Tlačové správy

Spoločnosť KOSIT odovzdala polopodzemné kontajnerovisko v MČ Košice-Západ

Spoločnosť KOSIT, ktorá poskytuje služby odpadového hospodárstva mestu Košice, v priebehu posledných dvoch rokov realizovala dve nové riešenia pre zber komunálneho a triedeného odpadu, ktoré sa už aj na Slovensku stávajú relatívne bežnými a ktoré spĺňajú nielen funkčné,  ale aj estetické vlastnosti. V rámci vlastných zdrojov a zdrojov mestskej časti v júni 2017 spoločnosť realizovala výstavbu nadzemného uzamykateľného stanovišťa v Mestskej časti Košice-Juh a to v Parčíku J. Psotku a v novembri 2017 odovzdala do užívania podzemné kontajnerovisko na Oštepovej ulici.

Na základe výsledkov verejnej diskusie, žiadosti obyvateľov mesta a v spolupráci zastupiteľov mesta a mestských častí, takto mohla spoločnosť KOSIT začiatkom tohto roka prijať rozhodnutie o doplnení skladby pilotného projektu o ďalšie riešenie pre zber odpadov a to formou prvého polopodzemného kontajneroviska. V spolupráci a finančnou spoluúčasťou mestskej časti Košice-Západ, začala s prácami na stavbe polopodzemného kontajneroviska na ulici Triedy SNP č. 73, v lokalite, ktorá je výsledkom spoločných rokovaní a prieskumom preferencií obyvateľov samotnej mestskej časti.

Touto cestou si dovoľujeme poďakovať Mestskej časti Košice-Západ, že nás pri príprave projektu podporila spolufinancovaním, prieskumom verejnej mienky a realizáciou projektu,pretože si uvedomujeme, že kontajneroviská majú slúžiť k dobru verejnosti, ktorá ich bude denno-denne využívať pre svoju potrebu. Veríme, že po jeho zavedení do užívania, si na základe názorov obyvateľov a zástupcov mestskej časti, budeme môcť celý projekt a všetky tri riešenia vyhodnotiť a urobiť si tak ešte komplexnejší názor na všetky výhody a nevýhody troch najbežnejších moderných alternatív pre zber odpadu v našom meste“,  povedal Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT a.s.

 „Výhodou polopodzemného kontajneroviska je jednoznačne jeho estetická stránka, ktorá je veľmi dôležitá pri tvorbe spoločného verejného priestranstva. Rovnako však je nutné podotknúť, že takéto riešenie má svoje nedostatky a to, že oproti realizácii bežného nadzemného kontajnerového stanovišťa, ide o vyššie investičné náklady na jeho výstavbu a prevádzku.Trochu problematickým sa javí výber vhodných lokalít, keďže mestské časti sú prehustené inžinierskymi sieťami, ktoré tak sťažujú samotnú výstavbu. Určite sa však dajú v každej mestskej časti lokalizovať vhodné miesta, kde sa tento typ stanovišťa dá zrealizovať“, tvrdí  Ing. Michal Hrabovský, riaditeľ divízie služieb spoločnosti KOSIT a.s.

Novinkou, ktorú chcú chce spoločnosť KOSIT v krátkom období verejnosti predstaviť, je aj diaľkové monitorovanie naplnenosti zberných nádob prostredníctvom ultrazvukového snímača.

Všetky tri riešenia pre zber odpadov a táto technická novinka, je výsledkom veľmi citlivého vnímania moderných trendov v odpadovom hospodárske nielen našej spoločnosti ale aj zástupcov mestských častí. Za celý realizačný tím však môžem povedať, že v spoločnosti KOSIT sme pripravení reagovať na akékoľvek požiadavky nášho zákazníka“ doplnil  M.Christenko.

Polopodzemné kontajnerovisko bude pozostávať z troch 5m3 kontajnerov pre bežný komunálny odpad a troch 3 m3 kontajnerov určených pre triedený zber papiera, skla a plastov a finančný vklad spoločnosti KOSIT pre realizáciu samotného riešenia polopodzemného kontajneroviska, predstavuje výšku 19.400€ s DPH

Krátko o KOSIT a.s.

Spoločnosť KOSIT a.s. bola založená v roku 2001. Je technologicky inovatívnou spoločnosťou, ktorá na profesionálnej úrovni poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre komunálny sektor, priemysel, obchod ale aj v oblasti individuálnych zákazníkov. Patrí medzi najvýznamnejších hráčov na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

 

V prípade otázok kontaktujte:

Silvia Karolyiová – karolyiova@kosit.sk, +421 905 380 053

Jozef Verbovský – verbovsky@kosit.sk, +421 903 059 145

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore