ves, Devín), za účasti politických strán a hnutí Sloboda a Solidarita (SaS), OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), strana maďarskej komunity SMK – MKP, NOVA, Občianska Konzervatívna strana (OKS) a Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska.

Sťažnosť Mgr. V. V. odmieta pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí.

5. vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 22/2017

o sťažnosti Ing. Mgr. art. R. M. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 16 konaných 4. novembra 2017.

Sťažnosť Ing. Mgr. art. R. M. odmieta ako zjavne neopodstatnenú.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore