Tlačové správy

Konferencia o prepojení školy, vedy a praxe reaguje aj na aktuálne témy vo veterinárnej medicíne a farmácii

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach sa dnes začala medzinárodná odborná konferencia ŠKOLA – VEDA – PRAX, ktorá je súčasťou série podujatí pri príležitosti osláv 70. výročia založenia jedinej vysokej školy svojho druhu u nás. Na príprave dvojdňovej konferencie (17. – 18. septembra) sa spolu s UVLF podieľa aj Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Komora veterinárnych lekárov SR a Slovenská lekárnická komora.

Cieľom konferencie ŠKOLA – VEDA – PRAX, je prezentovať najnovšie poznatky, výsledky výskumov a grantových úloh, klinických štúdií a rôznych ďalších foriem výskumu, na ktorých odborníci pracovali v uplynulých rokoch. Po prvýkrát organizovala univerzita takúto konferenciu pri jubileu pred desiatimi rokmi. O najnovšie poznatky prejavilo pozornosť vyše 250 účastníkov zo Slovenska i zahraničia a ďalšie desiatky študentov univerzity.

„Toto odborné podujatie je pre nás veľmi významné, pretože sa koná v týždni 70. výročia vzniku univerzity, ktoré nás radí k najstarším vysokým školám na Slovensku. Je to obrovská zodpovednosť za budúcu generáciu a záväzok byť v popredí vedy, výskumu, vzdelávania. Pred desiatimi rokmi sme prišli s myšlienkou prepojiť školu, vedu a prax. Vysoká škola bez vedy a výskumu nemôže byť, ale nemá zmysel ani keď nie je napojená na prax. Na konferencii majú priestor študenti, učitelia, prednášajúci z kliník, prax reprezentujú členovia komôr veterinárnych lekárov i lekárnikov, veterinárnej a potravinovej správy. Treba, aby všetci využili priestor na to, aby sa poznali, diskutovali, lebo to je to, čo vytvára vedeckú, veterinárnu, farmaceutickú komunitu. V stredu sa budeme venovať viac štátnej veterinárnej správe, problémom epizootologickým, zoohygienickým, legislatívnym, pretože problematika vzniku, šírenia, likvidácie a prevencie nákazlivých chorôb hospodárskych zvierat je mimoriadne aktuálna,“ povedala na úvod konferencie rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva farmácie Jana Mojžišová.

„Konferencia je určená pre vedeckých pracovníkov, pedagógov, veterinárnych lekárov, pracovníkov štátnej veterinárnej správy, farmaceutov i študentov. Najnovšie výsledky výskumov budú prezentovať aj medzinárodne uznávaní špecialisti. V sekcii choroby koní európska špecialistka na vnútorné choroby koní doc. Barbora Bezděková, v sekcii chorôb spoločenských zvierat európsky špecialista na veterinárnu neurológiu Viktor Paluš. Výsledky  práce vo forme prednášok, krátkych prednášok i posterov budú prezentovať aj pedagogickí a vedeckí pracovníci univerzity. Veterinárska i farmaceutická odborná obec sa s poznatkami bude môcť zoznámiť prostredníctvom zborníka,“ hovorí predsedníčka organizačného výboru konferencie a prorektorka UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. Alexandra Trbolová.

Odborníci o aktuálnej problematike hovoria v šiestich sekciách: choroby spoločenských zvierat, choroby exotických zvierat, choroby koní, choroby hospodárskych zvierat, farmácia a v spoločnej sekcii hygiena a technológia potravín, infekčné a parazitárne choroby, hygiena chovu zvierat a životného prostredia, verejné veterinárske lekárstvo.

Európsky špecialista na veterinárnu neurológiu Viktor Paluš, ktorý je hlavným prednášajúcim v sekcii venovanej chorobám spoločenských zvierat, priblíži problematiku neurologických problémov zvierat a možností ich riešenia; diagnózy, pri ktorých vzniká porušenie koordinácie telesných pohybov, či čiastočná strata pohybových schopností a venuje sa aj problematike epilepsie a encefalitídy spoločenských zvierat. Európska špecialistka na vnútorné choroby koní doc. Barbora Bezděkováv sekcii o chorobách koní zaujme problematikou liečby chorôb žliaz s vnútorným vylučovaním, metabolických porúch, témy sa venujú aj riešeniu obezity koní správnou výživou alebo riešeniu zápalov kopýt vhodným podkúvaním. V sekcii venovanej chorobám exotických zvierat, ktorú vedie János Gál z Veterinárnej univerzity v Budapešti sa odborníci venujú nálezom pri infekciách žalúdka a čriev exotických zvierat, využitiu endoskopických vyšetrení na posúdenie ich reprodukčného traktu, či voľne žijúcim prežúvavcom, ktoré môžu byť rizikovým faktorom pri prenose rezistentných parazitov. Veterinárni lekári, ktorí sa venujú exotickým druhom zvierat, riešia aj neobvyklé problémy, ako sú poruchy skusu králikov, zápcham u chameleóna alebo poruchám žliaz s vnútorným vylučovaním u fretiek či škrečkov. V sekcii chorôb hospodárskych zvierat sa bude hovoriť napríklad o  vhodnosti amputácie prstov dojníc v podmienkach farmy, o nových farmových metódach v diagnostike infekcií mliečnej žľazy, či o výžive a faktoroch ovplyvňujúcich produkciu a zdravie ciciakov do odstavu. Farmaceutická sekcia upriamuje pozornosť napríklad na inovatívne lieky, ktoré sú výzvou pre zmeny vo farmaceutickom vzdelávaní, či na modely financovania inovácií v medicíne a farmácii. Zaujímavý pohľad prinesie analýza siedmich desaťročí činnosti katedry chémie na UVLF  a obsahovej nadväznosti biochemických predmetov v študijnom programe farmácia. Spojená sekcia je venovaná hygiene a technológii potravín, infekčným a parazitárnym chorobám, hygiene chovu zvierat a životného prostredia a verejnému veterinárskemu lekárstvu. Hlavný prednášajúci, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. Jozef Bíreš bude hovoriť o aktuálnej situácii v zdraví zvierat a zdravotnej bezpečnosti potravinového reťazca doma a v zahraničí. Aktuálnu problematiku odráža téma venovaná výskytu afrického moru prasiat, či novým trendom vo výrobe a spracovaní mäsa a mäsových výrobkov.

Mgr. Zuzana Bobriková
​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore