Aktuality

Výročná cena Litfondu za novinársku tvorbu 2013

Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu v súlade so svojím poslaním stimulovať kvalitnú masmediálnu tvorbu udeľuje každoročne ceny za pozoruhodné tvorivé výkony v oblasti tlače i elektronických médií.
Cena sa udeľuje občanovi SR za pozoruhodné spravodajské a publicistické dielo uverejnené v predchádzajúcom kalendárnom roku v týchto kategóriách:
publicistika:
tlač, internetové médiá
rozhlas
televízia
spravodajstvo:
tlač, internetové médiá
rozhlas
televízia
spravodajské agentúry
novinárska fotografia

1. Uchádzať o tvorivú cenu sa môžu jednotliví autori. Okrem nich môžu návrhy na ocenenie podávať:
šéfredaktori, katedry žurnalistiky a členovia výboru sekcie.
Tvorca sa môže uchádzať o cenu maximálne tromi samostatnými súťažnými príspevkami, ktoré treba zdokumentovať, pokiaľ ide o tlač príspevkami v tlačenej forme ako boli publikované (naskenované), pokiaľ ide o elektronické médiá príslušnou kazetou, CD, DVD vo formáte mpg a pokiaľ ide o novinársku fotografiu príslušnou fotografiou. K príspevkom v podkategóriách rozhlas a televízia treba doplniť aj stručnú anotáciu.
K súťažným prácam predloženým v jazyku národnostných menšín je nevyhnutné priložiť preklad príspevku do slovenského jazyka.
V prihláške treba uviesť meno autora, adresu bydliska, mailovú adresu, kategóriu, názov súťažného príspevku, presný názov a adresu masmédia, v ktorom bolo dielo uverejnené, dátum uverejnenia. Porota vylúči zo súťaže nekompletné prihlášky, práce ktorých autor nesprávne určil kategóriu, prípadne ak prihlásil viac ako 3 príspevky. Práce prihlásené do súbehu sa nevracajú.

Prihlášky, súťažné príspevky a anotácie je potrebné predložiť v 3 exemplároch, v prípade novinárskych fotografií v 1 exemplári.
2. Cena za novinársku tvorbu pozostáva z diplomu a finančnej odmeny vo výške 1.000,- €.
3. V každej kategórii udelí výbor sekcie spravidla dve prémie do výšky 500,- €.

Práce navrhnuté na výročnú cenu posúdi odborná porota, ktorú menuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu.

Návrhy na cenu je potrebné poslať do 31. 1. 2014 na adresu Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore