Tlačové správy

V Košiciach sa uskutoční národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej?“

Národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej?“, ktorý sa uskutoční 17. mája 2023 v hoteli Yasmin v Košiciach, má za cieľ :

– prispieť k získaniu prehľadu o použiteľných metodikách pri vypracovaní adaptačných stratégií na miestnej a regionálnej úrovni,

– získať aktuálne informácie o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, vrátane možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu konkrétnych opatrení (Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR) a

– oboznámiť sa s vybranými adaptačnými stratégiami na zmenu klímy a o krokoch vedúcich k ich realizácii  na regionálnej úrovni (Košický kraj) a na miestnej úrovni (Zvolen, Košice).

Národný workshop organizuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.  v úzkej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom za finančnej podpory „Dohovoru starostov a primátorov miest Európskej únie“, Košického samosprávneho kraja  a projektu podporeného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR (projekt CLIMADAM).

Dôsledky zmeny klímy sú už pár desaťročí medializované na globálnej úrovni.  Pomaly, ale isto aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni si uvedomujeme, že zmena klímy nás neobíde ani tu v „srdci Európy“. Pre dobré rozhodovanie, čo konkrétne by bolo vhodné a potrebné podniknúť, urobiť pre prispôsobenie sa meniacej klíme, alebo ako jej predchádzať, máme na Slovensku vypracovanú „Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy“ od roku 2014, aktualizovanú v roku 2018. V Košickom kraji máme „Adaptačnú stratégiu na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“ od roku 2020, ktorá je vypracovaná ako regionálne „spodrobnenie“ národnej adaptačnej stratégie, ktorá na základe detailnejšieho spracovania vstupov z rôznych odborov, ide  na území Košického regiónu až na úroveň katastrov obcí (dostupné interaktívne mapy Klimatická zmena a jej dopad na Košický kraj – VUCKE ). Metodika Adaptačnej stratégia je v súčasnosti využívaná v projekte CLIMADAM pri vypracovaní Adaptačnej stratégie na zmenu klímy Zakarpatského regiónu na Ukrajine.

Tu, v Košickom regióne, prognózy predpokladajú tempo rastu priemernej ročnej teploty do roku 2030 až o 2 až 4°C. Zároveň je prognózovaný aj nárast počtu tropických dní, a to o 1 až 10 dní v roku, čo predstavuje až 70-percentný nárast oproti súčasnosti (priemer 15 tropických dní za rok). Odhady nie sú priaznivé ani pri vývoji zrážkovej činnosti. Na Východoslovenskej nížine, ktorá je najviac atakovaná suchom, ale na druhej strane aj povodňami, majú dažďové zrážky poklesnúť o takmer 15-percent.

Ale neostávame iba pri plánovaní. V Košickom kraji už od roku 2018 realizujeme „Program obnovy krajiny“, ktorý je našou „zelenou vlajkovou loďou“. Doposiaľ sme zrealizovali bezmála 100 zelených opatrení zameraných na zadržanie vody v krajine, na ochranu a obnovu biodiverzity. Miestni obyvatelia, ktorým vyššie popísané zmeny klímy nie sú ľahostajné, sa zapojili do činnosti  „Vodných rád“, ktoré pomáhajú realizovať opatrenia na zlepšenie klímy v obciach a mestách. Bol vypracovaný „Katalóg zelených opatrení“, ktorý stručne prezentuje vhodné revitalizačné opatrenia pre inšpiráciu miestnych obyvateľov.

Kontakt:

Terézia Paňková, projektová manažérka so zameraním na komunikáciu

Email: terezia.pankova@arr.sk

Mobil: +421 0911314777

Jaroslav Tešliar, PhD.+ riaditeľ

E mail: tesliar@arr.sk

Mobil: +421 911729851

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore