Tlačové správy

Na UVLF sa začal nový akademický rok 2021/22

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) sa v pondelok 20. septembra 2021 začal nový akademický rok. Jeho slávnostné otvorenie bolo v online forme, no kým to podmienky dovolia, vyučovanie sa bude uskutočňovať kombinovaným spôsobom – využívaním prezenčnej i dištančnej formy. Pri príprave rozvrhu sa univerzita snažila presunúť čo najväčší objem praktického vzdelávania na začiatok zimného semestra. Pre študentov je totiž mimoriadne dôležité, aby absolvovali predpísaný objem praktickej výučby. Časť prednášok sa bude v novom akademickom roku uskutočňovať dištančne. Škola má už dostatok skúseností, v ktorých predmetoch je to vhodný spôsob vzdelávania a kde, naopak, musí byť učiteľ v priamom kontakte so študentmi. To, čo sa dá odprednášať dištančne, pôjde online formou, praktické, klinické a laboratórne cvičenia sa budú robiť prezenčne, v takých veľkých skupinách, ako to umožní aktuálny covid automat.

V akademickom roku 2021/22 sa na UVLF zapísalo spolu 2 089 študentov, z toho 1 651 na štúdium v slovenskom jazyku a 438 v anglickom jazyku. Celkový počet študentov oproti vlaňajšku vzrástol o 15 percent. Najviac mladých ľudí (1683) bude študovať v spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo (758 v slovenskom a 365 v anglickom jazyku), farmácia (425) a hygiena potravín (135). Do prvého stupňa, teda bakalárskeho štúdia, sa zapísalo 394 študentov v programoch kynológia (188), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterpii a hippoterapii (98), bezpečnosť krmív a potravín (35 študentov) a náuka o živočíchoch – spoločný študijný program s partnerskou Nord University v Bodø v Nórsku (73 študentov). V druhom stupni vysokoškolského štúdia je v programe trh a kvalita potravín zapísaných 12 študentov.

Ako v slávnostnom príhovore uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová, epidémia v našej spoločnosti poriadne premiešala hodnotové rebríčky a aj na univerzite silno vnímajú, ako veľmi chýba priamy kontakt s ľuďmi, diskusie o problémoch zoči-voči, sila argumentácie v priamej debate, možnosť ohmatať si všetko vlastnými rukami, vidieť naživo to, o čom sa píše v odbornej literatúre. „Museli sme sa prispôsobiť a v nečakane rozsiahlej miere preniesť vzdelávanie do online priestoru. Nebolo to jednoduché ani pre študentov, ani pre pedagógov. Za posledný rok sme museli oveľa hlbšie vstúpiť do digitálneho priestoru a začať využívať všetky jeho vymoženosti. Hoci to bolo spočiatku náročné, dokázali sme sa prispôsobiť a naučiť sa komunikovať online prostredníctvom aplikácií, prednášať i skúšať na diaľku, diskutovať vo veľkých virtuálnych skupinách. Pochopili sme, že mnoho z týchto zručností budeme chcieť využívať aj ďalej, pretože nám šetria nielen čas, ale aj prostriedky. Naši študenti boli v tomto smere mnohokrát ďaleko pred nami vo využívaní informačných technológií. No boli pre nás inšpiráciou, aby sme sa učili aj my od nich,“ uviedla Jana  Mojžišová.

Univerzita robí všetko pre to, aby udržala medzi študentmi i zamestnancami dobrý zdravotný stav. Na začiatku nového akademického roka vytvorila COVID SEMAFOR UVLF, podľa ktorého sa budú počas roka riadiť všetky činnosti.  Obsahuje podmienky pedagogického procesu a prevádzky na univerzite i v študentských domovoch. Základnou prevádzkovou podmienkou je, že škola rešpektuje protokol OTP, t. j. očkovanie – testovanie – prekonanie nákazy.

Napriek všetkému negatívnemu, čo doba priniesla, však škola napreduje. Záujem o štúdium je stabilný, dokonca v tomto roku stúpol. V areáli vládne čulý stavebný ruch, pretože univerzita v rámci projektov znižovania energetickej náročnosti budov rekonštruuje viacero objektov. „Chystáme sa zapojiť aj do ďalších v rámci aktivít chrániacich životné prostredie a získať značku zelená univerzita. Rozbehli sa nám vedecké projekty v spolupráci s domácimi či zahraničnými univerzitami. Ako jedna z mála slovenských univerzít máme schválený vnútorný systém kvality, pracuje naša akreditačná komisia. Pripravili sme na akreditáciu dva bakalárske a jeden magisterský študijný program, ktoré sú v procese hodnotenia. Podporujeme kariérny rast tvorivých pracovníkov. V uplynulom akademickom roku titul profesor získali dvaja učitelia a prebehli ďalšie inauguračné pokračovania, titul docent získalo jedenásť tvorivých pracovníkov, ktorých priemerný vek je pod 45 rokov,“ dodala rektorka UVLF.

Medzi študentmi i zamestnancami stále existuje skupina nezaočkovaných. V tejto súvislosti rektorka zdôraznila, že práve veterinárni lekári veľmi dobre vedia, že najúčinnejším pomocníkom v udržaní dobrého stavu je očkovanie. „Kto iný má jasnú predstavu o zoonózach, o infekciách a nákazách, ktoré sprevádzajú ľudstvo celé stáročia? Preto ma veľmi zarmucuje, že sa stále stretávame s odmietaním a nepochopením aj v našich radoch. S uvedomením si všetkých hodnôt, ktoré vytvorili naši predchodcovia, by sme mali vstupovať do debát, kde mnohokrát víťazia nepravdy a prekrútené fakty či košaté konšpirácie. My predsa veľmi dobre vieme, že bez dôslednej a dlhoročnej práce infektológov, epidemiológov, hygienikov, humánnych i veterinárnych lekárov a farmaceutov by sme ešte stále bojovali s chorobami, ktoré v minulosti ničili ľudí i zvieratá na vidieku i v mestách. Všetci spoločne by sme mali budovať verejné zdravie, lebo na to máme prostriedky. Po prvýkrát v histórii vie človek ovplyvniť priebeh epidémie. Ak my sami nebudeme veriť vedeckým argumentom, ťažko uveria nám či už naši študenti, či naši klienti,“ dodala Jana Mojžišová a požiadala všetkých, aby sa stali skutočnými a reálnymi ochrancami verejného zdravia.

Mgr. Zuzana Bobriková, hovorkyňa

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

Komenského 73

041 81 Košice

zuzana.bobrikova@uvlf.sk

+421 917 869 914

www.uvlf.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore