Tlačové správy

Prvé štátne skúšky sa na UVLF začnú 4. mája za prísnych bezpečnostných opatrení

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa už na budúci týždeň začnú konať štátne skúšky. Prví absolvujú štátne skúšky v pondelok 4. mája 2020 študenti bakalárskeho programu bezpečnosť krmív a potravín. Štátnice sa budú konať prezenčnou, ale aj on-line formou. Univerzita vzhľadom na súčasnú situáciu prijala prísne hygienické, bezpečnostné a preventívne opatrenia, s ktorými oboznámila všetkých študentov i pedagógov. Každý študijný program má pripravený presný rozpis termínov, o ktorých boli študenti informovaní, podobne ako o termínoch opravných štátnych skúšok.

Prezenčná forma štátnych skúšok je určená pre všetkých. Študenti, predovšetkým zahraniční, ktorí sa v čase konania štátnych skúšok budú nachádzať mimo územia Slovenska, môžu štátne skúšky absolvovať on-line formou.

Vítame, že parlament v skrátenom konaní prispôsobil platnú legislatívu aktuálnej situácii. Dostali sme možnosť, aby sa verejná časť štátnej skúšky mohla zabezpečiť verejným priamym prenosom. Dôsledne sme pripravili bezpečné podmienky na to, aby naši študenti mohli osobne a priamo pred komisiou obhájiť svoje vedomosti, tak, ako sa na to počas celého štúdia pripravovali. Považujeme to za dôležité aj preto, že sa snažíme zachovať rovnaké podmienky pre všetkých našich študentov počas 70-ročnej doby existencie našej univerzity. Našim základným poslaním je zabezpečiť vzdelanie na adekvátnej úrovni. Keď vydáme diplom, musí mať rovnakú hodnotu pre všetkých absolventov. Musí byť rovnako uznávaný, nijako nespochybňovaný,“ povedala rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. „Verím, že všetci študenti budú rešpektovať podmienky, ktoré sme stanovili a spoločne budeme môcť dôstojne a úspešne dospieť k záveru ich štúdia.“

Pri prezenčnej forme štátnej skúšky bude zvýšený hygienický režim zabezpečený v posluchárni, kde sa vykoná štátna skúška i príprava študentov. Osobný kontakt, vrátane podávania rúk, bude zakázaný. Študent príde na skúšku v presne stanovenom čase vo vlastnom rúšku a rukaviciach a s vlastnými písacími pomôckami. Prípravu i samotnú štátnu skúšku pred komisiou absolvuje v tej istej priestrannej miestnosti, ktorú bude snímať kamera. Prípravu na obhajobu záverečnej práce si študenti urobia doma a spolu s powerpointovou prezentáciou ju prednesú komisii po štátnici, resp. vo vopred stanovenom termíne. Obhajoby záverečných prác sa budú konať bez prítomnosti školiteľa a oponenta. Študenti musia prezentácie záverečných prác zaslať univerzite vopred.

dodáva prorektor pre vzdelávanie  MVDr. Martin Tomko, PhD. „Veľmi úzko komunikujeme hlavne s našimi partnermi na nórskej Nord University v Bodø, s ktorou máme spoločný bakalársky študijný program Animal Science akreditovaný na Slovensku i v Nórsku. V tomto študijnom programe sú členovia skúšobnej komisie tradične z Nórska i Slovenska, po prvýkrát budeme v spojení prostredníctvom telemostov, aby sme mohli zodpovedne zhodnotiť výsledky práce našich zahraničných študentov.“

Hromadné vyhodnotenie výsledkov štátnych skúšok sa konať nebude. Komisia zhodnotí štátnu skúšku i obhajobu záverečnej práce študenta a výsledné hodnotenia zapíše do informačného systému AIS, kde si ich študent prečíta.

Počas prípravy na skúšku a počas jej konania je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. Študenti budú vstupovať do určenej posluchárne a prípravnej miestnosti po jednom a v priestoroch univerzity sa budú môcť zdržať len na nevyhnutný čas. Platí aj zákaz zhromažďovať sa vo väčšom počte v areáli univerzity.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 04181 Košice

+421 917 86 99 14

zuzana.bobrikova@uvlf.sk

www.uvlf.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore