Tlačové správy

Na UVLF sa začal letný semester, znížená dotácia ohrozuje veterinárne vzdelávanie

V pondelok 7. februára 2022 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  začala výučba v letnom semestri akademického roka 2021/22. Kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácie v súvislosti s nástupom koronavírusového variantu omikron a pre zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov nenastúpili všetci študenti na riadnu výučbu.

Vedenie univerzity rozhodlo, že výučba sa začala v prezenčnej forme iba pre študentov posledných 6. ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a hygiena potravín, ktorí majú plánovanú blokovú výučbu. Pre všetkých ostatných študentov vo všetkých študijných programoch bude výučba v termíne od 7. do 18. februára 2022 prebiehať on-line formou prostredníctvom dostupných prostriedkov (MS Teams, Moodle) podľa stanoveného rozvrhu. Ak sa situácia zlepší, univerzita je okamžite pripravená prejsť na prezenčnú výučbu vo všetkých ročníkoch a študijných programoch. O zmene budú študenti včas informovaní. Vzdelávanie na UVLF sa uskutočňuje v režime OTP.

Začiatok letného semestra však popri tom sprevádzajú vážne obavy o budúcnosť. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jednou z vysokých škôl najviac postihnutých znižovaním štátnej dotácie. „Realita nás núti vysloviť obavu, že je priamo ohrozené veterinárne vzdelávanie na Slovensku. Sme medzinárodne akreditovaná univerzita, čo nás z hľadiska kvality radí medzi najlepšie európske veterinárne univerzity, no, paradoxne, súčasný slovenský systém posudzovania to vôbec neberie do úvahy. UVLF je jediná svojho druhu u nás, teší sa neustálemu a neklesajúcemu záujmu uchádzačov zo Slovenska i zo zahraničia, napriek tomu po vyše 70 rokoch existencie bojuje o prežitie,“ hovorí rektorka UVLF Jana Mojžišová.

UVLF si medziročne kvôli zníženiu štátnej dotácie a zmene metodiky rozpisu dotácie pohorší v tomto roku o 2,2 milióna eur. Voči roku 2020 klesla dotácia celkovo už o 3,9 milióna eur zo 16,4 milióna v roku 2020 na 12,5 milióna v roku 2022. Pre lepšiu predstavu – voči roku 2020 klesla dotácia o 26 percent, čo znamená, že univerzita prichádza o každé štvrté euro. Celkový pokles dotácie od štátu pre všetkých 22 verejných vysokých škôl na Slovensku je 43 miliónov eur, až  skoro jednu desatinu z toho musí zniesť UVLF.

„Tento fakt veľmi jasne napovedá, že niečo v systéme je nastavené zle. Neberie sa do úvahy medzinárodná akreditácia UVLF, málo sa zohľadňuje finančná náročnosť nepretržitej prevádzky so živými ustajnenými zvieratami, ale aj s tými, ktoré tu absolvujú liečbu, hospitalizáciu a vyžadujú si 24-hodinovú starostlivosť. Hoci sme menšia univerzita, sme jedinečná, jediná a spoločensky nenahraditeľná škola s celoslovenským významom. Veľmi ťažko sa vyrovnávame s faktom, že zníženie našej dotácie je také výrazné. Prevádzka u nás je finančne náročná, no bez živých zvierat si veterinárne vzdelávanie len ťažko možno predstaviť. Bez toho to skrátka nejde. Snažíme sa znižovať náklady, ale všetko má svoje hranice únosnosti,“ dodáva rektorka.

Univerzita sa snaží šetriť všade tam, kde to dokáže. V rokoch 2020 aj 2021 v maximálnej možnej miere okresala mzdové náklady, počet zamestnancov znížila o zhruba 10 percent. Neustále znižuje spotrebu energií. Darí sa jej to vďaka úspešnému získavaniu štrukturálnych fondov na projekty znižovania energetickej náročnosti budov v univerzitnom areáli. Z vlastných zdrojov by realizáciu takýchto investičných projektov nezvládla. Napriek tomu zvýšenie cien energií bude mať na UVLF výrazný dopad. „Rozdiel budeme musieť vykryť zo zdrojov, ktoré by sme inak použili na rozvoj, na investície do stavebných prác, rekonštrukcií priestorov, opráv prístrojov a nového vybavenia. Kvôli zníženej dotácii nebudeme môcť realizovať niektoré naplánované investície. Tým, že dostaneme nižšiu dotáciu, musíme deficit v bežnej prevádzke vykryť z vlastných zdrojov univerzity a z podnikateľskej  činnosti. Zmenší sa aj balík peňazí, ktoré môžeme použiť na spoluúčasť v projektoch zo štrukturálnych fondov. Nebudeme ich môcť toľko podať a následne ani nezískame porovnateľný objem finančných prostriedkov, ako doteraz. Rozvoj univerzity sa tým značne spomalí,“ dodáva kvestor univerzity Róbert Schréter.

Napriek problémom s financovaním univerzita zatiaľ nebude meniť obsah vzdelávania a rušiť študijné programy. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach robí všetko preto, aby rozsah a úroveň vzdelávania ostali zachované. V akademickom roku 2021/22 na UVLF študuje vyše dvetisíc študentov, z toho viac ako jedna pätina v anglickom jazyku, v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, farmácia, hygiena potravín, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterpii a hippoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín.

Mgr. Zuzana Bobriková, ​hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore