Tlačové správy

Vznik Misie klimatickej odolnosti v meste Košice

Mesto Košice a Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta ako iniciátori inovatívnej platformy spolupráce dňa 10.4.2024 podpísali Memorandum o zriadení  Misie klimatickej odolnosti mesta Košice.

Spolu s ďalšími partnermi z Nemecka, Rakúska, Talianska, Slovinska a Chorvátska vytvárajú 6 vzájomne spolupracujúcich Lokálnych misií klimatickej odolnosti Strednej Európy zameraných  na mestské prostredie.

Misia je založená ako aktivita projektu Mission CE Climate podporeného programom Interreg Stredná Európa, avšak od začiatku je budovaná s predpokladom dlhodobejšieho pôsobenia presahujúceho obdobie jednotlivých  projektov a iniciatív na území mesta.

V najbližších mesiacoch sa úsilie Misie sústredí na vytvorenie Akčného plánu klimatickej odolnosti miestnej komunity, v nadväznosti na už existujúci   Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 – 2030. Dobré nastavenie realizácie klimaticky cielených opatrení podporí aj aktuálne dokončovaný odborný dokument Posúdenia zraniteľnosti  územia mesta Košice. Plánovanie a spravovanie klimatickej agendy v Košiciach bude vytvárané v kontexte vznikajúcej Spoločnej stratégie Lokálnych  Misií odolnosti v rámci širšieho regiónu Strednej Európy – kde výzvy a dopady klimatickej zmeny majú veľa spoločných charakteristík.

Ďalšou prioritou Misie je príprava a implementácia pilotných projektov a riešení zameraných na zlepšenie dátami podporovaného rozhodovania a spravovania, rozvoj kapacít, prenos dobrej praxe, zvyšovanie povedomia o zodpovednom správaní a participácie občanov.

Významnou cieľovou skupinou pripravovaných  opatrení a aktivít v meste sú deti navštevujúce materské a  základné školy. Lepšie pochopenie potrieb zraniteľných  cieľových skupín, ale aj hodnotenie účinnosti už  implementovaných pilotných projektov, prostredníctvom prvkov budovanej smart infraštruktúry,  podporí argumentáciu pre presadenie vhodne zvolených investičných opatrení.

V roku 2024 sa už uskutočnilo viacero  prípravných odborných stretnutí  a najmä   úvodné pracovné stretnutie na pôde Magistrátu mesta Košice, kde sa zapojilo 16 odborníkov zo 6 organizácií pokrývajúcich sektorovú rôznorodosť inštitúcií politického charakteru, akadémie, občianskych iniciatív a sektorových agentúr zameraných na rozvoj.

Mapovanie  už v tejto úvodnej fáze poskytlo dobrý prehľad o silných stránkach a existujúcej odbornej kapacite v území, ako aj o potrebe zaviesť nové prístupy, zlepšenú systémovú a dátovú podporu pre dobré klimatické rozhodovanie a spravovanie.

V úvodnej fáze prejavili záujem o spoluprácu  okrem zakladajúcich členov Mesta Košice a Technickej Univerzity v Košiciach, Ekonomickej fakulty aj  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, občianske iniciatívy  Východné pobrežie o. z.  a  #klímaťapotrebuje, Inštitút pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Ústav geografie, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Partnerstvo oficiálne založené  Mestom a Univerzitou predpokladá pristúpenie ďalších členov. Svojím charakterom a nastavením bude otvorené, cielené, postupne a systematicky budované. Pre účel podpory partnerstva v lokálnom kontexte a mapovanie  tematicky zameraných  projektov, aktivít a iniciatív je zriadená webstránka  www.odolnekosice.sk.

Marek Kolárčik, Ekonomická fakulta TUKE

Mobile: +421 917 462 987

E-mail: marek.kolarcik@tuke.sk
Education&Work: linkedin.com/in/marek-kolarcik

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore