Tlačové správy

Deň otvorených dverí UVLF ponúkne aj dva nové študijné programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach organizuje vo štvrtok 17. marca 2022 online deň otvorených dverí.

Od 15:00 hodiny prostredníctvom online vysielania budú môcť záujemcovia o štúdium získať všetky dôležité informácie. Univerzita virtuálne otvorí svoje brány a predstaví študijné programy, organizáciu štúdia, život študentov aj pestré možnosti mimoškolských aktivít. Garanti študijných programov poinformujú, čo všetko je obsahom výučby, ale aj to, aké môže byť v budúcnosti uplatnenie absolventov. Uchádzači získajú aj informácie o tom, ako študenti trávia voľný čas, čo všetko môžu využívať, kde sú ubytovaní a kde sa chodia stravovať. Dozvedia sa tiež dôležité informácie o tom kedy treba podávať prihlášky, čo má obsahovať, kto musí robiť prijímacie pohovory a kto nie, čo je ich obsahom, ako si doplniť potrebné vedomosti. Počas online Dňa otvorených dverí UVLF budú k dispozícii pracovníčky študijného oddelenia, ktoré budú prostredníctvom sociálnych sietí odpovedať na otázky záujemcov. Vysielanie bude k dispozícii na adrese https://www.youtube.com/watch?v=CiAdTuy94fM

V akademickom roku 2022/23 otvorí UVLF tieto študijné programy: všeobecné veterinárske lekárstvo; hygiena potravín; farmácia; kynológia; veterinárna sestra; vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; bezpečnosť krmív a potravín; trh a kvalita potravín; pohoda a ochrana zvierat. Sú medzi nimi dva nové študijné programy akreditované Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) podľa nových európskych pravidiel: „Veterinárna sestra“ a „Pohoda a ochrana zvierat“. Vznikli ako reakcia na požiadavky trhu práce v odboroch súvisiacich s veterinárnou praxou.

Bakalársky študijný program „Veterinárna sestra“ sa bude dať študovať v trojročnej dennej forme v slovenskom aj anglickom jazyku alebo v štvorročnej externej forme v slovenskom jazyku. Je cielene zameraný na výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, ktorých ťažisko výkonu povolania bude v ambulantnej praxi. „Požiadavka na vytvorenie tohto študijného programu prišla z veterinárnej praxe, od Komory veterinárnych lekárov SR a zo súkromných ambulancií, v ktorých potrebujú kvalifikovaný personál nielen s kompetenciami absolventov stredných odborných škôl, ale aj s vyšším vzdelaním. Tak, aby sa veterinárny lekár mohol naplno venovať diagnostike, terapii a ďalšiu odbornú prácu zvládla kvalifikovaná veterinárna sestra. Doteraz musel všetko robiť lekár, čo je pre ambulanciu nerentabilné a časovo obmedzujúce,“ vysvetlila garantka študijného programu prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Magisterský študijný program „Pohoda a ochrana zvierat“ poskytne druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Bude vyučovať v slovenskom jazyku. „Vo svete sa kladie stále väčší dôraz na tzv. welfare zvierat. Tento výraz sa dá preložiť ako pohoda, alebo dobré životné podmienky a predstavuje, ako sú napĺňané životné potreby zvierat. Pri welfare ide o fyzickú aj psychickú rovnováhu organizmu zvieraťa. To znamená, že každé by malo byť zdravé, odpočinuté, nasýtené, napojené a bez zranení, ale mali by byť naplnené aj jeho psychické potreby, ako je potreba kontaktu s inými zvieratami, kontakt matky s mláďaťom, možnosť hry, či už ide o zvieratá produkčné, spoločenské, chránené alebo iné. Len tak sa môže napĺňať koncept jedného spoločného zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia,“ vysvetľuje garantka študijného programu prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Veterinárske a farmaceutické vedy sa na UVLF študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom. UVLF navštevuje okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí majú možnosť študovať v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Prax získavajú študenti v Centre klinických zručností a vo vlastnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Škola má vlastné študentské domovy, bohatá je aj ponuka záujmových klubov a športových oddielov.

Mgr. Zuzana Bobriková​, hovorkyňa
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice
zuzana.bobrikova@uvlf.sk
+421 917 869 914
www.uvlf.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore