Tlačové správy

Košické dni súkromného práva po tretíkrát na Právnickej fakulte UPJŠ

Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Občianskym združením Košické dni súkromného práva po tretíkrát organizuje v dňoch 21. až 23. apríla 2021 online medzinárodnú vedeckú konferenciu Košické dni súkromného práva III.

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ, v prvý deň konferencie slávnostne otvorí program, ktorý bude pokračovať online plenárnym zasadnutím. V rámci neho prisľúbilo účasť viacero vedeckých autorít, ako napríklad predseda Ústavného súdu SR JUDr. Ivan Fiačan, PhD., predseda Najvyššieho súdu SR JUDr. Ján Šikuta, PhD., či prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D.,MJur. z Hokkaido University, Graduate School of Law (Japonsko) a ďalší.

V celkovo štyroch sekciách venovaných občianskemu právu, civilnému právu procesnému, právu duševného vlastníctva a rodinnému právu sa stretne vyše osemdesiat účastníkov. Konferencia sa uskutoční v rámci projektu VEGA č. 1/0765/20 „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“. Sekcie budú prebiehať paralelne v dvoch blokoch, pričom organizátori majú za cieľ vytvoriť dostatočný priestor aj na rozsiahlu diskusiu k predneseným odborným témam zo strany jednotlivých vystupujúcich, ktoré sa budú venovať nielen platnej právnej úprave, ale budú reflektovať aj na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Výstupom z konferencie bude tlačená verzia recenzovaného zborníka vedeckých prác, ktorý bude po ukončení konferencie doručený každému účastníkovi.

„Konferencia už z pohľadu jej účastníkov predurčuje jej zameranie a to vedeckú analýzu a výklad platnej právnej úpravy ako aj rozhodnutí súdov s cieľom poskytnúť východiská a možné postupy pri riešení praktických problémov, ktoré sú aktuálne vo sfére ochrany ľudských hodnôt, pričom mnohé závery môžu byť inšpiratívne a využiteľné aj v legislatívnom procese“, zhodnotil prínos konferencie prof. Vojčík.

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Tomáš Zavatčan, PhD.

e-mail: tomas.zavatcan@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore