Tlačové správy

Slávnostné otvorenie laboratórií na Fakulte výrobných technológií TUKE

Dňa 8. 2. 2023 sa na pôde Katedry priemyselného inžinierstva a informatiky, Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove uskutočnilo slávnostne otvorenie novovzniknutých a inovovaných laboratórií. Pod záštitou dekana fakulty Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. a primátora mesta Prešov Ing. Františka Oľhu boli otvorené štyri moderné laboratória:

  • SmartTechLab pre Priemysel 4.0,
  • Laboratórium identifikačných technológií a umelej inteligencie,
  • Laboratórium elektrotechniky, mechatroniky a kybernetiky,
  • Laboratórium riadiacich a informačných systémov.

Fakulta výrobných technológií je jedinou technicky zameranou vysokou školou v Prešovskom samosprávnom kraji a aj vďaka týmto moderným laboratóriám ponúka študentom možnosť  prakticky si overiť a vyskúšať vedomostí získane na prednáškach a cvičeniach. Študenti v študijných programoch Smart technológie v priemysle, Inteligentné technológie v priemysle a Priemyselný manažment riešia svoje záverečné práce práve v takýchto laboratóriách, nadobudnuté poznatky vedia po ukončení štúdia aplikovať v praxi v domácich aj medzinárodných podnikoch a zastávajú popredné pozície vo vrcholovom manažmente. Zamestnanci fakulty aj vďaka spomínaným laboratóriám riešia výskumné úlohy zamerané na smart a inteligentné technológie a Priemysel 4.0 a spolupracujú s firmami nielen v Prešovskom kraji. Vybavenie a výskum v novovybudovaných laboratóriách bol podporený aj mnohými domácimi (APVV, VEGA, KEGA) a medzinárodnými projektami (Horizont 2020, Eureka a Eurostars).

Fakulta výrobných technológií za obdobie svojej existencie sa stala dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou najväčšej univerzity východoslovenského regiónu, ponúka štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a počas svojho 30 ročného pôsobenia sa vypracovala na popredné miesta v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Veríme, že tieto moderné laboratória zaujmú ďalších mladých ľudí, ktorí ich budú využívať pri svojom budúcom štúdiu na fakulte v meste hudby, umenia aj techniky, v meste Prešov.

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. (jan.pitel@tuke.sk), prodekan pre rozvoj a vonkajšie vzťahy FVT TUKE

ww.fvt.tuke.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore