Tlačové správy

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 29. apríla 2020 rozhodol:

 1. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 8/2020:

O návrhu skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade – § 11a ods. 1 písm. a) v časti slova ,,rozdelenie“ v spojení s § 11a ods. 8 v časti slovného spojenia „aspoň polovica oprávnených voličov“ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 27 ods. 1 a čl. 30, s čl. 66 ods. 2 v spojení s čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky; – § 11a ods. 1 písm. c) v časti slovného spojenia „aspoň 30 % oprávnených voličov“ v spojení s § 11a ods. 8 v časti slovného spojenia „aspoň polovica oprávnených voličov“ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 27 ods. 1 a čl. 30, s čl. 66 ods. 2 v spojení s čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky, takto rozhodol:

Návrh skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky       p r i j í m a  na ďalšie konanie v celom rozsahu.

2. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 9/2020:

O návrhu skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 321/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s čl. 39 ods. 3 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 21 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie
, takto rozhodol:

Návrh skupiny 37 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky       p r i j í m a  na ďalšie konanie v celom rozsahu.

3. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 10/2020:

O návrhu politickej strany VLASŤ vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 29. februára 2020, za účasti politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, politickej strany SMER – sociálna demokracia, politického hnutia SME RODINA, politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, politickej strany Sloboda a Solidarita, a politickej strany ZA ĽUDÍ, takto rozhodol:

Návrh politickej strany VLASŤ  o d m i e t a  ako zjavne neopodstatnený.

4. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 11/2020:

O návrhu koalície politických strán Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pod označením Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia, vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 29. februára 2020, za účasti politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, politickej strany SMER – sociálna demokracia, politického hnutia SME RODINA, politickej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, politickej strany Sloboda a Solidarita a politickej strany ZA ĽUDÍ, takto rozhodol:

Návrh koalície politických strán Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pod označením Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia, o d m i e t a  ako zjavne neopodstatnený.

 5. Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2020:

O návrhu Ing. Mgr. R. G. vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 29. februára 2020, takto rozhodol:

  1. Návrh Ing. Mgr. R. G.  o d m i e t a.
  2. Žiadosti Ing. Mgr. R. G. o ustanovenie právneho zástupcu v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky                 n e v y h o v u j e.

 6. Vo veci vedenej pod sp. zn. ÚS 21/2019:

O návrhu Kresťanskodemokratického hnutia, zapísaného v registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. NWS/2-382/1990 na začatie konania podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu konaných na území Slovenskej republiky 25. mája 2019, za účasti Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia, SMER – sociálna demokracia, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, takto rozhodol:

Návrh Kresťanskodemokratického hnutia na začatie konania  sa         z a m i e t a.

Podľa § 67 zákona o ústavnom súde pripája k tomuto rozhodnutiu odlišné stanovisko sudca Peter Straka čo do výroku, ako aj odôvodnenia rozhodnutia.

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

 Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore