Tlačové správy

V týchto dňoch finišuje vývoj aplikácie, ktorá môže zmeniť starostlivosť o seniorov.

Viac ako rok a pol vyvíjal tím odborníkov aplikáciu ELDIS-SOCIO, ktorej ambíciou je odhaliť začínajúce poruchy kognitívnych funkcií u starších a zdravotne znevýhodnených ľudí v inštitucionálnej starostlivosti. Aplikácia môže výrazným spôsobom prispieť k skvalitneniu ich života, posilniť individuálny prístup ku klientom zariadení sociálnych služieb a zároveň uľahčiť prácu sociálnych pracovníkov. Dobrou správou je, že vývoj tejto aplikácie je už  v cieľovej rovinke.

Kognitívne funkcie potrebujeme na vykonávanie akejkoľvek úlohy a činnosti, ktorú počas dňa vykonávame, od zaviazania si šnúrok až po prečítanie odborného textu. Pozornosť, myslenie, učenie, vnímanie, pamäť, jazyk a schopnosť triediť informácie sú mentálne zručnosti potrebné pre dennodenné fungovanie. Určitý pokles kognitívnych funkcií je prirodzenou súčasťou starnutia, začínajúce poruchy však môžu signalizovať nástup ochorení ako napr. demencia či Alzheimerova choroba. Čím skôr sa ochorenie odhalí, tým väčšia je šanca na spomalenie jeho progresu, či už dobre nastavenou medikamentóznou liečbou alebo vhodnou terapiou.

Práve na skoré odhalenie príznakov takýchto porúch je určená aplikácia ELDIS-SOCIO. Aplikácia pozostáva zo 45 pútavých hier vytvorených na testovanie logiky, pamäte, sluchového a zrakového vnímania, pozornosti a komunikačných zručností. Senior či zdravotne znevýhodnený človek prechádza jednotlivými hrami, pričom sa cez zariadenie sledujú jeho črty, konkrétne 157  bodov na tvári. Vyhodnocuje sa reakčný čas testovaného, počet chybných opakovaní a súvzťažnosť s cirkadiánnym rytmom. Súčasťou aplikácie je aj päť videí s cvičeniami, ktoré napomáhajú zachovať základnú hybnosť tela seniora, nakoľko tí majú častokrát obmedzený pohyb.  Cieľom takéhoto skríningu je zistiť, či má testovaný človek náznaky porúch, ktoré môžu viesť k potvrdeniu diagnózy demencie alebo Alzheimerovej choroby. Následne je vypracovaný  plán korekcie a odporúčania na terapie a tréningy duševných schopností s cieľom umožniť týmto ľuďom prežiť čo najkvalitnejší život.

V posledných týždňoch boli do desiatok zariadení sociálnych a opatrovateľských služieb, domovov dôchodcov, komunitných centier a centier poradenstva a prevencie po celom Slovensku rozvezené testovacie prístroje s nainštalovanou aplikáciou. Tím ELDIS-SOCIO zaučil 162 pracovníkov týchto zariadení do používania aplikácie. Otestovaných bolo už 646 seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí, výsledkom testovaní je súbor obsahujúci viac ako 600 tisíc údajov, ktoré sa momentálne spracovávajú.

“Tím zložený z dvadsiatich odborníkov v súčasnosti tieto údaje spracováva do finálneho algoritmu. Postupy vyhodnotenia údajov sa budú následne overovať na autorizovanom psychodiagnostickom prístroji, aby sme si správnosť nášho algoritmu finálne potvrdili. V mierne modifikovanej podobe sa táto skríningová metóda navyše začne overovať aj na deťoch v predškolskom a ranom školskom veku. V tejto skupine by sme pomocou aplikácie mohli identifikovať poruchy učenia, sústredenia, rôzne dysfunkcie, prípadne poruchy autistického spektra či  Aspergerov syndróm,” hovorí PhDr. Jaroslava Benická z TENENET, ktorá má na starosti tím odborníkov zodpovedný za prípravy podkladov zadaní a vyhodnotení.

Aplikácia bola vytvorená v slovenskom jazyku, počíta sa ale aj s vytvorením ďalších jazykových mutácii.  „Aplikácia ELDIS-SOCIO bude dostupná aj v anglickom jazyku, čo jej otvorí možnosti prieniku na zahraničné trhy. Prvotné reakcie na prezentáciu aplikácie na konferenciách a odborných fórach v zahraničí potvrdzujú veľký záujem o takýto skríningový nástroj“, hovorí generálna riaditeľka občianskeho združenia TENENET a autorka projektu, PhDr. Elena Kopcová, PhD. Dodáva tiež, že aplikácia by sa mala v priebehu roka 2024 dostať do ponuky AppStore ako aj GooglePlay a teda mala by byť dostupná aj pre užívateľov, ktorí nie sú v starostlivosti zariadení sociálnych služieb.

Projekt č. BIN 01_2021_003 „ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services)“ bol podporený v rámci programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. ELDIS-SOCIO získal grant z Nórska v sume 1 457 009 €. Projekt je spolufinancovaný  zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

 

 Kontaktné údaje:

Katarína Podracká, riaditeľka komunikácie

E-mail: katarina.podracka@tenenet.sk

Tel. č.: +421 903 181 615

 

TENENET o.z.

TENENET je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, založené v roku 2011 v Senci. Poskytuje pomoc a komplexné služby rodinám, ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách zapríčinených poruchami duševného zdravia, narodením ťažko znevýhodneného dieťaťa, násilím v rodine, poruchami učenia, zneužívaním, užívaním návykových látok, finančnými problémami, stratou zamestnania či sociálnou izoláciou.

Koncepcia TENENET je v slovenských podmienkach unikátna, pretože spája rôzne typy podpory a poradenstva, ambulantnú a terénnu prácu s cieľom nastaviť pre klientov kvalitné a komplexné asistenčné programy.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore