Tlačové správy

Podpora vzdelávania dospelých, zvyšovanie zručností a integrácia dospelých z MRK

Nedostatok možností pre zlepšovanie zručností predstavuje jednu z kľúčových prekážok pre zlepšenie zložitej situácie dospelých z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Predčasné ukončenie školskej dochádzky, nedostatočné základné zručnosti alebo zručnosti pre život sú veľkým problémom pre riešenie každodenných problémov a bránia dospelým nielen pri ich uplatnení sa na trhu práce, ale vytvárajú pre nich ďalšie ohrozenia. Zapojenie do aktivít, pri ktorých môžu dospelí používať a zlepšovať zručnosti je aj podľa skúseností mimovládnych organizácií, ktoré sa tejto cieľovej skupine venujú najúspešnejšie pri aktivitách, o ktoré majú dospelí spontánny záujem. Tento prístup sme zvolili aj pri realizácii pilotného podporného nástroja LearningLab na Luníku IX v rámci INTERREG projektu DREAM ROAD (https://www.facebook.com/DreamRoadDanube/). Dôležitá je však dostupnosť vhodných aktivít a ich prispôsobenie špecifickej situácii dospelých z MRK.

Alarmujúce zároveň je, že podľa štatistík sa dospelí u nás vzdelávajú málo a celoživotné vzdelávanie nemá na Slovensku pevné korene. Podpora vzdelávania dospelých na Slovensku a jeho ďalšieho rozvoja prostredníctvom posilnenia vnímania vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva ako nástroja rozvoja osôb a ich kariéry ako i národnej ekonomiky je na Slovensku veľmi naliehavá najmä v súvislosti s nízkou participáciou Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní v dospelosti.

Aj preto, sa pri okrúhlom stole v utorok, 28.6.2022 o 14:00 hod. na Pribinovej 1 v Košiciach stretnú aktéri v celoživotnom vzdelávaní a tí, ktorí pôsobia v oblasti podpory inklúzie členov MRK a rozvoja zručností dospelých, aby diskutovali o inovatívnych riešeniach pre podporu individualizovaného prístupu k zvyšovaniu zručností a integrácie dospelých z MRK a navzájom si zdieľali informácie a skúsenosti v tejto oblasti.

Okrúhly stôl organizovaný Centrom spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. v rámci projektu DREAM ROAD bude prebiehať v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, ako národným koordinátorom európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku, kde sa výnimočne stretávajú aktivity dvoch projektov a vytvárajú priestor pre synergie a vzájomné posilnenie dopadu.

V súlade s národnou Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 je hlavným cieľom národného koordinátora na Slovensku budovanie ekosystému vzdelávania dospelých a hľadanie vhodných a efektívnych foriem podpory účasti dospelých na vzdelávaní z verejných zdrojov. Plánujeme zaviesť konkrétne opatrenia a prístupy na systémovej úrovni, ktoré priblížia vzdelávanie občanom, obnovia ich dôveru a umožnia im učiť sa a pokračovať vo vzdelávaní počas celého života. Chceme na Slovensku propagovať vzdelávanie dospelých a vytvoriť sieť aktérov, ktorí dokážu navzájom spolupracovať a zdieľať príklady dobrej praxe. Viac informácií o činnosti národného koordinátora pre vzdelávanie dospelých nájdete na www.zrucnostiprezivot.sk

Priestory pre diskusiu ponúkla Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum. Využite možnosť zapojiť sa do tvorby a nastavovania budúcich opatrení na podporu vzdelávania dospelých na Slovensku, inšpirovať sa podnetnými príkladmi iných organizácii a tiež získať cenné kontakty v sieti partnerov pre svoju ďalšiu prácu.

Kontakt:

Anna Kalistová, CSPV SAV, v.v.i., kalist@saske.sk;

Alena Štefániková, ŠIOV MŠVVaŠ SR, alena.stefanikova@siov.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore