Spravodajstvo

Štartuje siedmy ročník Ceny SSN

Slovenský syndikát novinárov týmto vyhlasuje súbeh o Cenu SSN Mercurius Veridicus ex Slovakia

za novinársky čin roka,

Mercurius Veridicus ex Slovakia

za celoživotné dielo v oblasti žurnalistiky

za rok 2013

Cena SSN Mercurius Veridicus ex Slovakia za novinársky čin roka je najvyšším profesijným a stavovským uznaním za výsledky dobrovoľnej činnosti v prospech novinárskej organizácie na Slovensku.

Udeľuje sa:

a) za celoročnú alebo jednorazovú aktivitu, ktorá výrazne zhodnotila prácu SSN alebo zvýšila jeho prestíž vo verejnosti alebo

b) za osobitný tvorivý novinársky počin.

Cena SSN Mercurius Veridicus ex Slovakia za celoživotné dielo sa udeľuje novinárovi členovi SSN, ktorý svojou novinárskou činnosťou získal významné miesto v slovenskej žurnalistike a všeobecné uznanie. Cenu za celoživotné dielo možno udeliť aj in memoriam.

Obe ceny nemožno udeliť v jednom roku tej istej osobe, ani členovi nominačnej komisie, ktorá o nomináciách a návrhoch na ceny rozhoduje.

Návrh na udelenie ceny s odôvodnením môže podať každý člen SSN najneskôr do 27. októbra 2013. Návrhy sa doručujú do sídla SSN v písomnej podobe osobne alebo poštou/e-mailom na ktorúkoľvek z adries syndikátu.

Z doručených návrhov vyberie nominačná komisia tri, ktoré vyhlási za nominácie. Nominačná komisia zorganizuje bezodkladné zverejnenie nominácií (najneskôr do 5. novembra 2012) a  riadi všeobecné hlasovanie členov SSN o nich.

Každý člen SSN má vo všeobecnom hlasovaní členov jeden hlas.

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore