Tlačové správy

V Rožňave prezentovali dobré príklady toho, ako môže podnikanie riešiť spoločenské problémy

V stredu 12. decembra 2018 sa v Rožňave konalo informačné stretnutie, organizované Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., ktoré poskytlo praktické informácie o účele sociálneho podnikania, ako aj o možnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Praktické vyžitie uvedeného zákona ilustrovalo viacero príkladov dobrej praxe z viacerých regiónov Slovenska.

Ako prakticky aplikovať koncept „sociálneho podnikania“ v praxi prezentovali viacerí hostia. Spišský Hrhov, bojujúci s vysokou nezamestnanosťou, tento prístup využíva na rozšírenie poskytovaných služieb svojim občanom. Prezentácia o sociálnom poľnohospodárstve poukázala na význam sociálneho aspektu pre zabezpečenie udržateľného rozvoja vidieckych oblastí. Zdôraznili sa aj ďalšie podporné aktivity, ktoré rozvíjajú potenciál sociálneho podnikania a kreativity, či už prostredníctvom inovatívnej edukačnej počítačovej hry pre študentov stredných škôl, alebo projekt zameraný na vzdelávanie mladej generácie vo vidieckych oblastiach.

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v praxi

Ján Dzurdženík z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice predstavil  zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – kto sú subjekty sociálnej ekonomiky, čo je sociálny podnik, ako sa podniku priznáva štatútu registrovaného sociálneho podniku a aké druhy registrovaných sociálnych podnikov rozoznávame. Na základe diskusie, podnetov z publika a príkladoch prakticky vysvetlil možnosti aplikovania zákona a s tým spojené benefity.

Následne starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký popísal podstatu, účel a ciele sociálneho podnikania, spôsob jeho prípravy a následného spustenia. Doplnil to poznatkami z jeho bohatých skúsenosti: „Je to už 18 rokov, čo sme začali v obci rozvíjať sociálne podnikanie. Zameriavame sa najmä na drevárske a stavebné práce,“ priblížil Ledecký.

Ďalší prezentujúci Miloslav Kováč z OZ Druživa priblížil koncepciu, ciele a výzvy sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku.

K sociálnosti je potrebné viesť budúce generácie

Ďalšie dva príspevky poukázali  na potrebu podpory vzdelávania spoločnosti, a najmä mládeže, v oblasti sociálneho podnikania, každý z nich inou formou.

Martin Dujčák z Ekonomickej fakulty TU v Košiciach predstavil medzinárodný projekt InnoSchool, ktorý je zameraný na tvorbu inovatívnej počítačovej vzdelávacej hry v oblasti sociálneho podnikania a sociálnych inovácií pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Jej cieľom je poskytnúť študentom, pre nich atraktívnym spôsobom, všetko dôležité pre založenie udržateľného podnikania so sociálnym a spoločenským aspektom. Hra študentov vedie a vzdeláva ku kreativite, pro-aktívnosti, analýze príležitosti a pochopeniu sociálnych potrieb, či k tvorbe podnikateľského plánu, projektovému manažmentu a riadeniu ľudských zdrojov. Hra je tvorená participatívne spolu so študentmi, učiteľmi a zástupcami sociálnej sféry a IT sektorom .Jej testovanie  na stredných školách  prebehne najmä v Košickom kraji v druhej polovici roka 2019. Projekt je financovaný z Európskych zdrojov, konkrétne z Dunajského nadnárodného programu.

Henrieta Kiraľvargová z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. priblížila projekt ELDORA (financovaný z programu Erasmus+), ktorého cieľom je posilniť kľúčové zručnosti mladých ľudí v poslednom ročníku v školách, nezamestnaných mladých ľudí, miestnych lídrov, zástupcov miestnej správy a potenciálnych manažérov sociálnych podnikov.. V rámci projektu bude pripravená príručka Ako založiť a viesť sociálny podnik, zbierka inšpiratívnych príkladov z našich regiónov a podrobnejší učebný materiál. Téma bude sprístupnená aj cez nové nástroje, konkrétne e-learninové videá priamo od manažérov podnikov a aplikácia pre smartfóny, ktorá záujemcom poskytne informácie hravou formou.

Záver sa niesol v diskusnej atmosfére na tému identifikácie subjektov, ktoré majú záujem založiť sociálny podnikktorú viedol Jozef Šuľak z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice.

Doplňujúce informácie

Akciu zastrešila Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja. Akcia sa konala v príjemnom prostredí Gemerského osvetového strediska v Rožňave.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Ing. František Janke, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta

Mobil: +421 903 715 311       E-mail: frantisek.janke@tuke.sk

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore