Tlačové správy

Šaliansky Menert začal s rekonštrukciou teplovodných rozvodov na košickom sídlisku KVP

Pracovníci spoločnosti Menert s.r.o. Šaľa začali s prácami na rekonštrukcii a modernizácii rozvodov tepla na sídlisku KVP v Košiciach. Počas leta vymenia viac ako 24 kilometrov teplovodných potrubí. Práce potrvajú do konca septembra.

Spoločnosť Menert sa ako víťaz verejnej súťaže stala zhotoviteľom stavby, na ktorú spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) s.r.o. Košice získala nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 6 miliónov eur  z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Projekt rieši modernizáciu a rekonštrukciu tepelných rozvodov okruhov odovzdávacích staníc tepla (OST) na sídlisku KVP. Cieľom je modernizácia systému dodávky tepla a teplej vody a zníženie tepelných strát v rozvodoch. Pri realizácii teplovodných rozvodov sa nezmení koncepcia zásobovania jednotlivých odberných miest. Jestvujúci sekundárny rozvod z centrálnej odovzdávacej stanice tepla bude modernizovaný, s napojením na pôvodné rozvody v jednotlivých objektoch. Vnútorné potrubné rozvody sa nebudú meniť.

Výsledkom modernizácie bude zníženie strát tepla, pretože pri rekonštrukcii budú použité rozvody v predizolovaných flexibilných potrubných rozvodoch na teplú vodu z plastu a predizolovaný potrubný systém na ústredné kúrenie z uhlíkovej ocele.

 „Potrubná trasa vedie v pôvodných rozvodoch. Na súčasných trasách ústredného kúrenia nahradíme staré potrubie novým. Po natlakovaní sa urobia ostré prepojenia a staré potrubie teplej vody demontujeme. Po ukončení montáže potrubia ryhy zasypeme a na rad prídu terénne úpravy tak, aby sa okolité plochy dostali do pôvodného stavu,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Menert Miroslav Wöllner.

Na stavbu vydalo Mesto Košice právoplatné stavebné povolenie. Investor, spoločnosť TEHO Košice, podpísala v apríli tohto roka zmluvu o dielo so zhotoviteľom, spoločnosťou Menert Šaľa, a odovzdala mu stavenisko. Po vydaním právoplatného povolenia na rozkopávky sa 2. mája začalo so stavbou. Podľa zmluvy o dielo je termín jej ukončenia koniec septembra tohto roku. Terénne úpravy by mali byť dokončené v polovici novembra.

 „Aktuálne robíme výkopové práce. Na stavbe pracuje viac ako 80 pracovníkov a k tomu potrebná technika. Spracovávame dokumentáciu pre realizáciu stavby, doobjednávame materiál a pripravujeme vyberanie pôvodných potrubí. Tým sa vytvorí priestor na položenie moderných predizolavaných potrubí. Zmluvný harmonogram prác budeme aktualizovať po odkrytí existujúcich teplovodných kanálov,“ vysvetľuje Peter Hlavatý z divízie výroby, technológií a montáží spoločnosti Menert.

Stavba takého veľkého rozsahu priamo uprostred sídliska bude nutne znamenať aj určité zníženie komfortu všetkých obyvateľov. Občania už zaregistrovali odstránenie zelene, ktorá bola v ochrannom pásme teplovodného kanála. Stavba prinesie obmedzenia a zmenu dopravy v medziblokových priestoroch, dočasné uzávierky niektorých komunikácií, zvýšenie hlučnosti, vibrácií a prašnosti.

 „Všetky tieto komplikácie sa budeme snažiť minimalizovať na najmenšiu možnú mieru. Organizáciu dopravy kvôli prekopaniu ciest a chodníkov rieši odsúhlasený projekt dopravného značenia. Zabratie verejného priestranstva zasa schválený projekt organizácie výstavby. Vyrúbanú zeleň na jeseň nahradíme výsadbou novej. Uvedomujeme si, že obyvatelia sídliska KVP budú počas celého leta výrazne obmedzení a budú bývať v menej komfortnom prostredí. Musíme síce pracovať aj cez soboty a nedele, ale urobíme všetko pre to, aby sme cez víkendy minimalizovali diskomfort spôsobený zemnými prácami. Výsledkom však bude výrazné skvalitnenie služieb, lepší stav teplovodných rozvodov, čo prinesie aj úspory tepla,“ konštatuje výkonný riaditeľ spoločnosti Menert Miroslav Wöllner. „Prosíme preto obyvateľov sídliska o trpezlivosť a ústretovosť pri realizácii projektu“.

Rekonštrukcia je stavebne rozdelená do troch častí s deviatimi okruhmi. Celková dĺžka potrubných rozvodov teplej úžitkovej vody a ústredného kúrenia je viac ako 24 kilometrov. Pracovníci zhotoviteľskej firmy urobia viac ako šesť kilometrov výkopov, do výkopu idú štyri potrubia – dve pre ústredné kúrenie a dve pre teplú vodu.

Podrobné informácie k rekonštrukcii a modernizácii nájdete na stránke spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice https://www.teho.sk/sluzby/projekt-jazero.

MENERT spol. s r. o. Šaľa bola založená v roku 1991 s cieľom zefektívniť výrobu a distribúciu tepla. Dnes predstavujeme spoľahlivého partnera v širokej škále činností. Jej cieľom je zabezpečenie komplexných požiadaviek a potrieb zákazníkov v oblasti stavebníctva, strojárstva, automatizácie, merania a regulácie, metrológie a skúšobníctva. Kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb zabezpečuje skupina odborníkov v troch divíziách: divízia automatizácie, merania a regulácie, divízia energetiky a divízia výroby, technológií a montáží. Zabezpečuje kompletnú paletu aktivít spojených s projektovaním a výstavbou energetických zdrojov a rozvodov tepla, zatepľovaním budov, meraním, reguláciou a údržbou energetických a chemických zariadení, ako aj iných technologických procesov. Menert prevádzkuje vlastné akreditované metrologické laboratórium, poskytuje kalibráciu teplomerov, tlakomerov, prietokomerov a dĺžkových meradiel. Spoločnosti skupiny MENERT sa venujú projektom v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a výstavbe bioplynových staníc.

Viac na www.menert.sk

Kontakt pre médiá:

Ing. Jaroslav Macejko, hlavný stavbyvedúci – 0917 460 744

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore