Tlačové správy

Krajina, človek, čas

Vo Východoslovenskej galérii (Hlavná 27, Košice – výstavná sieň ,,Aˮ) sa vo štvrtok 9. októbra 2014 o 17:00 hod. uskutoční vernisáž výstavy Andreja Doboša „Krajina, človek, čas.“

Sled výstavných podujatí konaných pri príležitosti stého výročia narodenia košického maliara a grafika Andreja Doboša začal v roku 2011 v Bratislave a pokračoval v Dolnom Kubíne (2012) a v Poprade (2013). Košice, s ktorými je autor najväčšmi spätý završujú sled týchto jubilejných  podujatí  výberom z umelcovej celoživotnej tvorby.

Tvorba Andreja Doboša  zahŕňa široký okruh námetov,  maliarskych  a grafických prístupov. Popri portréte a zátiší najrozsiahlejšiu časť  tvorí  krajinomaľba, v ktorej uplatnil postupy od realistického,  postimpresionistického gesta po expresívnu a neoexpresívnu maľbu, zrejmé sú aj stopy informelovej poetiky.

Autor čerpá podnety z krajiny z okolia Košíc, zmocňuje sa nálady Poloninských Karpát, neskôr rozširuje okruh  záujmu o prostredie z okolia Brezna (Drábsko). Najčastejšie uplatňuje perspektívu panoramatického vhľadu do hlbokých údolí a náprotivných vrchov. Súčasťou záberu sa stáva architektúra vidieka  z oblasti Podkarpatskej Rusi, neskôr stredoslovenského regiónu, ale tiež napr. z okolia Rajca. V Dobošovom podaní sa spája schopnosť  zachytiť senzuálne kvality prírody  v optickej skratke,  s  výraznou dávkou  emocionálnej  naliehavosti podčiarknutej expresívnym rukopisom. Cez pohľady na  krajinu, ktorej súčasťou je kultúra ľudového človeka, hovorí o archetypálnej zrastenosti krajiny, prírody a človeka v ich časovej a lokálnej neohraničenosti.

Doboš bol súčasne maliar mestského prostredia, významnú časť tvorby zahŕňajú veduty Košíc, v ktorých prežil temer celý svoj život.

Doboš už od tridsiatych rokov 20. storočia začal uplatňovať moderný  expresívny prejav, ktorý bol v 50. rokoch utlmený  návratom k postupom  realistickej  maľby.  Dôležitým medzníkom boli pre autora 60. roky, kedy sa začal intenzívnejšie venovať grafike. Významný impulz pre odklon od realistického výrazu  priniesli kontakty  so skupinou bratislavské Konfrontácie a najmä  cesty do zahraničia   (Spojené štáty, SRN, Belgicko), kde sa zoznámil s akčnou maľbou. Doboš začal študovať možnosti skĺbenia  abstraktného  a  akčného prejavu  s vyjadrovacími prostriedkami grafického žánru.  Využíva postupy psychického automatizmu, letrizmu, informelu,  objavuje možnosti psychografického gesta, tvorí štrukturálne artefakty.

Koncom šesťdesiatych rokov sa u Doboša na poli grafiky začínajú ozývať clivé, úzkostné tóny predvídajúce  ďalší spoločenský vývin po roku 1968. Výraz týchto  nálad autor spájal s metaforikou náboženských motívov  a zvlášť s tvaroslovím ikonostasu .

Princípy, ktoré objavil pre seba v rámci grafiky, neskôr v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. stor. preniesol do maľby a  tvorivo ich rozvíjal. Ešte  aj v neskorých osemdesiatych rokoch 20. stor. pracoval  na obrazoch krajiny, ktorú sprístupňoval s neutíchajúcou sviežou motivickou invenciou a  výrazovou príťažlivosťou.  V deväťdesiatych rokoch sa tvorivý oblúk autora uzatvára. Zomrel v Košiciach 31. 8. 1997.

Andrej Doboš (*4. 11. 1911- † 31.8.1997) pochádzal z Novosadu pri Trebišove, kde prežil útle detstvo. Ako jedenásťročného ho rodičia poslali na gymnaziálne štúdiá do Košíc. Vzdialenosť od domova v tomto mladom veku nedobre znášal, a tak po čase prešiel študovať do Michaloviec. Stredoškolské štúdiá (gymnázium s učiteľským zameraním – tzv. učiteľský ústav) absolvoval v Užhorode (1926 – 1930). V týchto rokoch zároveň študoval i na súkromnej škole Vojtecha Erdélyiho, zakladateľa užhorodskej školy kreslenia a maľovania. Prijatý bol na Akadémiu výtvarného umenia v Prahe (1932-1933); v čase veľkej hospodárskej krízy však musel štúdium prerušiť. Začal sa živiť maľovaním a pedagogicky pôsobiť – učil kreslenie v Mukačeve (Podkarpatská Rus, 1938 – 1944) a od roku 1934 aj vystavovať. V nepriaznivých vojnových rokoch si ďalej dopĺňal pedagogické i umelecké vzdelanie na pedagogickom inštitúte v Segedíne (1940 – 1942). Počas vojny bol odvedený na front (Volgograd, 1944), z ktorého sa zranený  vrátil ešte pred ukončením vojny. Za dramatických okolností odišiel z Mukačeva (1945) a neskôr sa spolu s rodinou natrvalo usadil  v Košiciach (1946). Košice dali  autorovi  dostatočné podmienky pre  osobný, rodinný aj spoločenský život  a poskytli zázemie pre bohatú tvorbu  v  kruhu umelcov, ktorí mohli prirodzene nadväzovať na najlepšie tradície Košickej školy moderného maliarstva (Július Jakoby, Juraj Collinásy, Jozef Bendík, Ľudovít Feld, Ján Mathé, neskôr Juraj Bartusz). Andrej Doboš bol neustále aktívny v spolkovej činnosti (Spolok podkarpatskorusínkych výtvarných umelcov, Svojina, Spolok maďarských výtvarníkov, ZSVU), venoval  sa pedagogickému pôsobeniu a realizoval  sa predovšetkým ako umelec v slobodnom povolaní. Originálnymi prístupmi zvlášť v grafike, ale i maľbe prekročil Andrej Doboš priestor regiónu. Jeho diela sú súčasťou zbierok  galérií  na Slovensku, v Čechách i v zahraničí. Výstava potrvá do 16. novembra 2014.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore