Tlačové správy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začína nový akademický rok s oslavami 60. výročia svojho vzniku

KOŠICKÁ HISTÓRIA

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) si v roku 2019 pripomína 60. výročie svojho vzniku. Jej historické korene však siahajú hlboko do minulosti – presnejšie do roku 1657, keď v Košiciach vznikla Universitas Cassoviensis tzv. Košická univerzita.

„K založeniu UPJŠ  došlo v roku 1959, kedy vládnym nariadením č. 58 bola 12. augusta najprv zriadená univerzita a o čosi neskôr, 24. novembra, bola vládnym nariadením č. 69 pomenovaná po Pavlovi Jozefovi Šafárikovi. Košice sa tak opätovne stali sídlom najvyššej vzdelávacej a výskumnej inštitúcie, ktorá sa aj dnes hrdlo hlási ku všetkým svojim predchodkyniam, počnúc Košickou univerzitou,“ uviedol prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.

UPJŠ má za sebou 60 rokov akademického života, ktorý nebol jednoduchý. Na tejto ceste sa musela vyrovnávať s množstvom prekážok nielen akademického charakteru. V novembri 1989 sa aj vďaka iniciatíve študentov a učiteľov UPJŠ, ktorí sa pripojili k celoštátnemu občianskemu hnutiu za zmenu politického systému v Česko-slovensku, začali odstraňovať prekážky brániace rozvoju akademických slobôd, vrátane slobody vedeckého bádania a všetkého, čo je spojené s moderným univerzitným životom. Od tohto historického obdobia začala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika písať nový a úspešný akademický príbeh. Nepoškodili ju ani udalosti v roku 1997, keď sa od nej odčlenili viaceré fakulty pôsobiace v prešovskom vysokoškolskom prostredí, ktoré sa stali základom vzniku Prešovskej univerzity v Prešove.

SLOVENSKÁ PRÍTOMNOSŤ

V prvom akademickom roku UPJŠ v rokoch 1959/1960 sa na dve fakulty novej univerzity – lekársku a filozofickú – zapísalo 952 poslucháčov. Prvým rektorom sa stal prof. Jozef Pajtáš. V jubilejnom 60. akademickom roku má univerzita päť fakúlt a viac ako 6 600 študentov na všetkých troch stupňoch štúdia. Do svojho druhého funkčného obdobia nastupuje prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., v poradí dvanásty rektor UPJŠ. Slávnostná inaugurácia rektora UPJŠ v Košiciach bude súčasťou slávnostného zhromaždenia akademickej obce UPJŠ v Košiciach, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020 spojeného s oslavami 60. výročia založenia univerzity dňa 18. septembra 2019 o 10. hodine v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach v Dome umenia. Do nového akademického roka nastúpilo od pondelka 16. septembra 2019 6 680 študentov, z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom, spojenom stupni štúdia a doktorandskom štúdiu sa zapísalo 2 211 študentov.

„V oblasti vzdelávania budeme podporovať internacionalizáciu štúdia, interdisciplinaritu a nové inovatívne metódy vo výučbe s využitím prvkov e-learningu.  Pre študentov ponúkame aj  rozsiahle kariérne poradenstvo tak,  aby sme  zlepšili ich uplatnenie na trhu práce. Za jednu z prioritných úloh tiež považujeme neustále zdôrazňovanie významu kvality vzdelávacieho procesu ako jednej z hlavných úloh univerzity,“ zdôraznil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

EURÓPSKA BUDÚCNOSŤ

Kľúčovým rozvojovým stimulom univerzity, ktorého základy sa položili v ostatných rokoch, bol vstup Slovenska do EÚ a následne implementácia projektov zo zdrojov európskych štrukturálnych fondov v rámci operačných programov na podporu vedy, výskumu, inovácií, ale aj vzdelávania. Konkurencieschopnosť UPJŠ vo vedecko-výskumnej i vzdelávacej oblasti výrazne posilnilo kreovanie centier excelentnosti, univerzitných vedeckých parkov. Na atraktivitu štúdia má pozitívny vplyv  aj rekonštrukcia historických budov areálu Filozofickej fakulty a Prírodovedeckej fakulty pre potreby výučby a knižničných služieb. Aj na úvod jubilejného akademického roka sa univerzita pýši viacerými zlepšeniami svojich priestorov. Výraznými rekonštrukčnými prácami prešli študentské domovy na Medickej ulici,  Aula prof. Prasličku na Moyzesovej ulici, Veľká zasadačka a vstupná hala Rektorátu UPJŠ, ako aj budova Lekárskej fakulty na Triede SNP spolu s hlavným vchodom. V súčasnosti finišuje rekonštrukcia v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ, kde sa obnovujú elektrické rozvody, vnútorné priestory, vstupná hala, jeden zo skleníkov, ako aj dolný bazén.

„Napriek pomerne výraznému poklesu záujmu mladých ľudí v ostatných desiatich rokoch o vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku (11 %), na UPJŠ sa tento trend neprejavil v takej výraznej miere, čo je dané nielen efektívnymi propagačnými aktivitami, ale najmä kvalitou vzdelávania, zaujímavou ponukou študijných programov, certifikova- nými interdisciplinárnymi kurzami, ponukami v rámci programov Erasmus a Erasmus+, záujmovými združeniami, študentskými spolkami, ktoré pracujú na UPJŠ, v súčasnosti aj kvalitnými ubytovacími priestormi, ale napríklad aj kariérovými službami a v neposlednom rade aj príťažlivým prostredím, kultúrnymi ponukami a otvoreným trhom práce mesta Košice,“ dodal rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

V súčasnosti využívajú uvedené možnosti aj zahraniční študenti, ktorých je na UPJŠ viac ako 20 percent (1445) , pričom študujú na všetkých fakultách univerzity. Najviac zahraničných študentov študujúcich v anglickom jazyku je na Lekárskej fakulte UPJŠ.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore