Tlačové správy

Predstavili prínos projektu PROMATECH

Som tu, som PROMATECH“ – pod týmto názvom sa dnes (19.4.2016)  uskutočnil Kick off meeting  Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie PROMATECH v Košiciach. Jeho vybudovanie bolo hlavným výstupom projektu pod názvom Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie – PROMATECH (operačný program Výskum a vývoj, výzva: Vybudovanie univerzitných a vedeckých parkov a výskumných centier) kód ITMS 26220220186). Celkové výdavky projektu, realizovaného v období 2013-2015, predstavovali čiastku 22 192 045,17 eur.  Jeho prijímateľom bola Slovenská akadémia vied a partnermi Ústav materiálového výskumu SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ústav geotechniky SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Univerzita P. J. Šafárika a Technická univerzita v Košiciach. Ich spolupráca pokračuje naďalej v rámci konzorcia „Výskumné centrum PROMATECH“, ktoré zriadili zmluvou o združení podpísanou 30. novembra 2015.

Budem veľmi rád, ak toto výskumné centrum spojí excelentnosť vedy s tým, čo potrebuje priemysel,“ vyslovil v úvodnom príhovore prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied a predseda Dozornej rady PROMATECH-u. Poprial mu spojenie troch predpokladov pre úspešné fungovanie – techniky, ľudí a zdrojov.

Novovybudované výskumné centrum predstavil jeho vedúci, prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. z Ústavu materiálového výskumu SAV, člen Predsedníctva SAV. „My už začíname pracovať vo Výskumnom centre PROMATECH, ktoré vytvára reálnu platformu pre rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti aplikovaného materiálového výskumu. Tá môže výraznou mierou prispieť k posilneniu celkovej konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, prostredníctvom podpory implementácie nových materiálov a technológií do výrobných procesov a produktov,“ uviedol. „Za jeden z najväčších prínosov PROMATECH-u považujem, že sa nám podarilo integrovať aktivity, štruktúry, objekty, kapacity a vytvoriť tak silný akčný tím, ktorý pracuje na mnohých technológiách pre rôzne odvetvia od automobilového priemyslu až po medicínu. Máme ambície pôsobiť ako špičkové národné a integrované centrum.“ Vymenoval množstvo ďalších pozitív projektu ako napr. vybudovanie Pavilónu materiálových vied SAV na Watsonovej ulici v Košiciach, Technologického pavilónu Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava v Žiari nad Hronom, nákup 89 nových špičkových prístrojov, zriadenie a zmodernizovanie 25 laboratórií v novej a deviatich laboratórií v starej budove ústavov SAV na Watsonovej ulici v Košiciach, ďalších siedmich v priestoroch UPJŠ. Vyzdvihol skutočnosť, že na základe realizácie projektu už vzniklo 50 karentovaných publikácií, 5 patentových prihlášok, atď.

Nové laboratóriá na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach predstavil jej rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Vytvorenie Centra progresívnych materiálov a technológií poukazuje na dôležitosť spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti výskumu. Výsledkom participácia našej univerzity na projekte PROMATECH je nielen rekonštrukcia priestorov historickej budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ v Košiciach) v Parku Angelinum 9, ale predovšetkým vybudovanie nových laboratórií slúžiacich na transfer poznatkov vedy a výskumu do praxe. V neposlednom rade ide aj o veľký krok pre vedecký a priemyselný rozvoj mesta a priblíženie sa k vytvoreniu Košíc aj ako Science City,“ uviedol. Následne sa ujal slova riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., ktorý predstavil nový pavilón materiálových vied, a Dr. Ing. František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, ktorý prítomných oboznámil s novým Technickým pavilónom v Žiari nad Hronom.

Súčasťou Kick off meetingu bolo aj prestrihnutie pásky a prehliadka nových laboratórií v priestoroch Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Park Angelinum (o 14. hod.) a následne aj v Pavilóne materiálových vied SAV.

Záverečným podujatím slávnostného dňa bolo spoločné zasadnutie Dozornej, Správnej, Priemyselnej a Medzinárodnej rady Výskumného centra PROMATECH-u.

Ďalšie informácie:

www.promatech.sk, prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., email: duszaj@yahoo.com,

________________________________________

Informácie z UPJŠ:

Medzi nové laboratória Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach patrí Laboratórium prípravy práškových a lisovaných vzoriek (výskum progresívnych magneticky mäkkých materiálov s vyhliadkami ich využitia v elektrotechnických aplikáciách), Laboratórium magnetických vlastností (výskum nekonvenčných magnetických materiálov z tried nízkorozmerných magnetov, molekulových magnetov a organických magnetov), Laboratórium rastovacích sondových mikroskopií STM a AFM (výskum mechanických, tribologických a elektrických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením, vo vysokom vákuu a možnosťou prípravy, charakterizácie a manipulácie vzoriek v uzavretom systéme), Nízkoteplotné nanolaboratórium magnetických vlastností materiálov (výskum magnetických vlastností materiálov s nanometrickým rozlíšením a s vysokým energetickým rozlíšením pri veľmi nízkych teplotách), Nanotechnologické laboratórium na prípravu nanosúčiastok pre elektroniku, senzory a environmentálne aplikácie (výskum prípravy nanoštruktúr a tenkých povlakov elektrolytickým pokovovaním), Spoločné laboratórium TEM prípravovňa vzoriek (výskum súvisu štruktúry a fyzikálnych vlastností amorfných kopovových skiel i nanokryštalických kovov pripravených primárnou kryštalizáciou amorfných kovov), Nízkoteplotné laboratórium (výskum tepelných, elektrických a magnetických vlastností materiálov pri veľmi nízkych teplotách, vysokých magnetických poliach a extrémne vysokých tlakoch).

 Za UPJŠ ďalšie informácie:

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach

e-mail: maria.hrehova@upjs.sk

tel.: +421(0)55 / 234 1112

mob.: +421 905 385 911

 

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore