Tlačové správy

Kraj a mesto si podelia prostriedky z IROP-u

Dohodu o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice podpísali vo štvrtok 2. októbra 2014 najvyšší predstavitelia kraja a mesta Zdenko Trebuľa a Richard Raši. Jej predmetom je vzájomná spolupráca pri príprave, realizácii, monitorovaní a hodnotení strategických dokumentov, ktoré budú spracované podľa požiadaviek Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014 – 2020 (IROP).

Košický samosprávny kraj a Mesto Košice sú prvé slovenské samosprávy, ktoré sa dohodli na pomernom prerozdelení spoločnej finančnej alokácie medzi mestom a krajom. Kritériom na prerozdelenie alokácií bude počet obyvateľov pripadajúci na mestské funkčné územie Košíc v pomere k celkovému počtu obyvateľov funkčného územia KSK. Podľa stanoveného kritéria mestu a jeho funkčnému územiu pripadne 35 % finančných prostriedkov z celkového balíka prostriedkov určených pre región. Podľa predbežných údajov by celková alokácia mala byť vo výške 140 miliónov eur, podľa dohodnutého kľúča by potom 91 miliónov smerovalo na územie Košického kraja a 49 miliónov eur na funkčné územie mesta Košice.

Partnerská dohoda na roky 2014 – 2020 uzatvorená medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou určuje oprávnenosť príspevkov európskych štrukturálnych a investičných fondov do tých geografických územných jednotiek, v ktorých sa dá očakávať najvyššia miera efektívnosti využívaných investícií na riešenie špecifických problémov regiónu, prostredníctvom využívania ich miestneho potenciálu a zdrojov. Na tomto princípe je postavený Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (IROP), v ktorom je dôraz  kladený na koordinovanú podporu a integrovaný prístup. Podľa jeho požiadaviek má kraj spracovať Regionálnu integrovanú územnú stratégiu KSK (RIÚS KSK) a mesto svoju stratégiu nazvanú Udržateľný  mestský rozvoj mestského funkčného územia mesta Košice (UMR). Obe stratégie budú plánovať integrované činnosti zamerané na riešenie hospodárskych, environmentálnych, klimatických, demografických a sociálnych výziev, ktoré majú vplyv na funkčné územie KSK, ktorého súčasťou je mestské funkčné územie mesta Košice.

Predbežný návrh stratégie RIUS KSK počíta s dvoma funkčnými územiami: územím mesta Košice (UMR) a zvyšným územím KSK (RIUS). Funkčné územie mesta Košice je presne vymedzené Koncepciou územného rozvoja Slovenska, tvoria ho samosprávy30 obcí spadajúcich do tohto územia: Košice, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov – Bakša, Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť. Počet obyvateľov tohto funkčného územia podľa posledného sčítania obyvateľov predstavuje 281 934 obyvateľov. Počet obyvateľov KSK je podľa toho istého zdroja 794 756 obyvateľov. Funkčné územie mesta Košice je tak zastúpené 35,5 % obyvateľov z celkového počtu obyvateľov kraja. V tomto pomere je navrhnuté aj rozdelenie alokácie z IROP.

Návrhy stratégií ešte prerokuje Rada partnerstva pre RIUS,  schvaľovať ich bude Zastupiteľstvo KSK a Mestské zastupiteľstvo Košice, znenie odsúhlasí aj riadiaci orgán – ministerstvo pôdohospodárstva. KSK a Mesto Košice chcú zriadiť aj spoločný implementačný orgán a Radu partnerstva, ktorá bude celý proces implementácie oboch stratégií (RIUS a UMR) koordinovať, riadiť a monitorovať.

Kraj a mesto podpisom dohody vyjadrujú vzájomný záujem rešpektovať svoje potreby, ktoré vyplynú z analýz spracovaných v odborných poradných skupinách pre RIÚS KSK a UMR a premietnu sa do ich strategických dokumentov. Budú sa vzájomne informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach, spolupracovať pri príprave, realizácii, monitorovaní a hodnotení strategických územných rozvojových dokumentov.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja

Tel.:          055 72 68 128      Mobil:       0918 766 001   e-mail:   zuzana.bobrikova@vucke.sk

www.vucke.sk

 

  1. októbra 2014

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore